HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL EIDSVOLL FORMANDSKAP

Hjerterum ved Christiania, 17de Mai 1845.
   Da denne 17de Mai efter al Sandsynlighed er den sidste jeg
oplever, anmoder jeg Formandskabet i min elskede Hjembygd
om at modtage medfølgende Sølvpokal som en Amindelse om
en oprigtig Ven, og et Bidrag til at festligholde Dagen paa det
Sted, hvor den især bør feires.

   Pokalen er derfor inskriberet XVIIde Mai Pokal; og er det
derved antydet, at den kun skal bruges paa denne Dag, navn-
ligen og fortrinsviis i det offentlige eller Hoved-Selskab, som
maatte holdes, men dog saaledes, at den kan udlaanes til et
Privat-Selskab, saafremt det skulde træffe, at intet offentligt større
Selskab til Dagens Feirende et eller andet Aar kommer istand.
At den opbevares hos Præstegjeldets Ordfører, er mit Ønske,
og maa vel befindes hensigtsmæssigst, da han i Regelen vel vil
staae i Spidsen for den offentlige Festlighed.

   Leve Friheden! Gid dens Fødselsdag altid maa høitideligen
erindres paa dens eget Fødested!

Henr. WergelandTIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE