HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM SOGNESELSKAPER PÅ ROMERIKE.]

   I
Ullensager er Bonden vel i Almindelighed, og ofte over al
Tanke, dorsk, uvillig, arm og uvidende, saaat man ikke maa for-
tænke ham i, at han ikke af sig Selv søger at raade Bod paa
disse Mangler ved at oprette et Sogneselskab med Bogsamling.
Men det paafalder Nedskriveren, at de mange Embedsmænd og
saakaldte Conditionerede, som boe i Bygden, ikke have forsøgt,
og det af al Magt -- thi det maa der til -- at røre isaahenseende
denne døde Leirmasse. Næsten overalt trænger Bonden, der
mistroer sine egne Kræfter og ofte hvad der synes Nyt, til Op-
muntring fra dem, der paa Grund af højere Rang, tiltroes mere
Vet. Men under saadanne Omstændigheder som i U., er det
ikke nok, at en Storkarl simpelthen opmuntrer eller endog sen-
der en Indbydelsesliste, med sit Navn paa, om til Bønderne; men
han maa ogsaa faae alle sine Lige til først at skrive paa, holde
Samlinger og hverve baade selv og ved Andre for den gode Sag.
d.III,b.1,s.264   I Bygden findes endeel Officerer samt saakaldte Proprietariusser
(d. e. norske Herremænd) som hermed kunde beskjæftige sig en
Tid, saameget mere som vel endeel af dem ere Medlemmer af
Selskabet f.N.V., og saaledes pligtmæssig burde gjøre det. Disse
atter bie paa selve det Medlem af Agershuus Amts Landhuus-
holdningsselskabs Bestyr, nemlig Sorenskriveren som boer i Ullens-
ager? Hans fortrinlig gode Vilje for Saadant, som foreslaaet,
kjende vi ligesaa vel som de mangfoldige Embedssager, der for-
modentlig forhindre ham fra at lægge sig med saadan Magt paa
disse Indstiftelser. En Indbydelse kunde han dog udstede, og
overdrage det videre Hverv til en Anden eller til flere Andre.
Thi man bør vel ikke strax mistvivle om at forenede Bestræbel-
ser omsider ville hjælpe, fordi Enkeltmands have havt et mindre
heldigt Udfald, som f. E. Ullensagers res. Capellans, der, skjøndt
han har sin Menigheds Velvilje og Tiltroe, og har arbeidet paa
en Sognebogsamlings Oprettelse, dog fik kun en 5 -- 6 Daler teg-
net dertil af nogle og tyve Bønder, der dog alle, som værende
Fjerdingsmænd og Skoleholdere, stode i nærmere Forhold til ham.
Saaledes virkede Sorenskriver Weidemann og Ritmester Kinch
forenede til en saadan Indstiftelse paa Toten. Da, naar de mere
Dannede og selv højere Embedsmænd træde sammen, forat virke
til at sætte noget Godt igang for alle Sambygdinger, da har det
Klem; men for Alt maa saadanne Medborgeres fremdeles Ind-
virken paa deslige almene Indretninger kun beroe paa Almuens
Godtykke.
   I Eidsvold bestaae vel allerede i 2 Aar en Bogsamling, hvori,
om mindes ret, ikke saa Faae over hundrede Bønder deeltage.
Men ligesaalidt som nogen anden Embedsmand, end Præsten,
eller nogen af Bygdens befruede eller bemadammede Matadorer
dertil have bidraget enten en Skjerv, eller en Bog, ligesaalidt
har Nogen af dem været til at røre sig, forat faae Bønderne
sammen i et Sogneselskab. I forleden Vinter tegnede sig herfor
ved et Møde vel et Snees Bønder, og Formænd valgtes; men
herved er det. Ikke saa Faae af Bønderne ere villige; men hvil-
ken Lunkenhed maa det ikke vække hos dem, naar de see, at de
fornemme Sambygdinger, og deriblandt Medlemmer af S. f. N. V.
give slige Indretninger en god Dag.

   I Sørum arbeider gamle hæderlige Provst Juell paa at faae en
Bogsamling og vel ogsaa et Samfund for Sognets Vel istand.

d.III,b.1,s.265      I Store Næs gives to Bogsamlinger og to Sogneselskaber, af
hvilke Hovedsognets skylder den res. Capellan, men Annexets
Bønderne alene sin Tilværelse.

   I Nannestad, hvis almindeligen velstaaende Folk ikke ere uden
en Træghed, der er ligesaa seig og vedhængende som deres Leire
i vaadt Veir, men ligesaa frugtbare paa gode Eftermiddagslure
som deres Leire paa Alt hvad en Bonde kan ønske sig, har lige-
ledes den res. Capellan faaet for 1 1/2 Aar siden, en Bogsamling
istand; men som er høist sparsommelig aflagt.

   I Gjerdrum og Skydsmoe er, og bliver vel ikke paa det Første,
Noget gjort for Sognevel og Almueoplysning.

Raumariking.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE