HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ELISA WOLFF
Christiania 20
[ 18?]
September 1828.

   See jeg tager strax Deres Venskab i Beslag, fromme Elise, idet
jeg her ved nok et Par Ord prøver Deres Taalmodighed. Det
forekommer mig som om jeg alt havde erholdet Deres Tilsagn
om godhedsfuld Overbærelse med den, som sandest af Alle i
Verden forstaaer at vurdere Dem, og at maale denne høje, ud-
fundne Værdie med den højeste og ædleste Kjærlighed.

   Jeg har en Bøn til Dem: at De vil tillade mig for Verden at
vise min rene Høiagtelse for Dem, min Sjels Sjel, mit ingeniums
genius, ved at tilegne Dem mit første Sørgespil, hvis De finder
det og dets Autor værdige en saadan Prydelse og Velvilligheds-
beviis. Jeg sender Dem derfor dette forat De, om det behager
Dem, kan læse det igjennem; og, hvis Deres Omdømme skulde
stemme overens med Bjerregaards, Lector Messells og andre
Byens bedste Æsthetikeres, vil fra Værkets Side Intet være ivejen.
Hvis De ikke -- skjøndt Exempler gives nok af -- vil tillade mig
dette, da tag blot det løse Blad med Dedicationen ud; og De
maa ikke tage mig det ilde op, at jeg beder Dem, om Søndag
eller og om næste Mandagmorgen, sætte en Oblat for indlagte
Convolut, som lyder paa Messell & comp., og ved et endelig
sikkert Bud sende Manuscriptet saaledes til Paalydende, da Tryk-
ningen begynder paa disses Forlag strax. Jeg tilegner Dem Elise!
det da alligevel, men under Stellas Navn. Hvis De tillader mig
paa denne Maade at lægge min Høiagtelse for Dagen, vil jeg
ansee det for et Beviis paa Deres Fortrolighed til mig; og at De
virkelig er forvisset om, at jeg vil holde i alle Henseender de
Løfter, jeg har gjort Gud og Dem og mig Selv, uden hvilke jeg
ikke kan være værd det ædle og fortrinlige Menneskes Agtelse
og Venskab, jeg beder om engang i Tiden at maatte naae. Jeg
hørte igaar, i en Samling af høitagtede Mænd, som viste mig den
d.V,b.1,s.80   Artighed, ved en saadan fortrinlig agtelseværdig Mand af Deres
Midte, at indbyde mig med de ligefremme Ord: at de ønskede
at lære mig at kjende, at En sagde: jeg manglede Intet uden en
aandrig, god, dannet Qvinde for at blive -- til hvad Beskeden-
heden byder mig ei at sige.
   O dette er isandhed Sandt! Se dette ædle Elise! dette inder-
lige Ønske engang at lære Dem personlig at kjende, og virkelig
-- De skal tilstaae mig, om De ei kan elske mig, at Deres Ven-
skab hører mig til som den Agtelse jeg vil tage som Skat af
mere end vort Fødeland.

   Hvis jeg ei nu paa et fremmed Sted skrev saa genert, skulde
Jeg -- saasandt De ei troer, at den kan lyve for Dem, som til-
staaer sine mange Feil, forat jeg med min ømmeste Veninde kan
skabe Dyder deraf eller istedet, hvis Kjærlighed er saadan, at
de allerfleste Mennesker ikke vilde kunne fatte den mere end
Idioten Shakespeares Poesi -- da skulde jeg vise Dem tydelig,
hvor liden Tilbøjelighed jeg har til det støjende, uregelmæssige
Liv, hvorom Bagtalelse og Rygtet altid har havt nok at fortælle,
saaat jeg frygter næsten, eller frygtede, da jeg tog Pen ihaand
til det første Brev, at Skyer af Mistvivl og ufordeelagtigt Om-
dømme vilde fordunkle det klare Blik, jeg vil De skal see mig
med mine Ønsker og Planer med. Lad dette ikke skee. Dette
vilde være min bittreste Sorg. Fat min Kjærlighed og De vil
ikke kunne forskyde den, om De ogsaa hører en Stemme i Deres
Indre hviske: jeg har fortjent den. En højere, ædlere Følelse har
aldrig rystet et jordisk Bryst. Den er en knælende Seraph, som
beder om sin Nærbeslægtedes, sin Søsters Godhed. O hvilket
Liv vi skulde føre, saa uskyldigt og høit og betydningsfuldt! En
kraftfuld Sjel ligger i Deres Haand Elise, Elise!

Lev vel!
Henrik Wergeland

TIL MARTHE DOROTHEA WOLFF
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE