HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 5. BIND: 1843 - 1845


Henrik Wergeland, IV. Avhandlinger, Opplysningsskrifter: 5te Bind 1843 - 1845

d.IV,b.5,s.1  


RIGSFORSAMLINGENS HISTORIE II

  
INDHOLD

1. Rigsforsamlingen paa Eidsvold.
      Fra 1ste til 7de Mai. Affærdigelsen af Konstitutionsudkastets første 50 Para-
   grafer. (Konstitutionskommitteens Indberetning. Selvstændighedens Prokla-
   mation. Bestemmelser om Religionen og Kongedømmet). Diplomatiske For-
   handlinger. Beslaglægning paa Orlogsfartøjerne. Den 7de Mai.
2. Fra 8de til 11te Mai. Affærdigelsen af Konstitutionsudkastets sidste 55
   Paragrafer. (8te Mai. Statsraadet færdig reguleret. Debatter om Indføds-
   og Stemmeretten. 9de Mai. Indføds- og Stemmeretten afgjøres. 10de Mai.
   Storthingets Organisation og Myndighed. Finantskommitteens Indberetning.
   11te Mai. Rigsretten og Højesteret organiseres. Debatter om Værnepligten
   og Odelsretten. Grundloven færdig i Realiteten).
3. Sympathier for Norge. (Engelske Sympathier. Normændene i Kjøbenhavn).

d.IV,b.5,s.2  
Rigsforsamlingen paa Eidsvold.
II.
(Fra 1ste til 7de Mai).
Affaærdigelsen af Konstiutionsudkastets første 50 Paragrafer.

"Og Normanden raade i Norge"
Omqvæde1

   Første Mai var en Søndag, men derfor ingen Hviledag for
Konstitutionskommitteen. Den kom sammen, tog atter sit Udkast
for sig, og syslede dermed fra Klokken 10 Formiddag til Kl. 6
Eftermiddag. Det visse, af utroede Rygter forudforkyndte, Bud-
skab om en forbausende, uagtet sit Fjerne ogsaa Norge skjebne-
truende Begivenhed, der forøgede Øieblikkenes Vigtighed, var
netop samme Dag kommet til Rigsforsamlingen.
   "Har De hørt det"? spurgte de Komne de Kommende eftersom
de stege af. "Napoleon er falden. . . ."

   "Napoleon"?!
   "Falden, afsat, dethroniseret af sit eget Senat".
   "Napoleon har Armeen".
   "Han har allerede selv takket af, selv frasagt sig Thronen. Alt
er forbi".

   Om just Konstitutionskommitteens Medlemmer netop brugte
disse Ord for sin Forbauselse, kan være ligegyldigt, men visselig
tænkte de: kom! Øjeblikkene ere blevne kostbarere. De Be-
givenheder, som nu ville udvikle sig, maae træffe vort Værk
fuldbyrdet.

   Og de ilede op paa sit Værelse og satte sig til Arbeidet, til
yderligere Diskussion over Udkastet og dets punktvise Forsvar
d.IV,b.5,s.3   under dets forestaaende Prøvelse i Plenum. Rigsforsamlingsmæn-
dene i Forsamlingsværelset havde imidlertid faaet et tilstrække-
ligt Konversationsemne i hiin Begivenhed, der øjensynlig kunde
have den betydeligste Indflydelse paa Norges Skjebne. Men
hvilken? Jo, een var vis, og lod sig strax opdage i de mørke
Støvskyer, som nu, efter Kolossens Fald, drev over Verden: det
vrede Pennestrøg i Fontainebleau adskilte Norge endnu vissere
fra Danmark end Edmund Bourkes og Wetterstedts siirlige Træk
under Kielertraktaten. Den haanlige Blækkladd paa Lappen,
hvorpaa Napoleon rablede Frasigelsen ned, var det sorte Parce-
segl paa, at Norges Adskillelse fra Danmark var bekræftet med
al Udenverdenens Begivenheders og Konjunkturers Magt2. Kun
i den fjerne Fremtid, naar nye havde dannet sig, var der endnu
en Mulighed for en Gjenforening -- ikke at øine, men at tænke,
om saadant endnu engang kunde times Norge, saaledes som dets
kaarne Mænd nu havde laget det. I korteste Udtryk bestod
ogsaa disse Mænds politiske Karakteerforskjel deri, at Nogle af
dem hadede og frygtede Tanken om en Gjenforening og derfor
troede den mulig, medens de Andre foragtede den eller dog be-
handlede den med en Ligegyldighed, som om de ansaae den for
umulig. Det var naturligt, at Prindsregentens Omgivelser, saavel-
som Andre udenfor Rigsforsamlingen, der virkelig ønskede og
haabede en Gjenforening, og som skulde have seet den i et nær-
mere Perspektiv, om ikke hiint Napoleons Pennestrøg var kommet
ivejen, maatte have meest tilovers for sidstnævnte Rigsforsamlings-
karakterer; thi disse havde idetmindste ingen Betænkelighed ved
det første Skridt til Muligheden af hiin Tankes Virkeliggjørelse i
Tiden: Kristian Frederiks Kongevalg. Og i hans Partisaners Øine
d.IV,b.5,s.4   balancerede dette de Vanskeligheder, som en fri Konstitution
kunde opstille imod en Bringen tilbage til det Gamle. Men nu
-- Napoleons Fald vippede enhver Tanke derom for en ube-
stemmelig Tid uøineligen op i Skyerne.
   I Fjernet af Norges Frastand maatte de Følger, Begivenhederne
i Frankrig kunde have for Norge, tage sig saadan ud. Men ander-
ledes saae Kronprindsen af Sverige dem an fra Lüttich. De
Allieredes Invasion i Frankrig, imod Aftalen i Trachenberg med
Monarcherne forrige Høst, havde oprørt hans franske Hjerte;
dette Ordbrud og Umaadeholdenheden i deres Fordringer lod
ham befrygte en lignende Glemsomhed med Hensyn til Garan-
tierne for Kielertraktatens Opfyldelse. Han iler til Paris; 1/2 Time
efter Ankomsten er Keiser Alexander i hans Hotel forat svare
paa hans Bebreidelser: "Vi kunne ikke mere rette derpaa; og
da der for Øjeblikket kun er Spørgsmaal om særskilte Interesser,
saa lad os strax bringe i Orden hvad der vedkommer Deres Adoptiv-
Fædreland. Afstaaelsen af Norge, allerede afgjort ved
Kielertraktaten, bør anerkjendes og garanteres af alle de Al-
lierede; jeg betragter dette som min egen Sag, og jeg stiller til
Deres Raadighed de 60,000 Mand, jeg har staaende under Ben-
ningsens Kommando". Faa Timer efter var Kronprindsen paa
Tilbagevejen til Lüttich med de behørige Dokumenter paa de 5
Stormagters Bekræftelse af Garantien for Kielertraktaten.   I bedre Lune end hine Prindsens opvartende Herrer vilde have
røbet for Repræsentanterne, om de ikke just nu havde været
med ham paa en Snartour til Kristiania, kom endelig Konstitu-
tionskommitteens Medlemmer ud til de ørkesløse, paa dem og
Bordet ventende Repræsentanter. Man hørte Sverdrups sarka-
stiske Latter, idet han ironisk foreslog til godt og sidst at dekre-
tere Rein en Takadresse for hans exemplariske Rolighed og Taus-
hed i alle Kommitteens Sessioner. Og saa tilbords, og saa -
Napoleon og Konstitutionsudkastet og atter Napoleon, hvis Fald
var en saadan Nyhed, at den først ved Ugens Ende viste sig i
"Tiden", det eneste Blad i Kristiania, som beskjæftigede sig med
den udenlandske Politik. Og nu trængte Beretningerne fra Frankrig
saa ganske dem fra Rigsforsamlingen ud af dets Spalter, at det
først den 17de Mai, "for imidlertid at tilfredsstille Medborgeres
d.IV,b.5,s.5   Længsel efterat erfare Resultatet af Forsamlingens Arbeide",
kunde begynde sit korte Referat med Forhandlingerne den 25de
April, og den 19de Mai ikke var kommet længere deri end til
Citationen af de første antagne 36 §§ d.e. til Afslutningen af
den 5te Mais Forhandlinger.
   Ferierne, som for de Medlemmer, der ikke havde Plads i de
to Kommitteer, havde varet saagodtsom fra den l9de April, vare
nu forbi. Næste Dag, 2den Mai, fik de at bestille med at af-
skrive Konstitutionsudkastet efter Diktat. Dagens Forhandlinger
bestode forøvrigt i Referat af det i sidste Møde, den 28de April,
Forhandlede og i Valg paa Præsident og Vicepræsident for de
følgende vigtige 8 Dage. Præsident blev Diriks, skikket dertil
ved sit ordnende og besindige Hoved, og Vicepræsident blev
Bendeke. Morgendagen skjænkedes dog til Overvejelse af Ud-
kastet hjemme i Qvartererne, og næste Forhandling berammedes
til Onsdag den 4de Mai.

Konstitutionskommitteens Indberetning. Selvstændighedens
Proklamation. Bestemmelser om Religionen og Kongedømmet.    I de forrige Møder havde Forfald ikke været saa sjældne,
hvori formodentlig Veilængde og Førefald ogsaa havde sin Deel;
i hvert af de to nærmest foregaaende havde saaledes ikke mindre
end 9 fundet Sted. Men denne Dag synes man ret at have
villet møde frem; thi ikke mindre end 110 Medlemmer vare
tilstede.

   Forhandlingerne begyndte med Oplæsningen af følgende lapi-
dariske, af samtlige Medlemmer under 30te April undertegnede,
Indberetning fra Konstitutionskommitteen, hvis Arbeide nu para-
grafviis skulde prøves:

"Det vigtige Kald blev betroet Kommitteen, at udarbeide Forslaget
til en Konstitution for Riget.
Den fremlægger herved Resultatet af sine Arbeider.
Æmnets Natur forbyder at levere noget Fuldkomment, og dette har
hidtil end ikke været muligt i de Stater, hvor dyrekjøbt Erfaring har
understøttet Theorien.
Under sit Arbeide har Kommitteen havt stadigt Hensyn til den borger-
d.IV,b.5,s.6   lige Friheds Betryggelse, Eiendommenes Sikkerhed og Rettighedernes
muligste Lighed.
Rigsforsamlingens Viisdom vil vide at bestemme, hvorvidt dens Be-
stræbelser for at fremme dette almeenvigtige Formaal have været led-
sagede af Held.
Forskjellige Bidrag til Konstitutionsværket ere indleverede, saavel
fra Rigsforsamlingens Medlemmer som fra Andre. Kommitteen har
modtaget disse Bidrag med Erkjendtlighed, og benyttet dem, saavidt
Omstændighederne gjorde det muligt. Naar de ere oplæste, vil Rigs-
forsamlingen selv bestemme, om end Mere af disse Bidrag bør ind-
lemmes i Statens Grundlov.
Den private Lovgivnings Bud ere udenfor Konstitutionens egentlige
Grændser. Kommitteen har derfor kun fremsat nogle didhørende Prin-
ciper, hvis Nødvendighed i den borgerlige Lovgivning ved den Norske
Nations egen Erfaring er godtgjort.
Det vilde være lidet gavnligt, om Kommitteen havde forsøgt at til-
veiebringe fuldkommen Eenhed i Stilen og streng Orden i Paragra-
fernes Følge. Udeladelser, Forandringer eller Tillæg, som Forsamlingen
maatte finde hensigtsmæssige, vilde tildeels nedbryde denne Eenhed
og Orden.
Om Statens Pengevæsen udfordres Bestemmelser, og disse ville ikke
kunne indføres i Konstitutionen, førend Finantskommitteens Forslag
ere fremsatte og prøvede.
Kommitteen tillader sig derfor det Forslag, at Stilen og Materiens
Form maa vorde undtagne fra Debatterne.
Naar Forsamlingen har tilendebragt sine Forhandlinger om det hele
Udkast og de §§. angaaende Pengevæsenet, som deri bør indlemmes,
vil Stilens Eenhed og §§s. rigtigste Orden beqvemmest fastsættes ved
2 eller 3 dertil udvalgte Mænd.
I flere Poster have Kommitteens Medlemmers Meninger været deelte,
og den underkaster nu Rigsforsamlingens visere Granskning, om og
hvorvidt sikrere Midler i Konstitutionen kunde udfindes til Betryggelse
for Fædrenelandets Selvstændighed, dets Hæder og Held".
   Kommitteens hensigtsmæssige Forslag, ikke at spilde Tiden
med Debat over det blot Formelle, men overlade dette til en
Kommittee, blev enstemmig bifaldt. Bladet "Tidens" Redaktion
vilde jo sørge for, indtil dette var skeet, at Publikum ikke skulde
forblive uvidende om de Paragrafer, som imidlertid affærdigedes.
Men vi have seet hvorledes det gik baade hermed og med Rigs-
forsamlingstidenden.

   Hegermann fremsatte derpaa nogle, Dagen iforvejen nedskrevne,
d.IV,b.5,s.7   Bemærkninger til Konstitutionsudkastets lste, 2den, 12te, 14de og
115de §. Præsidenten oplæste dem, og Rigsforsamlingen vedtog
efter hans Forslag, at de nøjere skulde tages i Overvejelse ved
de Paragrafer hvortil de henhørte. Hegermanns første Bemærk-
ning gik ellers ud paa, at Nationen ved Opdragelsen skulde fysisk
dannes for Fædrelandsforsvaret og saavel gjennem den militære
som højere Underviisning bibringes Kundskab til Forfatningen -
Ideer, som Patrioter vel fra Tid til anden ikke have ladet uddø
af Erindringen, men som dog endnu savnes i sin Gjennemførelse
i det almindelige Opdragelsesværk. I alle Underviisningsanstalter,
fra Almueskolen til Universitetet, militære som civile, skulde der
læses offentlig over Konstitutionen, og Ingen skulde kunne vorde
Embedsmand, uden at han deri var bleven nøie examineret.
Konstitutionen skulde i Tabelform gjennem Autoriteterne og i
Skolerne bringes til almindelig Kundskab, for derved -- hedte
det -- at opdrage Nationen til med Indsigt og Kraft at trænge
ind i Konstitutionens Aand og som Folkerepræsentanter at kunne
paasee, paatale og vedligeholde Rigets Selvstændighed. Af denne
Idee er der ogsaa ikkun bleven lidet; men i den sidste af Heger-
manns Bemærkninger vil man gjenkjende den, senere hen paa
sit Sted i Grundloven indtagne, Bestemmelse, med Hensyn til
Forandringer i denne, at de aldrig maae modsige dens Principer,
men alene angaae Modifikationer, og at dertil 2/3 Pluralitet ud-
fordres. Denne vigtige Garanti for Konstitutionen skyldes saa-
ledes denne Repræsentant.
   Sorenskriver Weidemann oplæste derpaa selv sit vidtløftige,
af hans Medkommitterede Stabel og Lysgaard vedtagne, moti-
verede Udkast til en Konstitution, hvilket paa hans Forlangende
vedlagdes Protokollen. Det afgav i sin Vidtløftighed og motiverede
Form, ja selv i sin noget pedantiske Stiil, umiskjendeligt Vidnesbyrd
om den samvittighedsfulde Flid, hvormed Forfatteren havde stræbt
at svare til sit Distrikts Tillid. Dette var Vest-Oplandene, der,
ligesom de østre, i Strøgene omkring Mjøsen og Guldbrandsdalen
opefter, vare beboede af en myndig Bondeslægt, som saae sine
Befuldmægtigede og Embedsmænd paa Fingrene, og til hvem ad-
skillige brudte Straaler af Tidens politiske Oplysning vare trængte.
"Kun for at undgaae sit Distrikts og Menigmands ublide Dom,"
var det derfor han forlangte Forslaget vedlagt, saa han, "om
Pluraliteten maatte give et betydelig modsat Udslag, ved den,
d.IV,b.5,s.8   ved Rigsforsamlingens Lov hjemlede, Afskrivt eller Attest kunde
dokumentere, ikke at have lagt Skjul paa sine Kommittenters
Ønske." Efter dette oplandske Forslag vilde det dog ikke have
seet saa vel ud med Beskatningsretten, hvis Besiddelse dog vistnok
var deres fornemste Ønske. Denne var nemlig, efter Forslaget,
lagt i Kongens og hans Raads, "et Nationalraads", Hænder; og
heller ikke af dets mange originale Ideer vil man gjenfinde
synderligt i vor nu gjældende Grundlov.
   Mere brugbart var der i Korens, paa Eidsvold forfattede,
Strøtanker, som derpaa beskjæftigede Forsamlingens Opmærksom-
hed. Især udmærkede de sig ved den Religionstolerance, de vilde
have gjort gjældende, men tabte sig omsider i Spaadomme og
Drømme om en næranstundende fuldstændig skandinavisk Union
af alle tre Nordens Riger, hvis Kroner da skulde samles paa
Kristian Frederiks Hoved. Dennes Valg til Norges Konge skulde
være Grundlovbestemmelse, men naar hiin Union fuldbyrdedes,
skulde han kunne vælge sin Bopæl hvor han fandt det tjenligst.
I Lysgaards dernæst oplæste "Forslag angaaende Adskilligt, Kon-
stitutionen og Lovgivningen vedkommende," forfattet paa Hjem-
stedet, spøgte ogsaa Tanken om en Dobbeltkrone, men Norge
skulde dog "altid blive at ansee som Hovedrige, hvor Regenten
bestandig og uforanderlig burde have sin Residents". Alle tre
Forslag vare for Odelsretten, uden at dog Lysgaard foreslog den
sikkret som Grundlovbestemmelse. Det er vel neppe heller Lands-
baade, at den er bleven det, omendskjøndt Lysgaards, den mægtige
og med Folkets Vilje saa velkjendte Dølekaxes Ord, naar han er-
klærede Odelsretten efter Udstrækningen af Forordningen af
14de Januar 1771 for et Folkeønske, vel maatte staa til Troende
og have Vægten af Folkets eget Diktamen. Da ogsaa han, for
Kommittenternes Skyld, havde forlangt sit Forslag vedlagt Proto-
kollen, findes i Rigsforsamlingens trykte Forhandlinger ogsaa ind-
taget endeel dette vedheftede Bemærkninger med Hensyn til den
senere Lovgivning, hvorimellem da Ønsker om en Kjøbstad ved
Mjøsen, et Kanalanlæg fra denne Sjø til Kristianiafjorden, fri
Brændeviinsbrænden og Geistlighedens faste Gagering allerede
vise sig.

   Paa det nærmeste vare allerede et Par Timer henrundne under
disse Oplæsninger, og endnu stod der et indsendt Skrivt, inde-
holdende Forslag og Bemærkninger til en Konstitution for Norge
d.IV,b.5,s.9   tilbage at meddele. Det var hiint anonyme, hvis Forfatter man
af Falsen, til hvem det var sendt, senere hen fik at vide var en
Svensk ved Navn Gyllenbourg, som opholdt sig i Danmark3.
Falsen indleverede det nu til Oplæsning, som paa Præsidentens
Forslag ogsaa gik for sig med Rigsforsamlingens Samtykke. I en
fyrig Stiil udbredte den kosmopolitiske Forfatter sig især over,
at Normændene skulde tage Skrækexempel af den svenske For-
fatnings Hovedfeil, Stænderinstitutionen. Et Senat, efter den
franske Konstitution, maatte ligeledes forkastes, fordi det, hvor
ikke en des kraftigere Moderator fandtes i Regenten, vilde føre til
Aristokrati. Dette og Embedsmandsvælde var det Norge især
maatte vogte sig for at give Anledning til i den Forfatning det
nu vilde give sig; "alle Sveriges Revolutioner vare blevne foran-
ledigede af disse to Landeplager". Kongen skulde have Magt til
at erklære Krig efter eget Forgodtbefindende, men dog efter at
have hørt sit Raad, da Nationens Beskatningsret holdt Misbrug
af denne Myndighed inden Skranke; Ministrene skulde være an-
svarlige, men af de underordnede departementale Embedsmænd
skulde kun de, der arbeidede direkte under Ministrene, være af-
sættelige uden Lov og Dom; Trykkefrihed skulde finde Sted og
Regjeringen indrette et Tabelværk saa fuldkomment som muligt,
for at Oversigten over Statens Forhold kunde blive let for enhver
d.IV,b.5,s.10   Borger. Disse og flere statsretlige Almeensteder i det Gyllen-
bourgske Skrift lode sig nok høre; men, om ikke en gammel
Illuminat eller et forhenværende, Medlem af en af de mange
svenske, Illuminatvæsenet efterhærmende, Ordener, stak frem i
hans Forslag om at indføre religiøs-politiske Nationalfester, hvortil
Juul og St. Hans passeligst kunde bruges, samt at "indrette de
religiøse Akter: Daab, Konfirmation, Nadveren, Kopulation og
Begravelse, saaledes at de gjøre Indtryk paa Følelsen, Forstanden
og Fantasien": saa er dog den, kun med en let Tinte af Kristen-
dom anstrøgne, fransk-theofilanthropiske Sværmer fra Aarhun-
dredets Begyndelse ikke vanskelig at opdage. Og virkelig han
har spaaet, han har havt et Seerblik under Nedskrivningen af
disse Ideer. Thi staaer der ikke: "Den interessanteste Dag for
Norges nye Skabelse bør blive en national Høitidsdag," og er den
ikke bleven det? Gyllenbourg, hvem den franske Revolutions
pompøse Fester upaatvivlelig har foresvævet, vilde endog, at
Maaden hvorpaa den burde høitideligholdes skulde fastsættes i
Konstitutionen.
   Da Repræsentanten Wergeland holdt sit, hjemme i Kristianssand
forfattede, udførlige Konstitutionsudkast tilbage, saasom det alle-
rede var bleven afbenyttet i Kommitteen, var der ingen flere
Forslag og Bemærkninger til en Konstitution i sin Heelhed at
opholde sig ved, hvorfor Rigsforsamlingen vedtog, at de øvrige
til Konstitutionskommitteen indleverede Bidrag, som blot angik
enkelte Momenter i Grundloven, efterhaanden, naar disse kom
under Afgjørelse, skulde ved Oplæsning blive meddelte.   Det var over Middag. Eftermiddagssolen spillede allerede paa-
skraa indad det store vestre Altanvindu da Debatterne over
Kommitteens Konstitutionsudkast kunde begynde. Og de rede-
lige Arbeidere delte ikke den Overtro, at det vanværder et stort
Foretagende, om det paabegyndes i Resten af en Dag, med den
dalende Sol. De havde ingen Timer at offre under Skinnet af
en Forberedelses- eller Indvielses-Hvile; thi disses Minuter til-
hørte Fædrelandet. Strax lagde de Haand paa Værket, og ikke
mindre end 20 af Grundlovens vigtigste Paragrafer er det Ud-
bytte, som skyldes denne samvittighedsfulde Anvendelse af denne
d.IV,b.5,s.11   Rest af Dag. . . . Nogle Sekunders Tysthed, og -- Præsidenten
oplæser af Konstitutionskommitteens Protokol:
   "§ 1: Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets
Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk".

   Det er Konstitutionens Program; det var i Korthed baade Kon-
stitution og Manifest. Og da denne Punkt allerede den 16de
April var antagen som Grundsætning, skede ingen Motion, saa
§'en uforandret vedtoges.

   Præsidenten fortsatte:
   "§ 2: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige
Religion. Alle Religionssekter tilstedes fri Religionsøvelse, dog ere Jøder
fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget".

   Mellem første Punktum og sidste Komma i denne Paragraf
sad der dog endnu et mildt menneskeligt Hjerte i Ordene "alle
Religionssekter tilstedes fri Religionsøvelse", men Sekretæren,
Christie, foranledigede først den, for vort Land rigtignok uvæsent-
lige, Indskrænkning deri, at dette kun skulde gjælde for de kriste-
lige Religionssekter, og siden er det, under Paragrafens Redak-
tion, ganske revet ud af den.

   Nogle foreslog, at Ordet "offentlige" i første Passus skulde
udgaae, og navnlig mente Wulfsberg, at det kunde være nok, at
den lutherske Religion erklæredes for "i Almindelighed" at være
Statens Religion. Hount fandt, at Slutningen af andet Passus
ikke vel kunde forenes med den Tolerants og Humanitet, som
indeholdes i Begyndelsen deraf, og formeente, at der burde
gjøres en Undtagelse for Jøderne -- en Mening han ogsaa
havde yttret under Grundsætningernes Antagelse. Christie gav
derpaa Diskussionen en bestemt Retning ved at oplæse følgende
Proposition:

"I en liden Stat, hvor der ikkun er taalt en eneste, nemlig den
evangelisk-lutherske, Religion, hvor der ikke er store Stæder, som kunne
ventes at trække Fremmede i Mængde til sig, og hvor Indbyggerne ere
fyrige og have en levende Fantasi, bør fri Religionsøvelse, efter min
Formening, ikkun tilstædes de kristelige Religionssekter. For Staten
kan ikke ventes noget betydeligt Gode derved, at ubehindret offentlig
Gudsdyrkelse tilstaaes alle andre Religionssekter; derimod kan stor
Skade befrygtes deraf. Det Nye behager blot fordi det er nyt; den
Eenfoldige, som ikke bryder sig om, ligesaalidt som han formaaer, at
d.IV,b.5,s.12   undersøge og overveie, førend han vælger, eller rettere blot omskifter,
kan let forledes; Bedrageren kan, under Skin af Hellighed og religiøs
Iver, let tilliste sig hans Formue, og forlede ham til Laster, Opsætsighed
imod Landets Øvrighed o.s.v. -- Menneskeoffringer, Afgudsdyrkelse,
Bigami, og deslige, kunde ogsaa da lovligen finde Sted. Omendskjønt
dette Sidste just hos os ikke er synderligen at befrygte, bør Konstitu-
tionen dog ikke aabne Veien dertil: den bør tvertimod forebygge endog
den blotte Mulighed deraf. Naar denne §. ubetinget antages, kunde
Jesuiter eller andre mere eller mindre skadelige Munkeordener ind-
trænge sig, hvilket Fortidens vise Lovgivere med sand Faderomhu
hidindtil have forebygget. Apostasi, eller Frafald fra den herskende
Religion, kan vanskelig forebygges, naar alle Religioner offentligen ud-
øves. At straffe Apostaten stemmer idetmindste ikke overeens med
hiin udmærkede Tolerance. Skadeligt vilde det ogsaa, efter min For-
mening, være, om Landets Indbyggere, af den herskende Religion, havde
Tilladelse til, at lade deres Børn oplære og opdrage i andre Religioner.
Jeg holder altsaa for, at denne §. bør forandres saaledes:
"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Reli-
gion. Alle kristelige Religionssekter tilstædes fri Religionsøvelse; dog
ere Jøder og Jesuiter fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.
Munkeordener maa ikke taales. Landets Indbyggere, som bekjende
sig til Statens offentlige Religion, ere forpligtede til at opdrage deres
Børn i den Samme".
   Da Normændene vistnok kunne være rolige for Besøg af de
ukristne Gudsdyrkere, Muhamedaner, Buddhaister o.a.d., med
hvis Navnes Rædsel Proponenten endnu til Overflod understøttede
sit Forslag, var der lidet at indvende imod det fortolkende Ord
han vilde have tilføjet den eneste liberale Bestemmelse i hele
Paragrafen. Midelfart yttrede kun, at den katholske Kirkes Guds-
tjeneste, efter sin sandselige og mystiske Beskaffenhed, maatte
være mere egnet til at befordre Frafald i Landets Kirke end de
flere Religioner, Christie havde anført. Paa hans Bemærkning,
at Bestemmelsen om Jesuiterne var overflødig, da Ordenen ikke
længer existerede, yttrede Diriks, at den var igjenopstaaet, og
at man ikke maatte glemme, at Fædrene i forrige Aarhundrede
havde forsøgt at vinde Proselyter for den katholske Tro baade
i Sverige og Hanover. For Jøderne forsøgte Grev Wedel ogsaa
denne Gang en fegtende Retirade, uden at der dog lod sig vinde
meer af deres moderatere Modstandere, end Erkjendelsen af,
at deres Udelukkelse mere var begrundet i politiske end i reli-
d.IV,b.5,s.13   giøse Hensyn. Med 94 Stemmer blev Paragrafen bifaldt med de
af Christie foreslaaede Forandringer.
   "§ 3: Regentens Titel er: Vi af Guds Naade og efter Rigets Konstitu-
tion Norges Konge". --

   bifaldtes eenstemmig, hvorimod
   "§ 4: Kongen skal stedse have bekjendt sig til den evangelisk-lutherske
Religion, haandhæve og beskytte den". --

   kun vandt 77 Stemmer for sig i sin uforandrede Form. De
Øvrige følte med Uvilje det plumpe Fingerpeg i §'ens fem første
Ord paa Kronprindsen af Sveriges Person. Det var øjensynligt,
at de alene ved den falsenske Majoritet i Kommitteen havde
faaet sit Tilvær, for ved selve Grundloven at gjøre hans Valg
umuligt, og dette Angreb paa Valgfriheden vakte hos Forsam-
lingens mindre lidenskabelige, men finere følende, Minoritet en
Følelse liig den ubehagelige ved under en Marionetforestilling
at faae Traadene og Fingrene at see. Det var Falsens og Reins
Fingre man opdagede. Man saae den Figur, de vilde have frem,
idet Modfiguren saaledes blev mærket; og kunde der endnu være
nogen Tvivl om Hensigten, saa ophævede den lidenskabelige Rein
den ved en kort fragmentarisk Tale, der begyndte med at pro-
klamere Samvittighedsfrihed i Troessager, men endte med at er-
klære en Konges Troesskifte for alene grundet i Ærgjerrighed
og Hykleri.

   "Kongen kan, -- hedte det -- som ethvert Individ, hykle en Religion,
som ei boer i hans Hjerte; og derfor staaer han kun Gud til Ansvar.
Naar derimod en Konge ikke tager i Betænkning, at afsværge den
Religion, han engang har bekjendt, og hvori han er opdragen, og at
antage en anden, for at vinde en Krone; saa lægger han klarligen for
Folkets Øine, at han virkelig slet ingen har; og dette kan, dette maa
ikke være noget Folk ligegyldigt, at see en Konge paa sin Throne, der
spotter saavel med sine Fædres som med sin sidst antagne Tro".

   Man saae hvor denne Skorpionhale pegte hen.
   "At faae dette sagt -- skriver Forfatteren af Brevene fra Eidsvold
Dagen efter -- var altsaa alt det han vilde, og hvorfor han vilde have
dette sagt er let at begribe. Men jeg tør sige, der var saare Faa i
Salen, som dette ikke mishagede". Det tog sig ogsaa virkelig ilde
ud i en protestantisk Præsts Mund, at bebreide en Katholik
d.IV,b.5,s.14   Overgangen til hans egen mere luttrede Kirke. Talen, siger Brev-
skriveren, hvis Bemærkninger over dette Punkt ere særdeles
læseværdige, burde ikke været hørt i Forsamlingen. "Politiken
gjør Fiender, Religionen bør ikke kjende Andre end Brødre"!
Et Haandskrivt fra en anden Repræsentant yttrer sig ogsaa lige-
saa strengt misbilligende over, at en oplyst Religionslærer, der
baade havde prædiket og besjunget Tolerance, saaledes kunde
lade sig forlede af politisk Lidenskabelighed. "Had mod andre
Religionssekter, var den oplyste Lutheraner altid fremmed, og uhørt
er det, at nogen Sekt skulde straffe Den, som gaaer over til dens
Tro. Vi ansee jo vor Troesbekjendelse for den rigtigste, for den meest
overeensstemmende med Guds Bud, for den, der gjør meest skikket
til borgerlige Dyder? Maatte vi da ikke meget mere opmuntre til at
antage denne Troe, end at afskrække derfra? Eller skulde vi være
barbariske nok til at antage, at kun Opdragelse deri kan gjøre værdig
til dens Bekjendelse? Skulde det være Brøde, fordi Skjebnen lod mig
fødes af Forældre, der vare Hedninger, at bekjende den Tro, om hvis
Sandhed jeg følte mig overbeviist? og skulde denne Troes Bekjendere
være mine Fordømmere? Henrik den 4de blev vel utro mod Religion,
men tro mod Gud og sine Medmennesker".
   Rein understøttedes af Sverdrup; men Peder Anker foreslog,
at de Ord "stedse have bekjendt" skulde udgaae. I samme Aand
yttrede Wedel sig, menende dog, at det kunde være nok, naar
Ordet "stedse" udgik; og Grøgaard, altid rede med en Satire,
hvis Braad hans venlige Smiil mildnede, spurgte, om det Ord
"stedse", man var saa forpikket paa at faae ind, ogsaa skulde
udstrækkes til at give Agt paa det nyfødte Barns første Lyd,
for deraf at give Agt paa dets Troesbekjendelse? Man fik dog
sin Vilje frem, og det kunde de Falsenske altid være ligesaa
visse paa at faae, som at det ikke nyttede den modsatte Mino-
ritet at komme med noget Forslag.

   "§. 5: Kongens Person er hellig. Han er ophøjet over Daddel og
Anklage. Ansvarligheden paaligger hans Raad". --

   antoges eenstemmig; og, efter nogen Debat, antoges med meer
end 2/3 Stemmefleerhed, saalydende Udkastets:

   "§. 6: Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger
han for Storthinget følgende Eed: Jeg lover og sværger, at ville regjere
Kongeriget Norge i Overeensstemmelse med dets Konstitution og Love;
saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord!
Er intet Storthing paa
d.IV,b.5,s.15   den Tid samlet, nedlægges Eeden skriftlig i Stats-Raadet, og gjentages
høitidelig af Kongen paa første Storthing".
   I denne §. døbtes altsaa de kommende Nationalforsamlinger
med det vakkre og passende Navn, de hidtil have baaret, og
som Verden nu kjender ligesaa vel som andre Landes langt mindre
udtryksfulde: "Parliament, Kammer, Kongres" o.s.v. Wergeland
foreslog dette Navn i Konstitutionskommitteen, og da den fore-
trak det for det af Falsen foreslaaede "Althing", har han altsaa
Æren af at være Navngiveren.

   Weidemann mente, at Eeden burde aflægges i Kirken ved Kro-
ningen, og kun een Gang. Diriks forklarede, at Hensigten med
Bestemmelsen om den foreløbige skrivtlige Eed var, at Kongen
ikke skulde kunne tiltræde Regjeringen før samme var aflagt,
og Koren mente, at Eeden ikke burde aflægges ved Kroningen,
da samtlige Folkets Repræsentanter vel neppe da kunne være
tilstede. Ved

   "§ 7: Arvefølgen er lineal og agnatisk, saaledes, at kun Mand af
Mand kan arve Thronen. Den nærmere Linie gaaer for den fjernere,
og den Ældre i Linien for den Yngre", -- oplæste Christie et Forslag
om at forandre §'en didhen, at ogsaa Mand af Qvinde skulde
kunne arve Thronen, naar Mand af Mand ikke var til i nogen
af de arveberettigede Linier, hvori altid nærmere skulde gaae
for fjernere, Ældre for Yngre. Hegermann understøttede Mo-
tionen, hvorimod Rogert gjorde opmærksom paa, at den agnatisk-
cognatiske Arvefølge kunde føre til, at en Søn af en Fyrste-
datter, der var i Ægteskab med en Privatperson, kunde komme
paa Thronen. I 500 Aar, sagde han, havde den rene agnatiske
Succession været gjældende i Norge, og den eneste Afvigelse
derfra, som skete med Kong Sverres Dattersøn, blev siden er-
klæret for ulovlig. Kommitteens Udkast blev dog antaget med
105 Stemmer; og eenstemmigen passerede derpaa

"§ 8: Den udvalgte Konges i lovligt Ægteskab avlede mandlige Livs-
arvinger ere arveberettigede i den Orden, forrige §. foreskriver, saa at
Riget stedse bliver udelt hos Een; hvorimod de øvrige Prindser, til
hvilke Thronen ved Arv kan komme, bør nøies med den dem af Stor-
thinget tilstaaede Apanage, indtil Arveordenen kommer til dem.
§ 9: Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, saa at, om han
først efter Faderens Død fødes til Verden, nyder han dog strax sit til-
børlige Sted i Arvelinien.
d.IV,b.5,s.16   §. 10: Naar en til Norges Throne arveberettiget Prinds fødes, skal
hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førstholdende Storthing og an-
tegnes i dets Protokol".
   Koren fandt, at en Prindses Fødsel burde antegnes andetsteds
end i Protokollen, som kunde tabes, og da Vidnesbyrdet med.
"Nei, replicerede Diriks, den Ængstelighed er for overdreven;
thi der vil jo altid være mere end 100 Vidner".

   Ligesaa passerede eenstemmig

"§. 11: Er ingen arveberettiget Prinds til, kan Kongen foreslaae sin
Efterfølger for Storthinget, som enten antager eller forkaster Forslaget".

   Den følgende §. var en af dem Hegermann havde indleveret
Bemærkninger ved, bestaaende ved denne §. af et Tillæg, hvor-
efter den midlertidige Regent, hvis Alder han troede kunde fast-
sættes til det fyldte 18de Aar, intet skulde kunne udøve af sin
kongelige Myndighed med mindre 2/3 af Statsraadet, hvortil Stor-
thinget skulde kunne tilforordne nogle Medlemmer, vare enige
med ham. Efter det fyldte 25de Aar skulde denne Indskrænk-
ning falde bort. Forsaavidt Debatterne drejede sig om §'en efter
Udkastet, yttrede Wedel sig imod et Enkedronning-Regimente;
han fandt det uværdigt for Mænd at beherskes af en Qvinde,
og saadant desuden ikke stemmende med Antagelsen af en reen
agnatisk Arvefølge. Rein derimod byggede paa den moderlige
Kjærlighed, formedelst hvilken en Enkedronning, der regjerede
i Søns Sted, maatte antages at ville overgive ham Landet i saa
lykkelig en Forfatning som muligt. Hendes Magt var desuden
ikke saa betydelig, da hun, efter §. 13, ikke skulde have flere
Stemmer end den første Statsraad. Der debatteredes dog især
over det Hegermannske Tillæg, som dog ikke vandt Pluralitet.
Meer end 2/3 af Repræsentanterne stemmede nemlig for §'ens
uforandrede Antagelse efter Udkastet,

"§. 12: Er nærmeste Thronarving ved Kongens Død umyndig, fører
Enkedronningen, om hun er Kongens kjødelige Moder, saalænge hun
forbliver Enke, Regjeringen i Forening med Statsraadet, indtil Kongen
vorder myndig. Er saadan Enkedronning ei til, da føres Regjeringen
paa samme Maade af den nærmest arveberettigede Prinds, som da er
over 25 Aar gammel, under Titel af Regent. Hvis Regentskabet er
tilfaldt en Fjernere i Arveordenen, paa Grund af at den Nærmere ei
var fuldmyndig, da skal den Første fravige det for den Sidstnævnte
saasnart denne har opnaaet 25 Aars Alder.
d.IV,b.5,s.17   I disse Tilfælde affattes Beslutningerne i Statsraadet efter de fleste
Stemmer, og har Enkedronningen eller, i Mangel af hende, Regenten
tvende Stemmer".
"§. 13: Er ingen saadan fuldmyndig Prinds til, føres Regentskabet
af Stats-Raadet i Forening med de Mænd, som Storthinget maatte
finde fornødent at tilforordne.
I saa Tilfælde har den første af Stats-Raadets Medlemmer Forsædet
og tvende Stemmer". --
antoges eenstemmig med det Tillæg: "under Ansvar efter § 16".
   Under §'ens Behandling fremsatte Hegermann, at 4 af Stor-
thingets Medlemmer aarligen skulde begive sig til Regjeringens
Sæde forat undersøge om Konstitutionen overholdtes, samt at
under en Mellemregjering En af Statsraadet aarligen skulde ud-
gaae, forat Regjeringen ikke skulde i længere Tid forblive i enkelt
Families Hænder.

   Wedel troede det bedre, at Kontrollen paalagdes hele Stor-
thinget, end 4 Delegerede, og han fandt ikke Statens Tarv rammet,
ved at en duelig og Konstitutionen tro Statsraad skulde udgaae
blot fordi En endeligen skulde det, da saaledes den Erfaring, han
allerede besad og kunde erhverve, vilde gaae tabt for det Al-
mindelige. Paa Mølbachs Spørgsmaal, hvem der skulde forstaaes
ved den "første Statsraad," forklarede Diriks og Sverdrup, at det
maatte være den Første i Embedet og af to paa samme Tid Be-
skikkede den først Nævnte.

   §. 14: De i §.13 fastsatte Bestemmelser gjælde ligeledes, i Tilfælde
af at Kongen ved Sinds- eller Legemssvaghed bliver uskikket til Re-
gjeringen, eller er fraværende fra Riget". Og

   "§. 15: De, som i Følge Foranførte anordnes til at forestaae Regje-
ringen, medens Kongen er umyndig, fraværende eller paa anden Maade
ude af Stand til selv at regjere, skulle for Storthinget aflægge følgende
Eed: "Vi love og sværge at ville forestaae Regjeringen i Overeensstem-
melse med Konstitutionen og Lovene, saa sandt hjælpe os Gud og hans
hellige Ord".
--

   antoges ligeledes eenstemmig med den Forandring, efter Forslag
fra Grøgaard, at De, som forestaae Regjeringen, "hver for sig
aflægge følgende Eed: "Jeg lover og sværger" o.s.v.

   Ved §. 14 foreslog Nogle, at Bestemmelserne i §.12 ogsaa skulde
gjælde i de Tilfælde denne §. indeholder. Andre fandt det der-
imod upassende, at Dronningen under saadanne Omstændigheder
skulde have Deel i Regjeringen.

d.IV,b.5,s.18      "§. 16: Saasnart deres Statsbestyrelse ophører, skulle de aflægge
Kongen og Storthinget Regnskab for Samme". --

   bifaldtes eenstemmig.
   "§. 17: Nærmeste Arving, om han er den regjerende Konges Søn,
fører Titel af Kronprinds til Norge. De øvrige Kongelige Børn kaldes
Prindser og Prindsesser".

   Hegermannforeslog, at Titelen af Prinds og Prindsesse ogsaa
skulde tilkomme Kongens Descendenter i 2det, 3die o. fl. Led samt
i Sidelinjerne, og efter nogen Debat blev §'en eenstemmig ved-
taget saaledes forandret:

"Nærmeste Thronarving, om han er den regjerende Konges Søn,
fører Titel af Kronprinds til Norge; de Øvrige, som til Thronen ere
arveberettigede, kaldes Prindser, og de Kongelige Døttre Prindsesser".
"§. 18: Ingen Prinds af Blodet maa forlade Riget, gifte sig eller be-
give sig i fremmed Tjeneste uden Kongens Tilladelse. Handler han
herimod, forbryder han sin Ret til Kronen".

   Koren meente, at den myndige Prinds burde kunne gifte sig
efter eget Tykke, hvorimod Wedel troede, at Kongens Samtykke
var nyttigt og nødvendigt, forat ikke, som man havde seet
Exempler paa, en Prinds skulde gifte sig altfor langt under sin
Stand. §'en gik dog eenstemmig igjennem som den var.

   "§. 19: De Kongelige Prindser og Prindsesser skulle for deres Per-
soner ikke svare for andre Dommere end Kongen eller hvem han dertil
forordner".

   Wedel yttrede ved denne Leilighed, at det syntes haardt, om
man paa den ene Side skulde negte Prindserne og Prindsesserne
en Ret, som tilkommer enhver Statsborger, at dømmes af al-
mindelig Ret og for sit Værnething, og paa den anden Side give
Kongen Ret til at beskikke deres Dommere. Frederik IIden af
Preussen's Historie som Kronprinds og Karoline Mathildes havde
noksom viist dette. Rigsretten burde være deres Forum. Der
blev ogsaa debatteret, om den Klausul skulde lægges til §'ens
Slutning: "med mindre de beklæde Statens Embeder". Med meer
end 2/3 Stemmer gik dog §'en uforandret igjennem.

   "§. 20: Kongen er myndig naar han har fyldt det attende Aar. Saa-
snart han er indtraadt i sit nittende Aar, erklærer han sig offentligen
at være myndig".

d.IV,b.5,s.19      Wedel yttrede, at det vilde være farligt og upassende at lade
sig regjere af en Dreng, hvilket man vel ofte her i Norden kunde
kalde Personer paa 18 Aar. Han foreslog derfor Myndigheds-
alderen udsat til det 21de Aar. Hegermann m. Fl. replicerede
vel, at det var forat undgaae de muligens farlige Følger af en
lang Mellemregjering, at man havde foreslaaet det 18de Aar.
Der sattes da under Votering, om der skulde foretages nogen
Forandring ved den i §'en ansatte Myndighedsalder, og da 73
Stemmer erklærede sig for at den skulde udsættes, foresloges
det l9de, 20de og 21de Aar som termini a quibus. 15 Stemmer
erklærede sig for det 19de, 51 for det 20de og 44 for det 21de,
og saaledes forandres i §'en Ordet "attende" til "tyvende" og
"nittende" til "enogtyvende", hvorefter den iøvrigt eenstemmigen
blev bifaldt.   Efter et saa drabeligt Dagsvirke, hævedes dette Møde. Og
gjennem det store Altanvindu mod Vest skinnede heller ikke
Solen længer. Fra Rude til Rude gled det sidste violetrødmende
Gjenskin af de Skyer, hvorunder den var forsvunden for at gaae
op over den anden nordlige Hemisfæres befriede Lande, Verdens
Forbilleder i at vinde sig Friheden, saa styrkede allerede af dennes
unge Blod, at de befandt sig i frygtløs Kamp paany i Grændse-
skovene og paa Oceanet med dettes trekronede Dronning, det
gamle skinsyge Moderland. Hist skinnede i denne Stund Solen
paa den lange Linje af den engelske Cochranes Blokadeseil,
og en ny Dag af Aarvaagenhed begyndte for Patrioterne; her
kaldte Foraarets farvede Tusmørke Patrioterne til Ro, og idet
de droge hver til sit, kunde de i den smukke naturlige Lund
"Dorotheenbusken", ligeoverfor Rigssalen, i hvis Alleer de saa
ofte vandrede, Ven med Ven eller Manden ene med sin Grublen,
høre den norske Nattergal hilse Norges herligste Foraar med
Toner, saa afvexlende, begeistrede, dybe, søde og tungsindige,
som de Følelser, der nu fyldte dets Ædlestes Hjerter, og at
indvie med dem de guldsprættende Birke, hvorfra de klang, til
det Symbol paa Norges Frihed, dette yndige Træ er blevet i
Folkets Tale og Sange. Det sprætter i den Egn i ikke altfor
sildige Aar med Majens Begyndelse, og staaer i sin fagreste
ungdommelige Pragt ved Maanedens Midte. I dette Foraar, i
d.IV,b.5,s.20   1814, holdt det Skridt med Konstitutionens Udvikling, springende
ud, aabnende sine Knopper med dens Paragrafer. Den 4de Mai
svævede kun om dets Qviste i Solen ligesom et tyndt, med
glimrende Punkter besaaet, bleggult Flor; den 17de kan man være
vis paa, Birkene der ligeoverfor Hallen stode i fulde Kroner, med
lavende, gyldne, fryndsede Guirlander i Festons om den hvide
Stamme, der indbyder saa til deri at indriste hvad der er Hjertet
dyrebart.
   Dagsværket havde været en Begyndelse som den fremadstev-
nende skumkløvende Snekkes. Alle maatte være tilfredse der-
med, men Konstitutionskommitteen især med at dens Arbeide
saa godt havde udholdt den første Prøve inden Skrankerne.   Det samme Repræsentant-Antal mødte igjen den 5te Mai, og
fortsatte med

"§ 21: Kongens Kroning og Salving skeer i Trondhjems Domkirke,
efterat han er bleven myndig, paa den Tid og med de Ceremonier han
selv fastsætter".

   Omsen foreslog Kristiania til Kroningssted fordi denne By
skulde være Hovedstaden, hvorimod Darre forsvarede Trond-
hjems Adkomster paa Grund af de historiske Erindringer, som
knytte sig dertil. Koren fandt ogsaa et Argument for Trondhjem
i at Kongen derved kom til at gjøre en Reise igjennem Landet,
hvilket maatte antages at være gavnligt. Grøgaard opkastede
Spørgsmaal, om Tiden for Kroningen ikke burde bestemmes,
forat den ikke skulde gaae saaledes i Langdrag, at den, som
man havde seet Exempler paa, aldrig blev foretaget. Præsi-
denten
bemærkede, at nogen Tidsbestemmelse ikke vel kunde
finde Sted, da Krig og Landfarsot kunde forhindre sammes Over-
holdelse. Hount mente, at Kroningsceremonierne burde bestemmes
for Omkostningernes Skyld; men Præsidenten fandt dette mindre
passende, da Ceremonier, som nu bleve foreskrevne, vel neppe
vilde stemme med Tidens Aand om 100 Aar, hvilken Tid man
dog vel burde paaregne for en Grundlov. Storthinget skulde
hver Gang faae at bestemme Omkostningerne, og Kongen kunde
desuden have privat Formue, som han vilde anvende paa sin
Kroning. Med 88 mod 22 Stemmer blev det dog ved Udkastet;
og med netop 2/3 Stemmer antoges ligeledes
d.IV,b.5,s.21  
"§. 22: Er Thronarvingen fraværende, naar Kongen døer, bør han
indfinde sig i Riget inden 6 Maaneder, efterat Dødsfaldet er ham til-
kjendegivet, hvis uovervindelige Hindringer ei forbyde det, eller for sin
Person have tabt Adgang til Thronen".
   Mølbach opkastede Spørgsmaal, om ikke Maaden, hvorpaa
Dødsfaldet skulde bekjendtgjøres, burde bestemmes, forat fore-
bygge Paaskud om Uvidenhed fra Thronarvingens Side. Andre
foreslog, at saadant skulde skee ved en Deputation, og Wedel
og Diriks paastode, at det absolut maatte forudsættes, at Til-
kjendegivelsen af Dødsfaldet var beviist, førend Udelukkelse
kunde finde Sted. Maaden hvorpaa Tilkjendegivelsen skulde
skee, meente de lod sig ikke forud bestemme, da der kunde ind-
træffe Omstændigheder, som ikke tilstedede, at Forskriften blev
befulgt, men at andre Bekjendtgjørelsesmaader maatte bruges.

   "§. 23: Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør, hvis
hans Fader ei derom har efterladt nogen skriftlig Bestemmelse, betroes
visse af Storthinget dertil udnævnte Mænd i Forening med Enkedron-
ningen, om hun er hans kjødelige Moder, med Udelukkelse af den
nærmeste Thronarving, hans Livsarvinger og Statsraadet". --

   bifaldtes eenstemmig med det Tillæg efter Wergelands Forslag,
at der istedetfor Ordene "og Statsraadet" skulde sættes til: "og
Regentskabets øvrige Tilforordnede". Han fandt nemlig, at de
samme Grunde, som der var for at udelukke Statsraadets Med-
lemmer, ogsaa maatte tale for Udelukkelsen af de Mænd af
Storthinget, som efter §. 13 skulde deeltage i Regentskabet.

   Eenstemmigen passerede derpaa de følgende tre Paragrafer:

"§. 24: Alle Regjeringsbeslutninger og Befalinger skulle stedse ud-
stedes i Kongens Navn"1).
"§. 25: Ved Kongens Død eller i det Tilfælde, i hvilket et Regent-
skab bør beskikkes, skal strax et overordentligt Storthing sammen-
kaldes af Statsraadet. Forsømmer Statsraadet denne Pligt over 4 Uger,
besørges Sammenkaldelsen ved Justitiarius og Tilforordnede i Høiesteret".
"§. 26: Er den mandlige Kongestamme uddød, og ingen Thronfølger
udkaaren, da sammenkaldes Storthinget strax paa den i forrige §. be-
skrevne Maade, for at vælge en ny Kongeæt. Imidlertid forholdes med
en udøvende Magt efter §. 13".

d.IV,b.5,s.22      Ved §. 25 blev dog, paa Wedels Bemærkning, at Statsraadet
ikke altid ved Kongens Død kunde sammenkalde Storthinget, da
saadant maatte skee af Thronarvingen selv, naar han var myndig,
vedtaget, at Udtrykkene i §'en skulde under Redaktionen for-
andres derefter. Og saaledes blev da Ordene "eller andre Ved-
kommende" tilføjede efter "Statsraadet" i Slutningen af første
Punktum.

   Desto flere Debatter vakte de følgende to Paragrafer, som
begge spillede hen paa Muligheden af et intimere Forhold til
Danmark, og saaledes vare Prøvestene paa de ægte norsknationale
Hjerter.

   "§. 27: Kongen skal boe i Riget, og maa ikke opholde sig uden for
det længer end 6 Maaneder uden Storthingets Samtykke, med mindre
han for sin Person vil have tabt Ret til Kronen".

   Weidemann, som ved Spørgsmaal, der i nogen Maade rørte
Landet Selvstændighed og Nationaliteten, viste en levende Ind-
bildningskraft, foreslog, at Kongen skulde forpligtes til at boe
inden Rigets nærværende Grændser, og Omsen, at det ikke skulde
staae i Storthingets Magt, at bevilge en længere Udeblivelse. Det
kunde ellers let skee, at Kongen lidt efter lidt kunde faae stadigt
Ophold i et andet Land og blot gjøre Lystreiser til Norge som
i forrige Tider. Man kunde da komme til at faae en Konge paa
Papiret; og det burde derfor bestemmes, at, naar Kongen havde
været fraværende i 6 Maaneder, maatte han ikke forlade Riget
igjen før om 5 eller mindst 3 Aar. Fleischer mente, at, naar
Kongen havde været borte i 6 Maaneder, burde han ikke kunne
forlade Riget før efter andre 6 Maaneder idetmindste, hvorpaa
Carstensen holdt en komisk Oration, der gik ud paa, at Kongen
i hele sit Liv kun maatte være fraværende i 6 Maaneder. For-
gjæves søgte Præsidenten at formilde disse strenge Konditioner;
Carstensen vilde ikke slaae af. §'en blev endelig med 84 mod
23 Stemmer antagen i saadan Form efter Weidemanns og Flei-
schers
Amendements:

   "Kongen skal stedse boe inden Rigets nuværende Grændser, og maa
ikke uden Storthingets Samtykke opholde sig udenfor det længere end
6 Maaneder af Gangen, med mindre han for sin Person vil have tabt
Ret til Thronen".

   Ved §. 28: "Kongen maa ikke antage nogen anden Krone eller Re-
d.IV,b.5,s.23   gjering, uden Storthingets Samtykke, hvortil i dette Tilfælde Totredie-
dele af Stemmerne udfordres". --
   yttrede først Koren, at han troede at kunne øine Muligheden
af de tre nordiske Rigers Forening under Norges Konge, og at
det burde staae i Folkets Magt, paa den Tid saadant kunde skee,
at afgjøre om Foreningen var ønskelig eller ikke. Men nærmest
gjorde §'en en Gjenforening med Danmark mulig, formedelst
Kristian Frederiks meer end blot sandsynlige Valg, og dette gav
Wergeland Anledning til en af sine fyrigste Taler.

  
"Intet, -- sagde han -- ærede Medborgere, intet anseer jeg for mere
fordærveligt for Fædrenelandet, end Gjenoprettelsen af Foreningen med
Danmark, Kilden til den Afmagt, Fædrenelandet er sjunket i. Jeg siger
dette i Sandhed uden Nag til den Nation, som engang kaldte sig Tvilling-
broder af Nor.
Det danske Folk udmærker sig ved flere elskværdige Dyder, og
Frederiks Hjerte har i flere Decennier været prøvet. Vi ønske begge
al Held og Velsignelse, men Forening maa ei være meer -- hiint Tvilling-
broderskab maa ei mere have Sted i al Evighed.
Den har kun Skinnet af Grundighed den Indvending, at vi ei bør
binde Efterkommernes Hænder; thi maae Fædrene ei binde Efterkom-
merne, saa maa ingen Lov skrives; hver Artikel i Konstitutionen er et
Baand paa Efterkommerne. Men skulde de bindes i noget, saa var
det i dette Stykke, da vi kunne beraabe os paa en lang Erfaring. Et
Skridt, vi bebreide vore Forfædre, maa vi ei tillade vore Børn. Vi,
som have over 400 Aars Erfaring om Følgerne af Forbindelsen, bør
for evig forekomme, at ikke vor Efterslægt, som engang vil have for-
glemt disse ublide Dage, ubesindig tilintetgjør Frugten af deres Fædres
tunge Møjer, Norges Selvstændighed, og indlader sig i Forhold, de visselig
engang, ligesom vi, ville finde vare et Onde.
Haard er den Himmel, som bedækker Norge, Klimatet er strengt;
vi ere Beboere af en hyperboræisk Afkrog paa Kloden, og Naturen
har bestemt os til at savne saamange af de mildere Landes Fordele.
Men Naturen, god midt i sin tilsyneladende Ubarmhjertighed, og ret-
færdig midt i sin Uretfærdighed, har aabenbar villet levne os Erstat-
ning for hine Savn, og derfor beskikket, at Norges, i nogle Henseender
saa ufordeelagtige, Beliggenhed skulde i andre Henseender være saare
velgjørende. Himmelen har villet, at dette Rige, som ei kunde dele
de rigere og skjønnere Landes Glæder, ei heller skulde dele deres
Sorger; at dette Land, som ei kunde nyde de frugtbarere og mægtigere
Rigers Lykke, ei heller skulde have Deel i deres Elendigheder og Tvi-
stigheder? Her skulde vi boe, saa var Himlens Vilje, som den Fattige
d.IV,b.5,s.24   i sin afsidesliggende Hytte, smaaligen forsynede, men tilfredse med det
Lidet, nydende det i uforstyrret Fred, uden at kjende de Stores Vel-
lyster, men ogsaa udeelagtige i deres Kabaler, Splid og Kummer. Derfor
afskar Naturen os fra Fastlandet ved et svælgende Dyb, en Afgrund,
og værnede trindt om Landet med Pallisader i talløse Klipper. -- Men
vi overskrede Naturens afmærkede Grændser, og indgik en unaturlig
Forbindelse med et Rige, der ei kunde andet, end inddrage os i unatur-
lige Krige, indvikle os i Misforstaaelse med Magter, med hvilke det
for Norge var ligesaa ufornødent og underligt, som skadeligt, at være
ueens. Al Fordeel af vort Lands Beliggenhed have vi saaledes, ved
Forbindelsen med Danmark, opoffret. Men er nu Baandet løst uden
brødefuld Revolution, tilbydes os Leilighed til at vende tilbage inden
Naturens, Fredens og Lykkens Grændser, skulde vi da fremdeles op-
offre eller tillade sildigste Efterslægt at opoffre det store Gode, Fædrene-
landets Beliggenhed forskaffer det? Skulde et Baand, der fast ved intet
gjengjælder de dyreste Opoffrelser, atter kunne knyttes? Eller har Norge
nogensomhelst gjensidig Fordeel af den danske Forbindelse, hvor stor
og herlig maa da hiin Fordeel ikke være, naar selv langvarige Feider
ei ere for stor en Priis for samme? Nævn, hvo som kan, det politiske
Gavn af Norges Indlemmelse i den danske Stat, som ei kjøbes for
dyrt med Norges Sønners Blod, med hungrende Enkers og Børns Skrig,
med Udelukkelse fra Europas Havne, med Handelens Død, med Penge-
væsenets Undergang? Krig, Menneskeslægtens Svøbe, alt det Godes
Ødelægger, -- Fred, Gjenstanden for Folkenes megen Raab til Him-
melen, skulde ei komme i Betragtning, skulde agtes for intet imod en
Pagt med Øerne paa hiin Side Havet? Hvormed har da Danien for-
tryllet dette Folk, at det endnu, førend Riget har forvundet Lidelserne
af 7 Aars Feide, kan tænke sig Gjenforeningen -- at det paa en Tid,
da det lægger den første Grundsteen til en egen, uafhængig Stat, og
staaer færdig til med Strømme Blod at besegle sin Uafhængighed, kan
taale Forestillingen om, at Efterslægten atter skulde skjænke Danmark
Frugten af sine Møjer? Af en saa nøje Forbindelse mellem to Riger,
der adskilles ved et Hav og ved et heelt mellemliggende fremmed
Kongerige, kunde og kan ei komme andet end gjensidig Fordærvelse.
En mægtig Flaade var kun det Eeneste, der nogenlunde formaaede, at
sammenholde Delene af en saadan Stat; og da dette Baand brast,
brast Norges Scepter ud af de danske Monarkers Hænder. Fordoms-
frie Danske have endog erkjendt Gyldigheden af disse Sandheder, og
selv gode Frederik vedgaaer i sin Proklamation af 18de Januar, at
Flaadens Tab opløste det mulige Baand mellem Dan og Nor.
Vi have svoret Norges Selvstændighed; men hvad forstaaes ved
Norges Selvstændighed? Have vi været selvstændige, eller ere vi det
d.IV,b.5,s.25   først nu? Ingensteds har en højere Tolk udviklet os tydelig Selvstændig-
hedsbegrebet. Mig forekommer det imidlertid unegteligt, at Eeden for-
pligter os til for evig at bryde med Danmark. Thi, er en Forbindelse
med Sverig Uselvstændighed, saa maa og Forbindelse med Danmark
være det. Er Sverig os et Scylla, saa er Danmark os et Charybdis.
Og nu er det Tid i alle Maader at betrygge os, at vi ei, efter ved
Kamp og Møje at have undseilet hiint, som et Vrag skulle strande paa
dette! Yder Folket nu alt -- hengiver det Liv og Formue til Brug
indtil sidste Skjærv, saa maa og bør det og vinde hædret Selvstæn-
dighed ligesaavel fra den ene som den anden Side.
Altsaa, Brødre, aldrig mere dansk! Dette er hver ægte Nordmands
Ønske. Vi have været Kongerne af Danmark et trofast Folk. Tiden
er kommen, da vi, uden at forspilde denne Roes, uden brødefuld In-
surrektion mod en lovlig Herre kunne iagttage Fædrenelandets Inter-
esse. Vi ville tage et venskabeligt Farvel, uden Harme, uden Nag.
Vi skilles nødig fra en Ven, som lang Omgang har gjort os kjær, skjøndt
vi ofte saae suurt til hinanden. Men det maa saa være. Hvad Gud
haver villet adskille, maa intet Menneske tilsammenføje. --
Jeg foreslaaer derfor, at Kongerigerne Danmarks og Norges fremtide-
lige Adskillelse udtrykkelig anføres i Konstitutionen. Det vilde være
let, yderligere at motivere Vigtigheden deraf; men jeg anseer det for
ufornødent, og frygter for at trætte Forsamlingens Opmærksomhed. -
Skulde dette Forslag ei antages af Forsamlingen, da giver jeg mig den
Frihed at proponere, at 28 §. maa udtrykkes saaledes: "Kongen maa
aldrig antage nogen anden Krone eller Regjering". Betingelsen: "uden
Storthingets Samtykke", anseer jeg enten for overflødig eller farlig.
Overflødig er den, saafremt sidste §. bliver gjældende, som tillader
Storthinget at ændre Konstitutionen. Overflødig er den, dersom 1 §.
skal være evig gjældende, da denne erklærer Norge for et frit og uaf-
hændeligt Rige. Farlig er den stedse; thi den vil udsætte Storthinget
for Fristelse, og intet er vissere, end at Pluraliteten paa Storthinget
ikke altid er Pluraliteten i Folket. Have derimod Nationens Repræ-
sentanter et ubetinget Forbud at henpege paa, da kan og vil en Fyrste
aldrig, i Henseende til andre Throners Bestigelse, sætte dem paa Prøve;
og skulde det skee, hvilken Frimodighed til Afslag giver det ikke at
kunne sige: vi tør ikke; vi have Loven for os"!
   Efter en saadan Expektoration kunde vel en Mand være be-
rettiget til at sige sit Amen, sit
Dixi & animam liberavi;
men
Wergeland havde en endnu kraftigere Tale i Baghaanden, hvilken
han dog ikke fremførte, af Frygt for at opirre Gemytterne, og
mistvivlende om at det vilde lykkes ham, ene og uunderstøttet,
1  tilbakeBrugt som Motto til en i "Tiden" for 26de April 1814 indsendt Opsats:
"Trøndernes Følelser efterat have læst svenske Proklamationer". De havde
ikke tabt noget i Heftighed siden gamle General G. F. v. Krogh, Thrøndernes
paalidelige Veirmærke, i 1807 endog vilde have offentligen brændt af Bøddelen
et til Trondhjem sendt svenskt historiskt Skrivt, af saadan Titel:
"Försök till
en historisk Berättelse om de Anledningar, som wållat att Norrige förlorat sin
sjelfständighet och blifvit regeradt af fremmede Regenter. -- De Norrske Veten-
skapers Sälskap i Ödmjukhet tilegnadt af Erich David Kidron, Philosophiæ
Magister och Collega Scholæ i Halmstad"
. Titelen var Krogh nok, skjøndt Sel-
skabets Sekretær forsikkrede ham, at Skriftets Indhold ikke var saa "ubeskeden"
som den.
2
  tilbake
Madame Stael -- Holstein siger i sin
Appeal to the nations of Europe, with
some historical and statistical fragments relating to Norway:
"Den for Sverige
saa høist ønskelige Erhvervelse af Norge er bestemt og udelukkende den, som
vilde give Napoleon meest Forargelse, og den han mindst vilde samtykke i,
saalænge han kunde modsætte sig den. Hvorledes vilde Han vel nogensinde
samtykke i, at Uafhængigheden af en Regjering, som allerede ligger for langt
udenfor hans Magt, saaledes befæstedes, Han, hvis første Statskunst bestaaer
i, efterhaanden at berøve enhver Stat al Uafhængighed, og tvinge den til at
tage Deel i fremmede Krige, endog der, hvor det ligefrem strider mod dens
egen Fordeel? Naar vilde han samtykke i, at Sverige fik en mere udstrakt
Søkyst, og derved mere Grund til at undgaae Uvenskab med England? -- Aldrig"!

Se ogsaa Anm. Pag. 256 i 2det Hefte.

3
  tilbakeIkke "Gyllenborg." Haandskriftets Titel var: "Lidet politisk Ruskomsnusk,"
men imellem Bilagene til Rigsforsamlingsprotokollen findes den strøgen af Falsen.
Denne Person, Baron Carl Fred. Ehrensvärd, havde været Lieutenant i Svea
Artilleriregiment, men han var, som indviklet i Gustaf IIIdies Mord, landflygtig
kommen til Danmark. Fradømte sit Adelskab og betragtede som borgerligen
døde, var det en Betingelse for den Benaadigelse, at de i hiin Sag Indviklede
kunde opholde sig i et Naborige, at de skulde aflægge sine Fædrenenavne. I
Danmark opholdt sig saaledes Grev Horn under Navnet Clason og Friherre
Ribbing under Navn af Frederiksen. Ehrensvärd kaldte sig Gyllenbourg (eller,
som der staaer i Nyerups og Krafts Forfatterlexikon, Gyllembourg), en Trave-
station af Moderens Familienavn Gyllenborg. I Kjøbenhavn blev han nøie kjendt
med P. A. Heiberg og gift med hans efterladte Hustru. Han lod sig bruge i
den danske Regjerings Interesse og skrev en Pjece under Titel af
"Strödda
Anmärkningar öfwer Sveriges Ställning i Sommaren 1808", (hvorom se Geschichte
der Swedischen Revolution bis zur Ankunft des Prinzen von Ponte-Corvo.
Kiel 1811, S. 53 ff.), og var det denne Pjece, som den danske Regjering ved en
Luftballon
lod oversende fra Sjæland til Skaane forat vække Opstand imod
Gustaf IV Adolf. I Forfatterlexikonet nævnes G. som Forfatter til nogle andre
Pjecer og som fød 1766. Han døde 1815.
NESTE