HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843ASTRONOMISK BØRNEFABEL

   Maanen vilde engang lade sig sye Klæder. Skræderen, som
hidtil kun havde syet for de smaa Stjerner, blev glad over denne
anseelige Kunde, tog nøje Maal og syede med al Flid. Men da
han to Dage efter bragte Klædningen, var den for liden. Han
maatte da sye den om igjen, men altid og altid var den for liden,
efterdi Maanen var i Tiltagende. Omsider blev Maanen saa stor,
som den kunde blive, og da gik det paa den modsatte Maade.
Manden maatte altid sye om igjen, fordi Dragten var for stor,
siden Maanen blev tyndere og tyndere. Da var Skrædderen
nær ved at blive ruineret, og satte en dygtig Regning op for alt
det spildte Tøi og Arbeide; men nu var Maanen bleven ganske
d.IV,b.6,s.419   borte, og der stod Skrædderen med sin Regning og maatte nok
gaae Fallit. Man seer heraf, at de store Kunder ikke altid ere
de bedste; thi de forlange Meget og betale sommetider slet ikke.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE