HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843DYRS RETTE BEHANDLING

   Ligesaalidt som hos Mennesket er Anvendelsen af den raa
Magt mod Dyr et Middel til at gjøre dem fuldkomnere og bedre.
d.IV,b.6,s.440   Man skulde neppe troe, at derom endnu bestandig herskede saa
mange falske Begreber, dersom man ikke hver Dag overalt havde
Leilighed til at iagttage med hvilken uforstandig Haardhed og
Grusomhed vore Huusdyr endnu stedse behandles. Vi kunne i
denne Henseende endnu lære meget af nogle Folkeslag, som vel
i Almindelighed endnu betragtes som meget raa og ukultiverede,
men som, med Hensyn til Behandlingen af deres Dyr lægge en
skarp Forstand for Dagen, nemlig Orientens Arabere, Tscherkesser
etc. En Beduin eller Tscherkesse vil aldrig slaae sin Hest eller
anvende raa Magt imod den. Hans Tragten gaaer ud paa at
opdrage den ved Hjelp af Godhed og en Art af moralsk Straf
og derved bringe den til at udføre Alt hvad han forlanger; og
derfor seer man ham formelig kjærtegne sin Hest og behandle
den som et Barn. Vil han straffe den, unddrager han den sin
kjærlige Behandling og Opmærksomhed, tiltaler den noget haardt
og anvender andre lignende Midler for at tilkjendegive Hesten
sin Uvilje, hvilket aldrig forfeiler sin Virkning. I Regelen adlyde
de paa denne Maade dresserede arabiske og tscherkessiske Heste
ved det første Vink og ere i Stand til overordentlige Kraftan-
strengelser. -- Et Exempel paa hvorledes man ved Hestes Af-
rettelse udretter langt mere ved Godhed end ved Haardhed har
ogsaa nylig været anført af et engelsk Tidsskrift, som navngav
Eieren af en Hest, der var bleven saa bekjendt for sin Vildhed
og Lumskhed, at Ingen længer vovede at ride den, og som ene
blev kureret og forvandlet til en blid og brugbar Hest derved,
at Een paatog sig den Møje at behandle den ret kjærligt, fodre
den med et Stykke Sukker og vise den andre Opmærksomheder,
naar den havde gjort sine Ting til Tilfredshed. I Almindelighed
har man i Europa endnu kun meget lidt beflittet sig paa en saa-
dan Afrettelsesmaade ved Heste, og søger derimod at bibringe
dem Alt med Vold og Magt. Derfor kan man heller ikke undres
over, at saa mange Heste besidde onde og lumske Vaner, lige-
som det vel heller ikke lidet bidrager til, at denne ædle Dyreart,
uagtet alle andre anvendte Midler, endnu paa de fleste Steder i
Europa staaer saa langt tilbage for dens Slægtninge i hine oven-
nævnte Lande. -- Ogsaa Hornqvæget og enhver anden Art Dyr
maa, hvis man vil, at det skal trives, saa lidt som muligt trak-
teres med Prygl og behandles haardt. Navnlig skulle Oxer van-
skeligt lade sig fede, naar man hyppig slaaer dem. Det Gode
d.IV,b.6,s.441   er overhovedet her som overalt tillige det Fordeelagtigste. -- Hos
os har man endnu ikke som i andre Lande Foreninger mod Dyr-
plageri, men det torde i det mindste være en værdig Opgave
for vore Landhuusholdningsselskaber at udsætte en Priisbelønning
for et Skrift om denne Gjenstand, nemlig om den bedste og rig-
tigste Behandling af Huusdyrene.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE