HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS

d.II,b.2,s.318   MESSIAS
(EN UNG MAND (JESUS) I EN EFTERTÆNKSOM STILLING I EN HULES AABNING I
JUDÆAS ØRKEN -- MESSIAS OG AANDER OVENOVER JORDEN.)

Jesus.           Er dette Menneskehedens Minderulle,
           som . . o jeg saae igjennem den, og -- --

(brister i Graad)

Messias.           End ruller Jorden sin rolige Gang:
           Vaarfrisk, blomstrende og nye,
                 synes den at haane
                 Aldrene, som true den at dække
                 med Rynker (Graverækker),
                 som true den at graane;
                 men -- flye.           De samme Stjerner, hvis venlige Blik
           lokked af Jordens Blomster frem
           første Dug som Længselstaarer
                 efter dem,
           skimre Fred end i dens aabne
                 Blommer ned.                  -- Lyksalige Natur (saa sukker Mennesket)
                 du Haand i Haand med Tiden, stille,
                 i samme Kreds, i dine egne Spoer
                 omvandrer uforandret? --           Men -- vee! -- o Jord af Hvad har du de Fleste:
                 Roser eller blodige Hænder?
           O, alle de Aander, som bort fra dig veeg
           -- ja, som om al din Graad og Gys
           dampede hid som en Taage lys --
          
d.II,b.2,s.319              omgive dig, som en Straalekrands bleg.
           Alles sorgfulde Tanker svæve
           (som Maage-glimt lynsnelle over
           skysvellende Vover)
           over de Brødreslægter, som hæve
           i Mulden sig bølgende mod
           end større Jammer, end selv de forlod.
                  -- Abiriel-Ohebieler,
           De troe Eder døde
                 som Eders Mæler,
           eller i Vellyst og Vee som før;
           De see Eder ei gjennem Øieslør;
           ei Eders Advarsler, ei Eders Vee,
           gjennem Øre-graven høre de.
           Kun Selv I skue hverandre her,
           hvor Muld ei skjuler, Kaaber ei skilne meer,
           hvor Hveren kjender klart Enhver,
           hvor gjennemsigtige hverandre I møde.


           -- Du Aand, hvis Skikkelse ikke har
           de Saliges rødmende Skjønhed klar,
           hvi seer du med sortnende Rædsel paa
           hiin Jordens Kronte, der fylder sit Lands
           Brønde tilrands med diende Smaae?
           -- Ah, du var Selv Konge! --
           Hvi ryste Millionernes Veeskrig dig?
           De naae dig jo ei.
           Hvi synes de Taarer at synke sig
           glødende i dig? De falde jo til Jorden.
           -- O nu din Samvittigheds Øre er fiint! --
           Hvi fryder du nu dig ved Folkets Hviin,
           der stormer i Oprør om Thronens Tind,
           hvor nu din Søn (han kalder sig Stor,
           fordi han gik dine blodige Spor)
           bleg bæver midt i sin Vældes Torden?
           hvi Fryd ved de fnysende Slaver at see,
           der splintre til Støv dit stolte Mausolee?
           hvi Fryd ved at høre det skraslende Skrald,
           naar Smaaedrenge sparke din Hjerneskal?
          
d.II,b.2,s.320              -- O nu er du bleven retfærdig! --
           Hvi sittrer du af Ønsket at kunne tale
           til disse dine Sønner, som male (som du
           din Faders) med Sceptre dit Billede nu,
           med Blod til Skygge og Graad til Lys?
           Paa deres Stol du er; Ingen seer dig der.
           Til Kongen Raadet lytter, hører ei dine Gys.


           -- O nu er viis du bleven! Nu veed du vel, at Alle
           til lige Frihed hæves, naar under Muld de falde! --           Hvi blegner du Aand, ved at høre de Ord,
           som Høipræsten hisset for Folket besvoer?
           Han er jo din Lærling, han lærer jo
           Hvad Selv du besvoer, ja din egen Troe.
           Hvi mon du dine forne Brødres Skue skyer,
           som Denne hader Kronens Lyn og Purprets Fyr?
           -- O nu er du bleven sandru! --
           Nu vide I Alle at give
           Menneskeheden Frelse: Sandhed og Frihed:
           I see, at I Alle, Jordens Aandestimmel,
           som ligtafmaalte Stykker er af samme Himmel,
           at I, at hveren Sjel er en Abiriel
           forskjønnet og ismeltet med en Ohebiel.
           Seer derfor, I, som haded hverandre hissetneden,
           I elske nu, og elske i Alle Eder Selv,
           I elske nu med Aanders Hjerte: Kjærligheden,
           der favner om hele Livet, og favner deri Gud.           Nu vide I Alle, at Tiden graaner ikke, at
           en Frelsens Tid fremrødmer af Trængsels lange Nat,
           før Jorden døer: at under dens stille Vingeslag
           vil straale Friheds Morgen og Sandheds lyse Dag,
           da Himlen kaldes Alles fælleds Tempeltag,           Den døde Natur jo synes end saa nye,
           som Jorden var Barn i Vugge under sin Rosenskye
           -- ja disse Pyramider, der brast og sank i Muld,
           var Vaser, som den aandige Natur til Leeg den skjænkte
           . . o ja, en Tid den legte, med Vedbend dem omhængte,
          
d.II,b.2,s.321              og pynted dem med Mose, men slog dem saa omkuld! --
           Den skulde blomstre frodig, mens gusten alt og blodig
           Menneskeheden, dens Herre, visner meer og mere?
           Aarhundredernes Fjed,
           der synes let at svæve over døde Blomster,
           knuge Aander ned?
           O priser! De sorgfulde Dage,
           de gamle Aarhundreders Klage,
           synke i Mindets Urner tilbage.
           Der Graad sin Varme taber, bliver kun til Dug,
           til Rosenblade Blod, til Cypresløv Jammersuk.


           Men evig vexler Tiden, det Verdens Aandedrag.
           Det ene Øieblik det andet blæser bort.
           Den ene Time kommer i Sørgesløret; fort
           den Andens Smiil igjennem skinner klart derbag.
           Som ufødte Tvillingfostre, kommende Vee og Fryd
           tidt sammenslyngede ligge i samme Jevndøgns Bækken
           i Tidens dybe Skjød.           O, skulde da saamange Aarhundreder rulle væk,
           som disse skumle Jordens, i Synd og Blod og Skræk,
           og ei et Glimt af -- --
                  -- O jeg seer
           bedre Tiders første Glimt
           her i Mandens Taares Skimt
           (Frelsens første Morgenstjerne!)
           Han -- o se Ohebiels Smerte
           damper fra hans fulde Hjerte! --
           Han, som brast i Graad ved at see
           alle sine Brødres Vee;
           gjennem Taarens Fjernglar saa,
           for den Jammers Kilde finde,
           stirrede dybsindig paa
           Aarhundredernes Rad, som ned.
           liig blodige skumle Skygger, gled
           henmod Jordens Barndoms Fjerne.
           Under første Throne der,
           under første Tempeltinde
           seer han Jamrens Kilde rinde.
          
d.II,b.2,s.322              I Bedrag og Trældom fandt
           Han hvi Blod og Taarer randt,
           hvorfor Synds og Dumheds Taagevover
           skylled' Lysets Sjele over.
           Men -- o se i hans stærke Sjel
           luer høie Abiriel! --
           græd han, nu hans Kinder gløde
           (Frelsens første Morgenrøde!)
           forat frelse, forat lette
           Trældomsaaget af de Trætte,
           lade alle Jordens Sjele
           Himlens Aanders Klenodie dele:
           Frihed og Sandhed: den Arvepart
           Menneskeheden tabte saasnart;
           forat løse op de Hjorde,
           Herskere drive og slagte turde:
           løse, saaat hver Jordens Sjel
           føler sig selv som en Himlens Deel,
           handler paa Jorden og tænker selv;
           men og, for ved Kjærlighed igjen
           knytte dem Alle, saa de blive Een,
           handle og tænke Alle som Een,
           som her I, I Jordens forløste Sjele,
           Abiriel-Ohebieler,
           i Kraft og Kjærlighed glødende Aander,
           I ere Alle eet Kjærligheds-baand.
           Ja priser, og skimter igjennem Tiden,
           der med Aartusinders Jammer sig gjøder,
           før i sin Fylde den Frelsens Time føder . .
           Ja priser og skimter -- o nær
           jo glimter alt dets Morgenskjær --
           et Seculum, som bryder gjennem lyst,
           med Straaler om sit Hoved: første Aar,
           det reiser rødmende paa Jordans Kyst!
           Se der alt rustet Frelseren staaer,
           med Kjærligheden stor nok til
           at favne om en Verdens Jammer,
           med Kraften, som saa gudlig flammer,
           at Han en Verden frelse vil!


d.II,b.2,s.323  

Jesus.

(reiser sig)           -- Ak! O Hvad -- ?
                                        
(sætter sig igjen)

           Mon Himlens Aander tale til min Sjel?
           Saa klart blev mig mit Meed -- Jeg saae det . . o,
           med Vished, bævrende af frydfuld Kraft,
           jeg saae min Kummer kun som stærk, eensformig
           Opfostringsføde for min Kraft: jeg saae
           mit Meed, og nævnte det. O hellige Stund,
           Hvo, Himlen eller Jorden eier dig,
           du salige Aldres Moder? O du valgte
           mit Hjerte til den Seng, hvor du vil føde,
           min Læbe til din Afkoms Vugge! Ah,
           jeg frydes over nu, at for den døde
           som for ufødte Æt mit Hjerte kunde sørge:
           at det ei Kummer nok fandt i den levende,
           og hyled væk med alle disse Andre,
           der, mens de jamre over egen Sorg,
           belee de Andres.
           Min Graad min Styrkes Øie, og min Smerte
           er bleven bedste Muskel i mit Hjerte.
           Saa pludselig, somom en Engel foer
           min Sjel igjennem, og borthvifted med
           sin Vinge Vemodssukkene, der skyhylled
           min Kummers Navn (saa, ubevidst dens Hensigt,
           jeg kaldte den, som Andres, ene: Sorg)
           solklarned i mit Hjertes Baggrund nu
           mit Meed -- o som om mine Taarer, før
           kun Sædekorn, sprang ud og dufted -- og
           jeg saae Det i min Sjel, Det nævnte: Frelsen.
           Kan Skjalden -- ja, jeg frygter for at være en:
           at kun et Digt min nye Verden bliver:
           at heller jeg paa Pergament, som Plato,
           blot burde malt . . o! o!
           -- O vee! jeg tvivler!
                             
(holder Haanden for Panden)

                 O tilgiv, min Gud,
           hvis Viisdoms-villie, kjendt af alle Himmelske
           som een, een Hellig-aand i Alle luende,
          
d.II,b.2,s.324              tilglimtede og mig, som gaaer i Støvet,
           saa mig mit Maal blev klart herneden alt:
           ved Daad at frelse, ja saasandt i Aanden
           jeg Menneskehedens Brøst og Midlet saae!
           -- Min Sjel, af Frelsens Tanke flammende,
           dit Aasyn er, som lysende du løfter
           opover mig, du min og Alles Fader!
           Mit Blik -- o min Begeistrings Straale-plecter!
           Det, mens min Tale strømmer, roligt-glimtende,
           som Duen svæver blank paa Stormens Brusen
           . . Mit Blik -- o min Begeistrings Straale-plecter!
           mit Herredømmes Lue-scepter! ha,
           det kløver Tiden . . o, til begge Sider
           Aarhundrederne (de -- o fjerne -- de,
           som skulle reise sig, liig Phoenix af
           sin Aske, frem af sjunkne Altres og
           af styrtende Throners Gruus, som kneise nu)
           . . Aarhundrederne, o til begge Sider
           de kløvne for mit Blik . . O se en Solstraale
           sig langsad Gangen i en Gravlund skyder:
           til begge Sider Palmerækker skimtes
           at svæve susende over Graveraderne:
           se Folk for Folk Qvartererne: hver Grav
           et Hjerte: Engle knæle der paa Gravene!
           -- O Himlen aabnes . . Staaer jeg end paa Jorden?
           Mit Hoved høit er over Skyen løftet,
           og seer paa andre Kloder samme Seir.
           De svæve denne Jord forbi, som Brude,
           der smile til hverandre samme Hemmelighed.
           O se, o se med mig de fjerne Fredens
           Aarhundreder: den lange Palme-gravgang,
           henover stedse fjernere, fjernere Gravrækker
           fortløbende, den voxer stedse:
           saa sidste Palmekroner synes Himmelhvælv,
           de sidste Grave Verdenskloder . . o
           se deres hvilende Engle (de, som nærved
           kun syntes lidet skjønnere end Mennesker)
           de blive Aander, favnende en Klode,
           omfavnede af en Himmel, herlige
          
d.II,b.2,s.325              som disse alt forherligede Aander, som
           sig røre udenover Jordens Tider: se
           som lyse Skikkelser omvandrende
           i hiin umaalelige Friplads, der
           begrændser Palmegangens: Jordens Levealdre.
           -- Hvo siger i mit Hjerte, at jeg seer
           saa sandt som fjernt? Hvo sværger det?
           Jeg kan ei selv. Dog hører jeg en Eed
           . . o hellige Eed, Guds Navn i dig jeg hørte!
           Saa hør da, Menneske, og tro din Herlighed!


           -- Vee, dumme, blege Øine stirre paa mig!
           Dog taler jeg kun tydeligen hvad
           dit Hjerte sukker. Fatter du ei Frihed
           i Lænker? Sandhed (ja Begrebet: Sandhed)
           ved Altret? Kjærlighed, imens du plages
           af dine Brødre? Jo, det er dit Suk.
           -- Oh nei, dit Suk kun viser, at du føler,
           du mangler Noget, veed dog ikke Hvad.
           Saa stir da i mit Blik: se Det, imens
           min Tale og mit Hjerteblod udbølger
           (som Aandens Forstavnsskum og Kjølvand)
           jo glimter roligt som en Sol bag Skyedriven!
           Det Veien finder til dit Hjerte gjennem
           dit aabne Øie, om end Øret luktes,
           og der belyser det din Længsels Navn.
           Men naar du seer min Læbe taus -- o da,
           da vil du lytte først. -- -- Ah, ja
           hvad er dit Golgath? O den Vandringssteen,
           hvorpaa den nye Tid hviler før sin Udflugt.
           O Golgath, Golgath -- hvor den Trælleæts
           Fordærvere forgjæves (o jeg ahner)
           i mit, som Eders, dødelige Blod
           vil slukke mit udødelige Ord --
           se dine Hovedskaller vorde Stjerner,
           dit Blod sig samler til en ny Tids Sol!
           (Ha, ja jeg spaaer; thi der forstummed Alle,
           som skreg i Jamren, som for deres Længsel
           fandt Ord, men ikke Kraft.)
          
d.II,b.2,s.326              O seer, mit Blik henover Golgaths Høi
           -- den sidste Døning, gamle Trældoms-aldre
           end svulme op til Kamp fra deres Dyb:
           fra hule Altere og Throner -- skuer
           mod Maalet (o betegner det med Kors!)
           det satte kjækt sig over end ufødte
           Fremaldres Grave, seiervist og roligt!
           -- Se i mit Blik Du, som ei fatter Ordet,
           dets Sandhed! se en Fakkel til min Tale!
           Hør: Frihed, Sandhed, Kjærlighed! O rører
           sig ikke Noget i dit Hjerte? Ja,
           Det er din Aand, som hører Hvad den glemte.
           Men bæver ei du, slæb dig ved din Lænke
           da mod din Grav: først der -- o vee! først der
           du hører dem og seer dem levende
           i Aanderne, i dig, i Alt, i Gud.
           Ja, vær, mit Aasyn -- o som Mosis, da
           det flammed over Loven, over Folket! --
           vær da for alle Disse (ak, de udmavrede,
           ved muldne Løgne kun opfødte Aander!)
           som raabe efter Syn, og vrage Mening,
           som raabe: "Fakkel hid!" i mindste Vraa . .
           vær mine Ord selv synlige og straalende!
           O Kjærlighed, hvis første Suk den døde
           -- o saa den kaldes, da dens Liv ei taler --
           den Støvets Øine aabenbarte Verden,
           det Guddommens blomstrende, stjernede Slæb,
           indaandede min Sjel . . o hyll dig i
           mit Smiil, og fremsvæv synligen for dem,
           som ei dit Navn forstaae -- o vee, fordi
           de aldrig hørte det, med Øren fulde
           af tunge Bud, med Hjerter, gnavede
           af Slavesind og Egennytte, Hjerner
           af ætsende Præsteløgn udhulede
           til drukne Lasters Bægre! . Hyll, Alkjærlighed,
           dig ind, du Aanders, Himles Kys, imens
           jeg nævner dig for Støvet, i mit Smiil!
           Min Tales Sandhed straale paa min Pande!
           Og, Himlens Frihed, nedstig paa mit Blik,
          
d.II,b.2,s.327              idet det daler over Folket, skuende
           selv ud de Fjerneste i Stimlen om mig,
           som stode der med hentilvendte Øren,
           hvis Hjerter aabned sig, hvis Vemodstræk,
           da jeg forstummed, viser, at de undres
           ved deres egne Hjerters Storhed, som
           jeg viste dem: ved der en Himmel finde,
           hvor før de troede Rum til Sukke kun
           (liig mørke, snevre Hvirvelvindens Huler):
           en Himmel, sammentrykket kun ved Vold,
           men med en evig, af det første Lysglimt
           udvidet Spændkraft! --
           O Frihed, Sandhed, Kjærlighed,
           du alle Verdens Sjeles Liv og Eje,
           du Hellig-aand, som gløder gjennem Aanderne,
           og smelter Alle til een Guddom sammen!
           Du, som en ildig, hellig Kraft og Villie
           dig, aabenbarende skal knytte
           selv Støvets Aander til de Himmelske!
           O Frihed og Selverkjendelsens Sandhed
           den salige Aands Personlighed!
           O Kjærlighed alle Aanders fælleds Liv!
           Se, Frihed, Sandhed, Kjærlighed,
           du himmelske Sjeles Treenighed,
           du faaer og Hjem i dødelige Hjerter!
           Ei Trældom knuger mere dem, ei Løgn
           udhuler dem til Helveder, ei Had
           forgnaver dem. Se, se, paa Jorden
           de leve, til dem Aldren blegner, uden
           et Liv at have spildt, som Disse, der
           i Graven stige dumme, som da de
           fra Vuggen sprang: en Oldinglok
           da isner Mennesker ei til Bedragere
           (som disse Præster) men den bliver da
           en ung Engels hvide Barnesvøb.
           Ak Tid, ak Tid, du Rige paa Erstatning,
           o bliver du saa skjøn, naar nærved jeg,
           som Aand, kan see dig glide frem med Jorden,
           som vexlende, favre, luftspeilmalte Skyer?
          
d.II,b.2,s.328              -- -- O vee! jeg ahner kun! Hvad veed jeg? Ja,
           hvad seer jeg uden Haabets Dæmring bag
           min Grav? hvad Høst i Luften, medens jeg,
           i Mulden stirrende, udslynger Sæden?
           Se endnu er den sort! se mine Furer:
           den nye Menneskeæts Vugger, ligge aabne!
           En Alder! rull henover! Støvet af
           een Æts Hjerter hvirvle bag dig! Lad
           een Slægt kun have seet gode Fædre:
           da spir min Sæd! da svæv i Luften lys
           som bedre Himles (se Guds store Verdners!)
           som bedre Verdners Gjenskin! O, saa selv
           de vide, Jorden er en enkelt Himmel,
           ei Helveds sorte Grændsekors mod Himlen!


           -- Ja, seirede min Daad saa! O, hvo veed?
           Et Øieblik ei gjennemskuer det Andet.
           Kan En (om Skjald som David eller ikke)
           naar i en hellig Stund, (en Stund, naar han
           af Helligaanden, af en Iidkraft glødes,
           saa Hjertet bævrer, som af Aandens Spænd
           idet den straalesittrende, lysstrømmende,
           opsvang sig mod sit Meed, for nu at bære
           det ned til Jorden og opreise det
           til Liv med daadstærk Arm) han speider i
           sin Sjel, paa Dybet see et Luftspeilsbilled
           af højere Verdner, fjerne Tiders Syner
           -- o da, ja, hvis . . da saae jeg Frelsens Seier
           før Jorden døer og sidste Sjel udaander!
           . . Ha, løfted Gud sit Aasyn lysende
           opover Jorden i min Sjel ei, da
           den blussende besvoer at frelse? O,
           hvi er mit Hjerte Mulm i samme Time?
           Mit Meed snart smilende tilbage til
           en Verden, som det gjennemfløi, og snart
           som Vandringsmanden træt, forsagende
           før end han gik et Skridt? En Himmel nu
           mit Hjerte gjennemfarer . . o nu synes
           en endeløs Ørken rulle ud sig i
          
d.II,b.2,s.329              mit Indre, denne liig, hvor jeg i Sandet
           "Messias" maler og det gjenudsletter.
           Ja -- saa: jeg maler, og jeg gjenudsletter.
           Forhvergang Navnet staaer der (ja "Messias",
           det Navn, som Folkene give deres Suk)
           jeg synes skrive selv mit eget Navn:
           som om jeg ikke "Jesus" ene hedte,
           men "Jesus Messias"; ja den salvede Frelser.
           Men, sletter Navnet ud jeg: ud "Messias",
           jeg synes, at jeg sletter ud mig Selv,
           at navnløs jeg tilbagesynker blandt
           de trællende bedragne Millioner,
           beholdende Forstand kun til at lee ad
           min fromme Moders underlige Tanke,
           at kalde mig med Jesus-Frelser-navnet.
           -- -- Ah, brast mit skjønne Sjele-luftspeil? skylle
           nu tomme blaagraae Bølger i mit Indre,
           og gjør det til Ensformighedens Flade,
           flux jeg mod Himlen saae, for der at finde
           mit Syns Sandhed? Vee! O var jeg dum
           og sløv som . . o jeg loe da, og min Latter
           mit Hjertes Lænkeraslen var! En Fakkel,
           der lyste mig til Trøst nok for mig Selv,
           var da min Graad . . min Graad; men nu . .
           men nu en Verdens Mistrøst og Fortvivlelse.
                             
(brister i Taarer)

           O, Gys! jeg veed ei, om det er mig Selv,
           som frister mig i denne Ørken; eller,
           om Himmelen og mine Fædres Helved
           her i mit Hjerte kjæmpe om mig selv,
           og uden at jeg kan forbyde det:
           om Helveds Skygger, døsig Glemsel liig,
           henover hver en Straale jage, Himlen
           nedskjød, at vække Frelsens Tanke i
           min Sjel. O var det saa, da Under ei,
           om jeg i første Værkets Time skjælver,
           om nu mit Hjerte ryster som en Kampplads.
           Ak, veed jeg? veed jeg? . Ja, hvor er den Mand,
           som kjender eget Hjerte? Veed jeg, om
          
d.II,b.2,s.330              jeg Selv igjennem Sjelens Øie sandt
           beskuer Saligheden, eller Himlen
           igjennem dette Øie skuer ned?
           Vel! Jordens Jammer seer jeg . . o saa stor
           at Frelsens Tanke, født i dette Bryst,
           jeg maa i Himlen avlet troe og baaren.
           Hvo kan da qvæle dig? O Seir! o Seir!
           En salig Jord fremsvæver atter for mig.
           Vel: jeg som Tidens høie Skjær mig reiser,
           som Tidens Fyldepunkt! Se her nedsynker
           de gamle Aldres blodigstribede Bølger!
           Se paa den anden Side skyder frem
           et Lyshav: begge bryde sig paa Mig!
           Vel! Ahnelsers lette, hviskende Skygger,
           formørker ei mit Blik, fremsvæver ei
           for mine Skridt! Din Dæmring, Haab,
           er altfor tom for Frelseren: til en Troes
           livsvarme, tunge Skabelsesmulm han trænger,
           hvor Taager dryppe ned som Verdner, Dampe
           sig lette op til Himle!
           -- Eja -- ha! --


           . . O, Jubel, hveden kom du, og udslog
           de tvende Vingeslag? Jeg saae, jeg saae
           et Seiersglimt. O Troes Lynøje,
           du lader Mulm tilbage mellem Seiren
           og fjerne Synskreds, du belyste. Maalet
           jeg saae som stille Aftensol paa Havet,
           men Aldre bølgede imellem -- se,
           for skumle til at see igjennem, og
           for mange til at tælle. Ja, jeg hørte
           bag fjerne Aldre, som i Graad, mens Smiil
           henskylled over, sank: bag Kampens Aldre
           en Himmels Jubel lyde ifra Støvet,
           hvor rene Aander priste Gud for Livet,
           ei Sorg, men Fryd og Fred og Skjønhed fandt
           og Viisdom i det levende Muld, som deler
           med Aanden Menneskenavnet, og som smilende
           til Graven (hvor det Afsked tager) følger
          
d.II,b.2,s.331              den høie Broders Flugt mod større Himle . .
           Jeg saae en Jord, hvor sandselige Legem
           omfavned, som umyndig Broder Aanden,
           istedetfor, som Guddom eller Djævel,
           det før behersked ham. -- O Seiers Syn,
           ei Throner blænded, Offerrøg ei mørkned:
           Aljorden laae der riig, ei Millionerne
           hverandre trængte eller slugte: Hver
           sin Broders Hjerte kjendte: Lasterne
           og Krig og Jammer kun i Mindets Dynger
           henlagte var' med Kroner ovenpaa;
           men disses Guld var blegnet, Jern de syntes:
           kun Slavebøiler. -- Skarpe Aandens Øre!
           jeg hørte disse Salige at tale
           om disse Ting, de sjunkne Aldres Stolthed,
           med samme Mistroe, som vi tale om
           de gamle det Umuliges Fabel-kjæmper,
           der siges Himmelen at have stormet.
           Jeg hørte -- o Aandens skarpe Øre, Tordnen
           du hører ei, men Tankers tause Tale
           og Tidens Flugt og fjerne Aldres Lyd! --
           jeg hørte disse Mennesker at sige:
           "Nu kjende vore Hjerter vi: vi vide,
           "at deres Fordring Sandhed er og Frihed,
           "at Kjærlighed er deres indre Ønske.
           "Se Sandheden os frigjør; thi af den
           "vi vide dette! Sandheden er Een;
           "og den er Kundskab om vort eget Væsen:
           "i den er Alt; thi først i Selverkjendelsen
           "sig Gud udfolder og Udødeligheden,
           "saa fordrer Gud, den Altomfattende,
           "en Kjærlighed, som stræber ham at favne,
           "og da at favne Alt; og saa Udødeligheden
           "affordrer Frihed os. O Den, som lærte
           "os Sandhed, mon Han ikke er vor Frelser?
           "Se denne Jord, som Aanders glade Hvilested,
           "mind hvad den var, da vore Fædres Aldre
           "i Blod og Synd nedsank; og tvivler du,
           "at han fra Jamrens Aar, fra Syndens Aag,
          
d.II,b.2,s.332              "fra Aandens Død er vor Forløser?
           "Ja, se Han gav vor Frihed os for Gud:
           "vi rødme meer ei for vort eget Væsen!
           "Se vore Hjerters Frihed -- o den himmelske --
           "sit Billed fik i Borgerfrihed; thi,
           "da Hveren vidste, at sig Selv beherske
           "og elske Alle: intet Spir sig løfted,
           "som blodigt Blus til Loves sorte Tavle;
           "men Alle sadde jevnt ved Siden af
           "hverandre rundtom Jordens store Fad.
           "Da Hver erkjendte i sig Selv Guds Billed,
           "vi turde ene dyrke det med Sandhed,
           "om simpel end mod Fortids brogede Fabler,
           "dog altfor stor til i et andet Tempel
           "(et Hvælv af Steen som disse graae Ruiner,
           "der Zion kaldtes før, Guds Ene-hjem)
           "end i et Menneskehjerte at indsluttes;
           "om tarvelig mod Hvad der bier os,
           "dog netop saa som Gud os den tilmaalte,
           "dog i sin Reenhed blegnende ved Tanken
           "om sjunkne Aldres Vanvidsprøver paa
           "at skabe Helveder og Himle (ja
           "da til et Helvede det lykkedes dem
           "at gjøre Jorden, blev hvertandetsteds
           "en Himmel lys: saa de Bedragne ved
           "Bedrageren hang, der viste saadan Udsigt,
           "thi ei de mærked, de til Himlen længtes
           "fordi de leed og leved slet paa Jorden) . .
           ". . om færre Ord vor Sandhed har: hver Tanke
           "en Fakkel er, som, mens den lyser sikkert
           "til Graven, kaster klare Glimt i Himlen;
           "ja faa Ord kun (thi se vor ene Troe
           "er den, at Gud ei vil hans eget Billed
           "skal noget Andet troe, end det han gav
           "det Kræfter til at fatte; thi en Sandhed
           "til Hjertet maae vi kunne trykke og
           "beskue indeni os eller uden) --
           "ja faa Ord kun vor Sandhed bryster med;
           "dog sjunke Templerne i øde Tomhed,
          
d.II,b.2,s.333              "da Præsterne dem hørte overalt.
           "Og Alle sadde jevnt ved Siden af
           "hverandre under Himlens vide Tag.
           " -- O styrer Gud ei Verden? ja, som vi
           "opløfte vore Hænder. Er da Han,
           "som Frihed gav til Synderen og Slaven,
           "som Sandhed skjænkte den Bedragne, og
           "dem Alle Kjærlighed; ja, Han, der mægted
           "at gjøre Jorden (før ved hvertet Hadpust,
           "ved Blodstrømme afdeelt) til eet Fædreland;
           "ja Han, som løste og igjenbandt Alt
           " -- o se os fra din Himmel, om vi Alle
           "som een Aand ere ei! -- o mon ei Han
           "som kaaret var af Gud, som salvet med
           "de rene Aanders Helligaand, mon ei
           "isandhed, som han kaldes, vor Messias?"
           -- Jeg hørte . . Jublen bar mig . . o jeg syntes
           at svinde mellem Verdnerne, imens
           forløste Sjele, evigen tilstrømmende,
           en ubrudt Følgekjæde var imellem
           de Salige paa Jord og deres Frelser.
           Jeg saae og hørte, vilde svare:
           "jeg seer, jeg seer -- Priis Gud! -- mit Værk var Frelsen!"
           Men denne Tanke -- o min Sjels Lys
           henhvifter! -- ak, ak! altfor stor til Ord,
           udflød i Følelser, i: "Eja -- ha!"
           O Guds Syn, alvidendestort som iilsomt,
           henveiret, indesluttet i et Udraab!
           En Sol af Vished straaled i mit Hjerte,
           og rødmed Seirens fjerne Palmer -- ha!
           Et Himmelhvælv af Tro udslog sig -- ha!
           Jeg svæved jubelbaaren det igjennem.
           -- Den sluktes, Himlen luktes, jeg nedsank
           igjen i Tvivlens Afgrund, Dybet greb mig:
           min Tro blev Haab igjen, mit Haab blev Tvivl.
           O vee, og endnu dybere hvirvler Angst;
           o vee, og endnu dybere Fortvivlelse;
           o vee, og endnu dybere (som paa
           en Malstrøms Bund) er Aandens Død.
          
d.II,b.2,s.334              Ja, Aanden døer for Jorden, sygner hen
           for Himlen, hvis den haanede sit Kald.
           Min Aand fortabtes, hvis jeg ødelagde
           mit Væsen saa, at jeg med Lyst forhaaned,
           med Løgn Guds lysende Aasyn i mit Hjerte
           (den Sandhedens Erkjendelse) bedækked:
           hvis Frelserkraften, som jeg følte, jeg
           betvang, og sløvede i Synd min Sjel,
           saa engang i vanæret Alderdom
           (som disse Præster -- selv som Offerpræst)
           jeg husked neppe, at som Yngling jeg
           for Sandhed lued af en hellig Aand.
           . . Forbandet! Forbandet! ha, viig fra mig, Satan! . .
           Ja det var Aandens Død, usonlig Brøde
           imod den Helligaand: imod min egen;
           mod Gud, som gav mig Frelserkraft, imod
           den Jord, jeg haabløs, ufrelst efterlod!
           -- Hvo frister? hvilken Djævel i mit Hjerte
           mod Helligaanden trodser? Er der end
           en Vraa saa mørk, at du kan skjule dig?
           Hør Blodet, varmt omfavnende mig, hvisler:
                 "Ak, Liv, hvi ødsled du mig søde Ungdomsblod
                 i Daarens Hjerte? Reis dig da, og dø!
                 Hvo giver dig dit Blod igjen, dit Liv?
                 Hvo giver mig til Pulsen vel igjen,
                 naar Mulden drak mig? Se, mon Mange ei,
                 som du, sig reiste, sank, og deres Frelse
                 med deres Læber stivned? Lænkerne
                 forstummed, mens de talte, men saa foer de
                 haanraslende henover deres Grave?
                 Vil du din fulde Hjertekalk ombytte
                 med Sokrates's Bæger? Se dog, mon
                 ei Manges Ord, imens de talte, døde
                 i Stenedyngen og i Folkets Skrig:
                 "du haaner os, Profet! Forstyr os ei!
                 Din Frihed og din Sandhed gjør vanvittig.
                 Se vore Fædre lede! Arved vi
                 med Godset ikke Trældom? Vi maae hædre
                 Forfædres Arv: som De vi ville lide.
          
d.II,b.2,s.335                    Hvad Jammer, Skjændsel, Synd og Løgn og Trældom
                 du kalder, er, ved Vane, bleven Fryd
                 og Hæder, Dyd og Trøst og Sandhed."


                 " -- Nei, unge Jesus, lev i Ro, og dø
                 i Ro; og Abram, naar du hviler i
                 hans Skjød, i Ro skal lyske dine Synder!"           Ha, Blodets Djævel, din Latter røbed dig.
           Omklamr mig ei som hede Slanger! gaa
           dit vante Trællekredsløb atter væk!           Hvad Djævel (o vanær ei dette Minde!)
           neddrypper iiskold i mit Hjerte; thi
           du Sandhed taler: "Se, ved Solens Vugge
                 Confutsee flammed af den samme Aand,
                 du, Jesus, kalder din og Himlens og
                 den Hellige; men fløi hans Glimt vel over
                 den Østens Synskreds? O den Strøm, han leded,
                 at vande Jorden, mægted ei at rinde
                 igjennem Tartariets Naboe-ørken!"
           O, Djævel, af dit Aasyn, iiskoldt som
           Historiens Blad, jeg seer, dit Navn er Lunkenhed,
           god Sags Forræder. Blegn, du Taage!
           -- Ha, end en Djævel? Ak, hvor mange Skygger
           iblandt de lyse Tanker? Men de sværme
           som Myg, og døe i Lyset. O, jeg frydes,
           at dog i denne Kamp, hvori Fornuften
           hvert Øieblik sig selv maa spørge: er du?
           min Aands Fornuft (ei ha! som blanke Stormstjerne,
           der svæver over Hjertets høie Bølger,
           og kuer dem med Lyn) er stærk nok til
           at mønstre sine Tanker og forstøde
           Forræderne blandt dem -- Ha, end en Djævel?
           Hvor glindsende er du? mon Staal, mon Solglands,
           idet du snoer dig? Ah, du Pjaltede,
           som lister frem dig efter Nederlaget,
           hvor Lunkenhedens kolde Tudse knustes,
           og Blodets høie Purpur sank -- Ja, ja
          
d.II,b.2,s.336              jeg blæste bort dets varme Livsensaande,
           og kasted, Lem for Lem den dorske Tudse,
           som kravled af min Hjerne frem, i Blodet,
           for al dets angste Oprør ret at kjøle.
           Ei meer min Puls er Lænke, ei mit Hjerte
           en Klodde, som til Jorden binder. See,
           jeg lugter nu ei Vaaren; smager ei,
           om Druer eller Vand min Tunge lædske;
           jeg seer ei Rachel (o det Bethlems Blomster)
           jeg hører ei min Moder (før den søde
           Olivenlundens Røst) -- og Du vil kjæmpe?
           Kan Meer du byde? Jorden Meer ei ejer.
           O usle, dog besynderlige Djævel,
           i Fjernet glimtende, men nærved gusten,
           dit Ord er kun min Indvolds Piben;
           dog gjør det nær vanvittig: saa jeg veed ei,
           om jeg skal troe og raabe som du byder:
                 "Se, kaared Gud dig ud til Frelsens Værk,
                 da maa han have dig udrustet med
                 Vidunder-Kræfter. Stig da op
                 paa Templets Tinde; styrt dig ned, og -- se,
                 du kommer over Salem svævende!
                 Thi staaer der ikke skrevet om Messias:
                 ""om dig vil Gud befale sine Engle:
                 I bære skal min Søn paa Eders Hænder,
                 saa ei sin Fod paa nogen Steen han støder?""
                 Ja er du (som du siger selv) Guds Søn,
                 da liid ei, Uslere end Ormen, Hunger;
                 men byd, at disse Stene vorde Brød!"
           Ret, Djævel! Gud mig salved til den Frelser,
           hvis Storhed Adams Slægter malte ahnende,
           ved ydmygt ham at nævne "Guds Eenbaarne";
           men dog med Stolthed (skuende i ham
           et Ideal af Mennesket) at nævne
           ham "Menneskets Søn" -- ja, Guds Søn er jeg, men
           den hele Skabning er min Broder.
           Der staar jo skrevet: Gud du ei skal friste!
           Men gjorde jeg dit Bud, jeg fristed da
           til Vanvid min Fornuft, og Gud mig straffed,
          
d.II,b.2,s.337              ved mig min Vanmagt vise i mit Dødssuk.
           -- Du hørte, Djævel? Ak, du Latterlige,
           Forfængelige, fjerntfra (da du reiste
           dig i min Hjernes Baggrund) ligned du
           en Engel, men en glødende i Oprør
           mod en Alviisdoms Love; nærmere,
           du var jo kun en sulten Maves Pust!
           . . Ha, sure Gisp, vil Du en Frelser standse?
           du hylle, qvæle Helligaandens Straaler?
           du, ved at blande dig i Jordens Mulm,
           det gjøre mere mørkt og stinkende?
           Jeg hungrede i fyrgetyve Døgn,
           og mærked ei min Hunger før du talte.
           Jeg sanded Skriften: "Mennesket ei lever
           af Brød alene, men af hvert et Ord,
           der udgaaer fra Guds Mund". Ja, hør,
           jeg lyttede til Guds Røst i min Sjel.
           . . Viig, Djævel -- Vanvid var din blanke Ham,
           da du mig bød at gjøre Brød af Steen;
           men Hunger (da du nævnte "Brød") dit Selv.
           Som Saadan er du ingen Djævel -- Vel,
           du har, som Hunger, Ret; javist jeg hungrer.
           Vel! jeg vil gaae til næste Oliebjerg,
           og stille dig tilfreds med en Oliven.


           Men Hvad kan mætte dig, du Djævel, som
           fremglittrer højest, fagrest i mit Hjerte?
           Ærgjerrighed, jeg kjender forhen dig!
           Da sad du i mit Hjerte som et Kongeblik,
           som Cæsars blanke Stav, og skued over
           min Ungdom som et udbredt Kongerige,
           min Manddom som et Keiserdømme, der
           erobres skulde under Vestens Fjerne.
           Min Barm var Keiserens Triumphvogn da.
           Mit Hjerte klappred da som Cæsars Laurer.
           Dog blev min Sjel som Cæsars Pande mørk.
           -- Ha, nu, min Sjel tilkjæmped sig sit Lys
           i denne Ørkens Mulm, nu sniger du
           dig om som dømte Skygge . . forud dømte.
          
d.II,b.2,s.338              Thi, Djævel, dig det var, som -- da jeg stod
           paa Zion, lænende mit Hoved (just
           det bar den tyvende Sommers Blomster) til
           Augusti Cæsaris den gyldne Støtte,
           og saae (med Haanden over Øjet; thi
           fra Kongens Kuppler flammed Morgen-solen)
           paa Folket ned, der vælted sort sig brydende
           imellem Salems hvide Søilerader --
           tilhvisked mig:
                 "Se Salem som en Kube!
                 De Travle gaae til Handel; Guldet synes
                 at gjøre Disses Aasyn venligt-aabent;
                 men Hadet gjærer mørkt i deres Hjerter
                 mod Idumæeren, den kjøbte Romer.
                  -- Ah, høit og varmt nu Israels Bærme bruser!
                 Se fjernt nu Romas Ørne suse!
                 De hilde Vingerne i Gothens Eegqviste.
                 . . Ha, ginge ei Propheterne Dig foran
                 lovsyngende? ja, salved dig ei Himlen
                 (og dertil ene Himmelen var høi nok)
                 med hellige Læber, o du Davids Kongeblod!
                 til Israels og Gojims Fyrste? Eja,
                 se Israels Time lyser! Ræk din Arm
                 blot op: der er dens Viser! tal: din Tale
                 er Israels Times Klang og Sejerværk!
                 . . O Tiden venter paa dig -- Du, du nøler?
                 Se, Yngling, Tiden flyer; med Haaret Hjertet
                 henblegner! Skal engang din Læbes Skjælven
                 din Fordring nævne?" Da vil Israel lee,
                 imens en enkelt Svend (en carnifex,
                 som kaute Lictor til det Arbeid lejer,
                 en Tjeners Tjener) leder dig til Consulens
                 Skafot -- ha det din purpurrøde Scala!
                 I Israels stille Fnysen nøler du?
                 Dig Asiens, Syriens, Hellas' Suk ei løfter?
                 dig løfter ei? Ha, tog ei Cæsar med
                 sin Arm den halve Jord? Men alle Jordens
                 solkronte, morgensky-bekaabede Riger
                  -- o se den Herlighed! se Marmorbyer,
          
d.II,b.2,s.339              dens hvide fuldtudslagne Blomster midti
           de Landenes grønne Blade! -- jeg dig giver,
           hvis sig dit Hjerte bøier for mig og,
           mig som din bedste Kraft tilbeder -- ja,
           din bedste Kraft; thi jeg en større Arm:
           Veltalenhedens løfter . . Den er stærk
           og skjult som Skjebnens Arm; den snoer sig ind,
           den snoer sig ud igjen med Hjerterne;
           som gylden Krog til Leeg den kastes ud
           i Folkets sorte Hav, i Torvenes Hvirvler,
           og Taleren trækker til sig, naar han lyster,
           naar Taarer snart (liig sølvhvid Sild) snart Smiil
           liig gyldenrød Forellestime spiller
           hans Kroge rundt . . saa vipper han . . ah, af
           de tusind aabne Gab -- der murrende
           er Bølger liig med surrende Æse-skum --
           han haler tusind Hjerter op med Krogen
           (det ene i det andet bidt, da Alle
           det Første vilde være) og nødvendig
           (som Finnerne med Fiske) følge Arme
           med Hjertefangsten. Eja, se
           for dine Fødder Ninive-Leviathan!
           Op af sit blodige Dyb du halte Rom, den
           forædte, gispende Muræne! O
           Veltalenhed, du Piil og Sværd paaeengang,
           du flyvende Sværd! hvor let og stolt din Seir!
           Du blinker gjennem Undseelsens Purpurskede
           -- ah se din Blinken er dit Blik mod Maalet! --
           Et Aandedræt -- du er der. Ha, i Flugten
           henover Folkets Jubelaandes Bølger,
           din Klang blier Funklen; ja et Varsels Funklen;
           og Mængden seer i Luften dine Ord,
           som sværmende Cheruber: Almagtstanker
           henrulle, Mængden nedenunder rystende,
           som Oceanets Bølger Bundens Leer;
           ja Throner som Coraller røde, Templer
           som hvide Sneglesnekker tumlende:
           Det Maal, dit første Ord beskedent løfted
           sig opimod, du seer i Talens Flugt
          
d.II,b.2,s.340              som højere Formaals Skygge kun; og stedse
           sig taarne højere Maal -- Et Aandedræt,
           Du er der . . se, de bøie ned sig bag dig,
           og ene overseer du dine Seire.
           -- Ha, skulle da Propheter lyve? I
           dit Bryst har svundne Aldres Suk sig sandet.
           O stærke Pust, du ikke være nok
           til disse Tiders Slægt at ryste? Let
           er Sejeren for Den, som Gud udvalgte.
           I disse Tanker du høre Himlens Valg!
           Dit Hjerte, Seiren svulmende imøde,
           Basunen er, hvor-gjennem Himlen taler.
           Dens Bud er let: du skyde med et Pust
           til Folkenes Forbittrelses Lavin!
           -- Oppust dit Hjerte! pust! -- -- "
                 Ha Djævel, Djævel!
           af disse Ord: "oppust dit Hjerte! pust!"
           gjenkjendes du, Ærgjerrighed.
           Viig bort fra mig, du Satan!
           Ærgjerrighed, min Krafts vilde Skud!
           Mit Hjerte brænder renere end Purp'ret.
           Der staaer jo skrevet: "Herren, Du, din Gud,
           tilbede skal, og dyrke ham alene!"
           Og Jeg? jeg skulde mulmes, saa jeg i
           min Sjel da kunde tage Feil i Valgets
           Omfavnelse, imellem Kongens og
           en Frelsers Æregjerrighed? Du skulde
           bedrage mig, du Tanke, Djævel, født
           af Blodet, vugget om paa Muskler, voxende
           saa høit som Ungdoms Blodet damper, for
           at hendøe evig, naar det stivner? Oh,
           jeg dig beundre, store Intet? dig,
           som sluges af en Grav? Jeg dig tilbede,
           du fule Sandselighed, pralende i Purpur
           og nævnende dig Cæsars Cæsar? Jeg
           nedknæle for det slappe Meed, at naae
           en Thronehimmel, der at sukke ene,
           mens Helligaanden glimter gjennem Rækker
          
d.II,b.2,s.341              af Evighedens Himle, svulmer færdig
           at hæve did mig med den hele Jord?
           -- O hellige Tanker, lyse Englechor,
           o kommer, tjener mig . . jeg er beredt!
           Nu, da mit Hjertes Gudglimt, Helligaanden,
           mit bedre Selv, har spredt
           de mørke Skyer af Fristelser i Ørken
           -- jeg er beredt!
           ved Seir til Seir beredt!
           Ja, ja, jeg fristede mig Selv.
           Jeg rusted mig ved Prøvelser; thi Hvo
           er vel den Mand, som maaler egen Kraft?
           Mit Meeds Høide kan jeg maale, men
           min Sjels Dybder ei: de sænke sig
           i det Uendelige, ind i Himlen.
           Jeg veed, der ulmer Kraft i mig til Alt,
           men ei hvor høit Guds Forsyn vil tillade
           den blusse frem paa Jorden. Hil mig! Vel!
           Jeg skabte frem min Tvivl; Jeg den henveired.
           Jeg slog mig Selv, og mod mig Selv jeg seired.
           -- Jeg er beredt!
           O hellige Tanke til een Tro (som Aander
           forenede i Gud) isammenglødende:
           den Tro: Jeg frelser Jorden . .
           o alle mine Tanker, tjener nu
           blot denne ene Frelsens-tanke! knæler,
           som Engle synlige, for den, for mig:
           thi, som jeg staaer i Kjød og Blod, jeg er
           alene, ene, Frelsens Tanke levende:
           Guds Kjærlighed, den Aandernes Forsoning,
           som, for den sjunkne Slægt at frelse, dvæler
           i Støvet synlig, jordindhyllet her.
           -- Min Gud -- Jeg er beredt!
(gaaer)d.II,b.2,s.342  

Messias.                 Jordens Skjød
                      bugnede op af smuldrende Kjød.
           Høiere stedse hver Vugge, hver ny,
           løftedes paa Grave opunder Sky.
           Slægterne spirede, Slægterne svunde,
           Cajahel fremaandede Slægter igjen.
           De vandred' paa Muld af Forældres Been.
           Dog ei Cajahel (saa ødsel og fri)
           mod Himlen et Hjertehvælv aabned, hvori
           Ohebiel -- o Kjærlighed ofrende sig Selv! --
           og høie Kraftens Lue, o Abiriel,
                  -- hinanden i en reen
           Omfavnelse gjenfunde.
           En Menneskesjel, hvor Abiriels Ild
           skimred igjennem Ohebiels Smiil:
                 Ohebiel-Abiriel
           Himmelen saae først, naar Livsblodet var
           rundet gjennem Graven, Obaddons Hjertekar.           Men -- Himmel, sku hid,
           til Jordan! -- i Fylden af Jammerens Tid,
           Cajahel, Guds evigen skabende Haand,
           Cajahel, det Almagtens synlige Vil,
           stadigt i Livets bølgende Spil,
           formed nu eengang en Hjerneskal, hvor
                  -- Abiriels Aand
           Himmelhvælv fandt, ikke gravtrange Baand,
           men reent (ei af Sandsernes Rødme bemalt)
           heelt (ei i Nervedamp brukket og qvalt)
           let, som i himmelske Legemer, kan
           skyde sit Glimt gjennem Sig, gjennem Alt;
           og formede saa (ligt signede Jord
           under de Verdeners straalende Gjord)
           et Hjerte -- det Hjernehvælvets undre Halvehvælv --
           hvori Ohebiels Kjærlighed fik
           Rum til sin Aande -- dens Jubel Himlen faaer --
           Rum til sit Blik
           -- o det, der over Jorden glider ud i Graad! --
          
FORRIGE
NESTE