HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Hjerterum Csti Himmelfr.d. Aften
[1. mai]
45.

   Kjæreste Fader! I Eftmd. modtaget dit Brev. Eidsvoldstyk-
kerne skal ikke selv være Dørstykker; men Sujetter dertil. For
en saadan Biografi betales 5 Spd, af Volum som omspurgt. Sidst
Søndag 8te Dage tog jeg til Hospitalet, hvor min Tilstand stadig
forværredes. Slet Luft, Støi, Ørepine, Ondt i Hoftebenet, Hjem-
vee -- alt dette slog sig til min Hovedsygdom, saa jeg tog hjem
igaar med et Tab for de Dage af 11 Spd. 94 Sk. Her, hvor
d.V,b.1,s.408   Amalie har været rastløs imidlertid med at faae malet og gjort
istand saavidt man har rækket, finder jeg mig ulige bedre. For
min nu maanedsgamle Plage Øreværken hentede Amalie Draaber
og Raad strax hos Moer Sæther. Men hendes Olje stinkede
saa, at jeg allerede idagmorges ophørte med Kuren, overladende
mig til Sygdommens Gang. Den volder mig uhyre Plage.
   Tønsberg ønsker at tilforhandle sig Restoplaget af "Breve".
Han anbyder til Valg for 24 Spd. af den Sum, dere maatte for-
enes om, to store Genfer-Musikværker, der spille 8 Stykker
hver med en uforlignelig Skjønhed. Oscar har ogsaa hørt det
ene (bestaaende af alle norske Nationalsange, Napoleonsmarsch)
og var overrasket. Tønsberg havde taget den hid forat under-
holde mig. Indretningen seer ud som en liden Pult af Nøddetræ.

   Et Gislesens Brev til mig i f. Uge, hvormed han sender mig
nogle Trær, beretter, at han har 5 Subscrib. paa dine Prækener;
men "venter at faae nogle til".

   Det glæder mig, at Du har slaaet dig paa Maling. Hvad der
adspreder gavner Sundheden. Dersom Du vilde paa et Par
Bretter (hvert 1/2 Al. høit, 1 Al. 2 T langt) vilde male mig af
noget af Eidsvold, vilde jeg sætte forgyldte Lister derom og
agte dem meget meget høit. F. Ex. enten de to, jeg har skrevet
om, eller et Prospekt af Præstegaarden taget et lidet Stykke
henne paa Allegjærdet saaledes at dine Vinduer bleve halv syn-
lige mellem Pilegrene. I Forgrunden to store Pilestammer, mellem
Rammen og Pilen til Venstre sees den skovrige Dal, Vormen og
Nynabben. Saaledes:


d.V,b.1,s.409      Opgaven er ikke let; men Farverne indeslutte Trylleri til at
gjenkjende. F. Ex. Husets gule Farve og det Par hvide Søiler,
som ved en Torsion bør blive synlige.

   Men for Alt -- ikke uden Du skulde have Lyst dertil. --
   Dem. Bremer har sendt mig sit sidste Arbeide; med
[en]
over
al Maade smigrende Tilskrift. Dronningen siges at have faaet
de røde Hunde.

   Fra Feilberg & Landmark er opsendt en temmelig stor Bog-
pakke, som jeg ikke veed hvordan jeg skal faae opsendt den.
Jeg lader den for det første gaae tilbage til Dhrr. De kjærligste
Hilsener fra os Begge. Hvilken Glæde (jeg har talt med Amalie
derom idag før Brevet kom) om Du vilde boe i vore overordent-
lig venlige Værelser, og at Du traf mig i Bedring! Jeg tør intet
sige derom.

Henrik.

   (Jeg sender heri Feilbergs Brev. Han skylder mig Penge, der
skal tages i Bøger).

TIL LUDVIG K. DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE