HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
[Utdrag ved brev-mottageren.]
[Paris 16. juli 1831.
   Her mellem disse forbausende Paladser, Templer, Kolonner,
Monumenter af gigantisk Form, over al Maade glimrende Bou-
tiker, flere 100,000 der ilende, krydsende, skrigende, pyntede eller
smudsige Mennesker af det forskjelligste Udseende, har jeg nu
været i 10 Dage, og agter at forlade alt dette Nye og bestandig
Nye først efter de 3 Dages Fest, 30te Juli, for, over Havre, at
retournere. Fra Havre tog jeg med Diligencen for 25 Frank til
Paris, hvortil et Jevndøgn gik med. Var England smukt, saa maa
jeg dog tilstaae, at Frankrig er skjønnere paa de fleste Steder,
ja næsten overalt. Dalene ved Havre, Honfleur og Rouen ere
saaledes mageløse og langt over hvad Øen Wight har at vise, og
d.V,b.1,s.118   hvad en Indbildningskraft kan skabe sig. Normandies Skjønhed
bestaaer i det Afvexlende, som England synes at mangle; men
disse Afvexlinger komme af at det er ikke uden Bjerge. De
Stæder, jeg saae i England, vare derimod nydeligere og smag-
fuldere end de franske. Jeg steeg af i Hôtel du Havre, hvor Hei-
berg boer. Jeg fandt ham gaaende i Barndommen. Men siden 3
Dage boer jeg i Hôtel du Nord, Rue des Fossées de St. Victor,
to Huse fra en Landsmand, Student Mohn fra Bergen, der ligger
her for at studere de orientalske Sprog. -- --
   Det jeg har seet er 1) Versailles og 2) Trianon. I Versailles er
alt vel vedligeholdt af den forbausende Pragt, endskjøndt det har
staaet ubeboet længe. Trianon ligger ganske nær, i Haven saa-
godtsom. 3) St. Cloud (ikke indvendig, da H. M. er der). 4) Louvre
med den berømte Colonnade og Maleriegalleriet!! 5) Tuillerierne
med Have. 6) Pantheon, halvseet kun, da det repareres til Festen.
Det ligger nær mit Logis. 7) Det store Bibliothek, hvor iblandt
andet nogle gigantiske Glober, samt en stor Mængde Antiker af
alle Sorter, fra den plumpe berømte Zodiacus, der er taget ud
af Isis's Tempel i Ægypten, til de mangfoldigste fineste Gemmer.
8) Bibliotheket St: Genevieva, hvor jeg saae Rom paa et stort
Bord af Huse af Pap. 9) Mange Kirker, hvor jeg har seet ka-
tholske Bryllups- og Liigceremonier 10) Jardin des Plantes, eller
den store botaniske Have med Naturalmuseet og Menageriet.
Jeg har seet nok af Løver, Kongetigre, Giraffen, Hyæner, Strudse,
Zebrar, Elefanter, Slanger osv. 11) Kongen, Dronningen og Made-
moiselle, kjørende i Pragteqvipager, med Laqvajer i antikt rødt
Fløjels-Costume og hvidpuddrede. 12) Den 14 Juli et Opløb paa
Bastillepladsen. Pøbelen vilde plante et Frihedstræ paa denne
Plads, da det var Aarsdagen efter dens Indtagelse. Regjeringen
havde i Proklamationer advaret derimod, da Dagen skulde fejres
med de 3 i Slutningen af Maaneden. Alt vrimlede paa Gaden
-- Vinduerne vare fulde -- hist og her tykkere Stimler med en
Skriger eller Taler kanske imidten. Garnisonen med Lobau i
Spidsen samt Nationalgarden paa Benene. Mohn og jeg sad i et
Kaffehuus paa Bastillepladsen, hvor især Stimmelen var stor, da
udenfor Huset en saadan Prædikant rejser sig op paa Ræk-
værket, læsende høit en Brochure. Snart lød det: continuez!
continuez! til ham, eller, da Linjetropper marcherede forbi: vive la
ligne! -- hvilket raabtes for at vinde Linjetropperne imod Natio-
d.V,b.1,s.119   nalgarden, der er den stærkeste Kapsun paa de rovgjerrige Sanscu-
lotter. Med eet raabte Tusinder af Munde: le mouchard! le mou-
chard! à l'eau! à l'eau! Folket troede at have opdaget en Spion
inde i Kaffehuset. Man retirerede hvor man kunde for at slippe
ud; men det var ikke godt; thi vilde brune Karle stode truende
udenfore, for at gribe Spionen. Ingen af de i Kaffehuset værende
var sikker paa ei at blive holdt for Spionen og sønderrevet.
Mairen kom i sin sorte Uniform med trefarvet Skjærf, og bad
Gjesterne forlade Kaffehuset, der skulde lukkes. Mohn og jeg
gik til Døren, men neppe aabnedes den paa Glyt af den skri-
gende Vertinde, før to Karle grebe med rasende Gebærder efter
os. Mohn rev sig med Møje løs. Vi slap ind i Fælden igjen, be-
klagede os for Mairen, at vi hverken kunde blive eller gaae.
Han lod Nationalgarden komme, og nu slap vi væk uden andet
Tab end at man rev Skjødet af Mohns Frak, og en rød Nellik,
der skal være et forhadt Tegn, som en Sansculot løb hen for at
rive af min Vest. Flere skulle være saarede og et Par dræbte.
Her ulmer en Revolution, som man almindelig siger og uden Sky.
Ministeriet er meget inpopulært. Idag gaaer jeg til Delavigne og
Delafayette, som jeg venter hjemkommen fra Landet, samt i en
Synagoge og til Gobelins. Jeg har været paa Theatre Français (!!)
samt paa Th. de Molière, hvor jeg saae Tartufe. Paris er langt-
fra saa opfyldt med Forfængelighed og Fif som dets Copier.
Man er meget ugeneret her.
TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE