HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.75  
ØNSKER
Morgenbladet 31. okt. 1826.

   Vor unge Literatur -- hidtil et Træ, ligesaa sparsomt blom-
strende som Klippebunden, hvori det fæstede Rod -- staaer nu
bedækket med Blomster eller Knopper idetmindste, som skulle
springe ud ved det nye Aars første Aandedrag.
   Iduna, den evigunge Iduna, døde -- af Sorg maaskee, fordi
hendes Æbler smagte de Dødelige surere end de Udødelige,
eller bortførtes hun end engang af en Thjasse: Hermods Raab
lyder ei saa skjønt, saa stærkt i Norges Dale, som da han
først besteg sin Bifrost i Litteraturens Himmel; men Sjofna,
hvis Kinder rødme skjønnere end Yduns Æbler og hvis Stemme
er sødere end Hermods, skal gaae en skjønnere Bane imøde.

   Dette er et ønske, som Enhver, der elsker Norge og holder
en skjøn Litteratur for et Lands skjønneste Prydelse, og hos
os for den skjønneste Qvist i Frihedens Stamme -- en gylden
Mistel i Sølverpoppelen -- vil istemme. Opfyldelsen hjemler
os tildeels Norges hæderlige Sanger, der vil føre den rødmende
Møe frem for vore Øine. Hendes anden Chapeau Hr.Hansson
er heller ikke at foragte, ihvorvel i den Alder, hvori man har
bedre af at læse end af at skrive.

   Et andet ønske, hvis det første opfyldes, er, at Sjofna maa
gaae en længere Bane imøde, end flere saadanne æsthetiske
Piecer pleie at kunne holde ud, at man ikke om et Aars Tid
atter saa skal sige om det udkommende Maanedsskrift, som man
kunde sagt, da Tilskueren hensov:



           Paa Politikens Firmament
           Gik baglænds ud af Dandsen
           Comeet med Rævehale sendt
           forleden Aar af H . . . . . --

   Man forandrede da blot "Politikens" til "Æsthetikens": ellers
er Alt rigtig.

   Imidlertid vilde dog en Braddød være ønskeligere, end om
enhver af Sjofnas maanedlige Nedkomster skulde være en
abortus, eller om Skriftet skulde lide samme Skjæbne, som et
ovennævnt æsthetisk Blad, der længe var en Hauge, hvor Na-
tionens Skjalde henplantede deres Blomster, men siden er blevet
d.III,b.1,s.76   til en Plads, hvor Enhver kan afvælte sit Læs med Affald, for
ikke at sige -- Skarn.
   Vi ville haabe det Modsatte, og at Sjofna maa blive et dan-
net Publicums Yndling og hævde sin Plads over alle de æsthe-
tiske Maanedsskrifter, der strømme herop fra Sjellands og Jyl-
lands Officiner.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE