HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS

MESSIAS
del 2
d.II,b.2,s.343              Jesus, Jesus, du første sande Menneske!
                 din Fristelses Tvivl
           var Phuniels Sukke, din Sejers Smiil
           Ohebiels og Abiriels Omfavnelse.
           Din Fristelses Suk var din Svimlen,
           da Du ene dig saae mellem Jorden og Himlen.
           Se nu, du Abiriel, der
                 dig roligen seer,
           hvor du svimlede forhen, og sank, bedøvet
           af Cajahels Duft og din Sorg, i Støvet.
           Din Sorg var Ohebiels Kjærligheds Klage
           ved Sig i Himlen alene at see,
           imedens de Elskte, Menneskene,
           i Synd og i Blodskyld bleve tilbage.
           Forstødt af Himlen (thi endnu spandt
           Cajahel rundt dig et Puppegevandt)
           du følte dig fremmed, for ophøiet for
                 den Jord, hvor du boer.
           "O, hvor er min Plads i Skabningen? hvor?"
           -- Men, snarlig besindet, mod Maalet
                 dit Blik roligen straaled.
           . . Din Abiriel-kraft, din Ohebiel-kjærlighed,
           sit Offer, sin Seier jublende veed:
           glødende i een
           Helligaands Flamme til een
           Guddom isammen,
           at stræbe den sjunkne Menneskehed
           did, hvor du selv staaer, at hæve
           -- o som til Himlen at svæve,
           med Jorden i din Arm.


(Jesus gaaende gjennem Ørken henmod Palmerne i Synskredsen.)Jesus.           Hist Palmer . . ah, de Livets Faner!
                 Liv? Hvad Liv kan boe derunder,
           naar hist i Dødens Fodspoer: Ørknen,
                 Frihed, Sandhed, Kjærlighed,
          
d.II,b.2,s.344              fra Agres lune Lye forviiste,
                 leire sig i Armods Telt?
           Dog Frihed kun som børstet Vildhed,
                 Sandhed kun som Eenfolds Troe,
           og Kjærlighed som teltesnevre
                 Gjæstmildhed i Ørknen boer
           Naturligt vel, jeg Palmer møder
                 her ved Ørknens Grændseskjel,
           men Frelseren, som fra sit Øde
                 gaaer at frelse Jorden, meer
           de synes end de blotte Palmer
                 (Livets eedoprakte Fingre,
           at det med Vand og Græs og Svale,
                 ei forlader Ørknens Trætte)
           -- ja, ja, som nye Himles Piller,
                 som hans Sejersveis Portal.
                             
(En Mand iler over Sletten)

           Hvo er den mørke Skygge hisset
                 over Sandet dæmrende?
           En til sin egentlige Sky-krop
                 med isammenslagne Vinger
           indsjunken Nordenvind? Ah, seer jeg
                 ret, Johannes? Ak, er da
           min Barndoms Rosenkugles Axe
                 stivnet til et saadant Staal?
           ja til Essæerens Skyblik, til et
                 raggindhyllet Billede
           af Oldtids Helliges Troe: at smigre
                 Himlen ved at haane Jorden?
           Johannes, iil ei! Vore Veje
                 maae ei dele sig . . Johannes!
           Min Ven! min Ven! min --
(omfavner Manden inderlig)Johannes.
            
(vendende sig om)                  -- Jesus?Jesus.
      
(omfavnende)                 Kjære!

d.II,b.2,s.345  

Johannes

(kold)                 Er det med et saadant Smiil,
                      at du vil frelse Jorden, Jesus?Jesus.                 Du har glemt mig -- o Johannes!Johannes.           O -- blot jeg tænkte paa din Moders
                 Drøm.Jesus.                 Ja den til Liv er vakt.Johannes.           Og endnu gaaer Johannes, liig et
                 Spøgels i den fromme Drøm;
           men af dit morgenlyse Smiil (det
                 alle Verdens Aasyns Vimpel)
           jeg seer, du er dens sjunkne Billed.
                 Du til Verdens Liv er vaagnet.
           . . Ja Ret! ja Ret! Det var jo kun en
                 from og fager Drøm, fuldbaaren
           af nervespændt, frugtsomlig Qvinde?
                 Søde Moderblik den fostred;
           og tvende Drenges Skuldre (stegne
                 bævrende som hvide Skum
           paa Ungdomsblodet) løfted den af
                 Modersmilets bløde Vugge,
           og viste den for Himlen. Drømmen,
                 vi til Liv jo svoer at gjøre,
           Mig har til en Drøm gjort, saa jeg
                 veed kun af min Sorg, jeg lever.Jesus.           O jeg forglemte ei, hvor tidt vor
                 Tro, med Lytten, Englejubl
           i Olietræets Rasl fornam, der
                 hørte ofte, at vor Ungdom
          
d.II,b.2,s.346              blev Mandens Alvor, naar tilsammen
                 vi om Frelsen talte.


Johannes.                 Ak!Jesus.           Dit Alvor undres ved at see mit
                 Aasyns aabne Fryd, da, sidst
           vi taltes, vore Hjerter luktes
                 krampefast ved Jordens Jammer,
           og vore Suk tilbage deri
                 sank som Iisdryp. Vee, at Du
           forstaaer mig ei. Kan Seirens Fremglimt,
                 Helligaandens Straalekrands
           fra Letsinds malte Dunsters Flugt ei
                 skilnes i det Aasyns Smiil,
           du plejed selv, og saae fremblomstre?
                 Jeg til Ørknen vandred jo,
           at ruste mig ved svundne Aldres
                 Viisdom ud til Frelsens Værk.
           Tilbage skulde jeg til Livet
                 med dit Sorgblik gaae, Johannes,
           hvis i min lange Eensomhed ei
                 Frelsens Tanke modnet var.
           Men, se, mit Aasyn, sejerlyst, dens
                 modne Rødme er og Glands,
           den blanke Salve, Gud mig salved
                 med, da Helligaanden sved
           indi mit Hjerte Frelsernavnet;
                 ja i alle Jordens Sprog;
           . . Johannes! .Johannes.

(knæler)           -- O min Mester! Herre!
           min Messias, mig tilgiv!

d.II,b.2,s.347  

Jesus.
            
(løfter ham op)           Johannes, reis dig! Du est kaaret
                 (se, din Alvorshu Guds Valg!)
           en Støtte i det nye Tempel:
           Du Portalet; her har Gud
           alt Hjørnestenen, salvet til en
                 Verdens store Soning, lagt.Johannes.           Mig nægted Gud sit Lys. Ei redde,
                 kun advare mægter Jeg.
           Kun til den sjunkne Olds Profeters
                 Skygge kan jeg hæve mig.
           Saa gaaer jeg om som Tidens Gjenfærd,
                 fulgt kun af nysgjerrigt Gys.
           Sig alle Hjerter bange vende
                 fra den levende Urne -- mig.
           O, godt maaskee; thi fulgte Alle,
                 Jordens Liv da stivned til
           en Kirkegaard med sorte Kors paa,
                 uden Blomster, død og taus.
           -- Ak, ak! min Sjel og ei mit Legem
                 sukker ved min egen Bod.
           Vee, vee! mit eget Hjerte stille
                 sørger ved sin stolte Dyd.Jesus.           Se, Hjertets Fordringer er' milde . .
                 . . O du kjendte da ei dem.
           Ei muldne Viisdoms-ruller er det
                 nye Tempels Pillerad.
           I Menneskehjertet en uvisnelig
                 Frelsens Sæd jeg saae lagt ned.
           Men Blod den gjøded, Suk den kjøled,
                 saa den spired end ei frem.
           Men nu min Læres milde Aande
                 lokker frem den af dens Muld.
          
d.II,b.2,s.348              Af Livsens-mulden: varme Hjerter,
                 glimter frem dens Straaleax
           som Englehoveder -- o Høst af
                 Jorden, for en Himmel riig nok! --
           Og disse lyse Ax sig bue
                 til et evigt Tempelhvælv,
           hvor Gud i Aand og Sandhed dyrkes:
                 til en Himmel alt paa Jord.
           Af Livets Kræfter Viisdom lærte
                 jeg, men Sandhed af mig Selv;
           thi der jeg fandt: i Menneskets Hjerte,
                 Himlens, Helveds Grændseskjel.


Johannes.           O, jeg mit Hjerte vilde skabe
                 til en Himmel; men det blev
           en sorgfuld Jord kun, thi jeg føler,
                 at min kolde Bod-dyd ei
           i Himmelen kan øves -- Vee, den
                 selv mod Jorden vel er Synd?Jesus.           Nei, nei, Johannes! Sorgens Billed,
                 mørkn vor Alders drukne Blik!
           Da Gud i Os forjetted Frelsen,
                 (da i Os dens Tanke vaagned):
           for Himlens Fordringer at glemme
                 Jordens, er for Os en Dyd.
           En Odeljord er os for liden;
                 Qvindens Favnetag for trangt;
           for vissen er os Jordens Fryd: i
                 Døden Vi tør smile kun.Johannes.           O Jesus, du din Ven har trøstet.
                 Jeg din Guddom saae, Messias,
           jo alt fra Barnets Læber straale
                 over Templets gamle Mestre.
          
d.II,b.2,s.349              Hvor glemte jeg? Jeg saae jo Disses
                 dumme Graablik sig udvide,
           da Viisdomsdybet dæmred under
                 Barnets muntre Flagger-smiil.
           Jeg saae som brudne Tempelkar dem
                 gabe, da du spurgte: "siig,
           er Jovah ikke den, som lille
                 Theophilos kalder Zeus?
           Er Sandhed end ei funden, siden
                 Folkets Vise trætte end?"
           Det Spørgsmaal (ligt en voxen Helt i
                 Blomsterblades Pantser) ei
           paa Barnesmiil sig gynged frem blandt
                 vise Gamle, hvis det var
           ei Gnisten af den Kraft, du følte
           til at finde Sandhed selv.


Jesus.           Ja engang, naar min Manddom mægted
                 hale op den af dens Dyb.Johannes.           . . 1 Og jeg? jeg glemte, at mit Haab i
                 dig fremspirede og voxte,
           fordi du, efter Jordens Jammers
                 Mønstring, treen ei mod mig med
           Johannes's syge Øje eller
                 Judas Hevners Pandeskye;
           men, se, Triumfens Faner dine
                 Kinder, Frydens Speil dit Blik!Jesus.           Ja se dit Haab i Blomster! Ja, mon
                 Jeg, Marias, Qvindens Søn,
           ei knuser Slangens Hoved, som sit
                 Æg i Adams Hjerte grov,
           sin Tand stak ud i Cains Blodhaand,
                 spruded over Jorden Blod
          
d.II,b.2,s.350              som Ild, og udskjød Suk som Dampe,
                 da den voxende sig spandt
           om alle Jordens Hjerter, suged
                 ud dem, og sin egen Gift
           indtylled i de Tomme, løfted
                 tusind kronte Hoveders Svælg
           vidtover sammenknugede Rov -- O
                 maa jeg ikke sejerlee,
           naar Jeg den træder alt paa Issen,
                 knusende, og fandt dens Braad?
           Se, i min Eensomhed jeg rulled
                 op Historien, jeg fandt
           da Jamrens Kilde gjennem Mindets
                 Urner rislende, til nu
           den overskyller denne Alder.
           Se roligt, som med duebløde
                 Vingeslag, det første Par
           henaanded Livet; thi det kjendte
                 Aandens Kraft og Kjødets ei,
           som fosterligen end indviklede
                 i hinanden laae i Slum
           i deres Hjerter, sjunkne nedi
                 Livets fulde Overflod,
           der mageligen (som igjennem
                 Navlestreng) tilstrømmed Kjødet,
           mens i uskyldigt Nybegjær sig
                 Aanden følte riig og stærk.
           Men snarlig mellem Fryd og Kummer,
                 Trang og Vellyst, Nød og Fylde
           blev Mennesket sat, og Hunger jog det
                 over Jorden, som de maatte
           i deres Ansigts Sved nu dyrke.
                 Smerten vel da vaagen slog
           Opfindsomhed, men Smertens Skygge
                 Vellysts røde Blus forhøjed,
           der viste, som det højeste Maal for
                 Livets Stræben, Ejet af
           et Eden (ak, foruden Adams
                 Uskyld!) hvor al Jordens Vellyst
          
d.II,b.2,s.351              ombølged Een alene, medens
                 Alle hungred' udenfor.
           Opfindsomheden blev da Kjødets
                 Træl, og Mennesket nedsteg
           mod Dyret, da dets Kjød behersked
                 (o Fordærvelse!) dets Aand,
           og tvang den til, med sine Himmel-
                 Kræfter ene kjæmpe for,
           at Kjødet kunde tilfredsstille
                 sin umættelige Lyst:
           i Ro at nyde ene alle
                 Jordens, alle Dyrets Goder;
           ja tvang dens Skarpsind til at see ei
                 andet Maal for Mennesket.
           Da Aanden nu som Træl forente
                 sig med Kjødet, Sandseligheden
           udrusted sig til Herskesyge,
                 Egennytte og Bedrag.
           Som Konger og som Præster delte
                 disse Vaaben De iblandt sig:
           Vor Jords Velsignelse ei længer
                 Nok for Alle blev, thi disse
           alene slugte den; og Ære
                 Navnet blev paa Graadighed.
           At Een med Alt sig kunde mætte,
                 nogle Faa sig sole i
           hans Purpur-lys, sig Millioner
                 paa den Jord, hvor Alle skulde
           i frydfuld Flid (som tog Hvad Jorden
                 af sin Rigdom gav, som Gave
           fra Himlen) og i Kjærlighed
                 ved hverandres Side leve,
           omslæbte nu (dog længer ei end
                 Stavnets Lænke rak) i Ring
           om Hines kronte Vellystdynger,
                 fattige, med lystent Blik.
           Og Armods Hytter, farvde sorte af
                 Trældoms Suk (liig helved-mørke,
          
d.II,b.2,s.352              udhulede Forbryder-hjerter
                 under ufortjente Krands!)
           nu under lyse Palmer krøbe.
                 Ja et Vellyst-vanvid (o
           med Guddoms Smiger det sig fostred'!)
                 bød, at disse Millioner
           af denne ene Broder skulde
                 tigge selv det usle Liv,
           han lod i Armods-smudset klæbe;
                 og at døe, naar Død han vinked.
           Dog saae de ei i Graven Lænkens
                 brudte Led; men blot det sidste
           i Jordens sorte, kolde Rad; thi
                 nu (saa lærte Præsten jo?)
           en Evighed af røde, hede
                 under Graven smeddet var
           af Djævle: Guder, endnu værre
                 end de Mennesker, de banded'.
           Med Rædsler Præsterne omgave
                 da Bedraget, saa de Faa
           af Dydige paa Jorden skjalv; ja
                 Faa som Taarer paa et vildt
           vanvittigt Ansigt, thi af Folket
                 efterabedes Herskerens Laster:
           Naar Kongen overskylled med sit
                 Folkes Blod et fremmed Land,
           indgrov med Sværdets Blodglød ny
                 Eje-ret og Slavetegn,
           og hylled Himlen, som bestred hans
                 Ret ved nye Stjerner tee,
           som aldrig end hans Hjem bestraaled,
                 ind i lange Vælter Røg
           (de Fredens slagne Arners Spøgelser,
                 i hvis sorte Skygge nu
           iblinde Morderstaalet hvined):
                 Slaven myrded da og røved.
           Sig Folket hævded' Kongens Mønster
                 til en Lov selv over Loven.
          
d.II,b.2,s.353              Men Kongen mægtede at lade
                 Aandens Storhed selv og Kraft
           sin Udaad gjennemglimre saa at
                 Skammen for dens smuds- og blod-
           besprængte Kaabe Jordens blev,
                 som ei bedre Pantser gav
           den, da den nedlod sig at kjæmpe
                 Aandens Seir alene: ja,
           saa Valens Ribbeen syntes Straaler
                 i en Glorie: ja, saa
           hans Vellyst syntes kun hans Hvile,
                 kun en naadig Leeg med Jorden:
           ja, saa at Folket kaldte sine
                 Lænker Kongens Høihed; ja
           kun vejed denne efter hines
                 Vægt. Men Folkets Udaad blev
           foragtet Skygge kun af Kongens;
                 Træl, Forbryder samme Navn;
           den Majestæt, som Folket, ved sin
                 Drot at ligne, vandt, blev Skjændsel;
           den purpurhængte Throne, Slaven
                 vandt ved samme Daad som Drottens,
           blev blodigt Rettersted -- Ja, Kongen
                 ogsaa vilde ene Lov
           at synde eje. Saa afsindig
                 Menneskheden var, at Hvad
           Naturen selv forbød blev Pligt; og
                 sig paa grummere Skafotter
           end Kongens hævnede Naturen:
                 paa de gustne Sygeleier.
           Og disse Dvergeskygger ville
                 prale end med Menneske-navn!
           Selv Kjødet i sin egen Sejer
                 over Aanden mat nedsank.
           Vel vaaged Aanden end hos Nogle
                 Nattelampers Hviften liig.
           Guder lige synes disse
                 Urolds vise Mænd, fordi
          
d.II,b.2,s.354              bag dem sig Mindets Fakkel synker:
                 deres Storhed ei vi fatte,
           fordi os synes Tiden mellem
                 Skabelsen og dem saa kort,
           at de ved Menneskhedens Vugge
                 synes staae som Fosterfædre.
           Dog Menneskhedens Barndom gav dem
                 nok Erfaring; ja saa riig som
           min, der samled ind al Tidens
                 modne Jammer, thi i hver
           en Alders Bølge malte Aandens
                 mørke Skyflugt, dryppende
           af Blod og Graad, de samme Sorgspil;
                 og en Alders Jammer lod
           sig efter Kroners Syndeskyld og
                 Præste-Skjelmeriets Frækhed
           bestandig maale: Præsten just saa
                 frækt bedrog, som med Foragt
           han Folket saae af Kongen æltet
                 nok til Slaver: Kongen just
           saa dybt nedknuged Folket, som han
                 fandt af Præsterne det sløvet.
           Men hine Vise mægted ene
                 i den mørke Bloddamp, i
           det Løgnens Mulm at mane frem et
                 Himlens Glimt, et Frelsens-haab.
           Den Kjærlighed (o Aandens Livsgløds
                 rige Varme stænges skulde
           i dette Mørkes Frost?) De lærte,
                 ene talte eet Lands Sprog,
           og var saa snever, at et Bjerg, en
                 Flod den ikke overskred,
           men bag om Grændsen gustned, sortned
                 hen i Had. Confutses (hør
           den Morgenrødens søde Tales!)
                 klare Kilde mægted ei
           igjennem Tartariets Ørken
                 bane sine Straaler Vei.
          
d.II,b.2,s.355              O Plato (hør det Aftenrødens
                 dybe, lange Echosvar!)
           sit Livsensvæld, istedetfor en
                 lysklar Draabe sprudle ind
           i alle Hjerter, saae sig samle,
                 kun til Lædskelse for Faa, i
           Akademias Marmorbrønd. Og
                 Moses Sandheden om Gud,
           den Ene, redded' kun ved den i
                 Hadets Staalring fatte ind,
           som om vort Folk han slog, at ikke
                 bort fra deres Tøirepæl
           Ibrim, de Vandrere, fra Zion
                 (vel som Elymais's Høi
           og Capitol en Jordens svulne
                 Syndebylde) skulde flye.
           Men klang for voldsomt Menneskhedens
                 Jammersuk og vilde Latter;
           men brød fra Thronen Lyn for blodrødt;
                 røg fra Tempelaabningen
           for qvalmt et Mulm: da vred sig Aanden
                 i de sammenkrympte Hjerter,
           udsukked Ahnelsen: "o vee os!
                 Noget fattes; dog jeg veed ei!"
           Og Aanden gyste, saa den næsten
                 vaagned, reiste sig, og skreg:
           "Jeg -- ha! i Løgn opfostres; efter
                 Trældomsaag man lader mig
           opvoxe, derfor krummes stedse
                 jeg mod Jorden! Vee, min Dyd
           er Synd! O kan jeg vaske nu med
                 blodig Haand mit Hjerte reent?
           igjen mod Himlen rank mig reise?
                 Ha min Spændkraft bævrer end
           . . og Hevn . . af Hevn! . O vee, min første
                 Retfærdsdaad er ureen selv!"
           -- Men, ak, til saadan Tale Aanden
                 paa sit blodige Leie, med
          
d.II,b.2,s.356              de Taaredopper omhængt, ikke
                 vaagned. Kun som Rædselsdrøm
           den gjennemisnede dens Søvn, og
                 stympret kom den fremigjennem
           den Sovendes isammenbidte
                 Tænder kun som halve Skrig.
           -- Saa vexled Drømmen: Smiil den svømmed
                 gjennem: Det var Frelsens Haab.
           Men atter -- hu et Hyl isøvne!
                 se Fortvivlelsen sit Blik
           (Søvngjængerens farveløse Stirren)
                 slog saa ilsomt op, som Kornmod
           i lumre Mulm: "o vee, min Angest!
                 Veed jeg? Er min Dyd ei Synd?
           Skal jeg til Himlen eller Dybet
                 vende mig?"
                        -- "Se, der din Trøst!"
           saa peger Præsten kold paa Altret.
                 Offerblodet flyder. Af
           dets Damp paany bedøvet, Aanden
                 synker i sin Dødssøvn ned.
           Med Rusens Mod, til nye Synder
                 gik fra Altret Mennesket.
                        -- Johannes, saae du dette Helveds
                             Baggrund, hvortil Aanden, da
                       den førte mig i Ørken, drog mig?
                             Bøjet du mig fulgte . .


Johannes.

(fortvivlet)

                  

           Vee!Jesus.           Johannes!Johannes.
            
(hævende sig, vridende sine Hænder)                       Israel! Israels Vee!

d.II,b.2,s.357  

Jesus.                             Ak,
                            Davids Glavind glimter i
           dit Øie, Jøde! Menneskets Søn vil
                 raabe: "Jorden, Jordens Vee!"Johannes.           Ei kan et Menneskes Hjerte rumme
                 Jammer meer end eget Lands.Jesus.           Jo! Jo! Thi Frelserens omspænder
                 hele Jordens? Skulde Hans
           ei favne mere Sorg end Dyngen
                 mellem Asklons Blodhøi og
           den Jordans raadne Grav, det Helveds
                 blotte, pestsved-blanke Aasyn?
           Johannes, Du skal Morgenrøden
                 vorde: i dens Arme jo
           en Himmel hviler . . se, Du Dagens
                 Fylde: Mig, frembære skal!Johannes.           O, Jeg er ikke Lyset.Jesus.                             Men om
                 Lyset Du skal vidne; ja
           om Lyset, der hvert jordfødt Hjerte
                 himmelklare skal. Johannes,
           i Guds, min Faders, Navn jeg kaarer
                 Dig at være Frelserens
           Elias -- ja, det nye Riges
                 Hærold! Jeg dets Krone (ja,
           den Ydmyghedens Tornekrone)
                 sætter paa mit Hoved selv.
           Og Golgath -- ja, jeg ahner -- Golgath
                 (se, hist Høien blaaner, liig
          
d.II,b.2,s.358              de gamle Syndens Aldres sidste
                 svulne Muskeltrækning! se
           den Jordens Sorg opdynget synlig!)
                 blier min Himmelthrones Trin.
           Ja, Jeg Messias er! Erkjend i
                 Mig da det Guddommelige!
           Sku, Jord, i Mig da den Usynliges
                 Væsen aabenbaret: ja,
           i Mennesket, som frelser: Mig, af
                 Helligaanden, Himlens Villie
           igjennemluet, saaat Jeg,
                 Jeg ja, det Guddommelige
           (det Aandens Liv og Mærke: Sandhed,
                 Frihed, Kjærlighed) igjen
           i Menneskenes Væsen (vee, den
                 Aske, slukt i Blod!) antænder!
           . . Ja, Jeg Messias! Sku da, Jord, i
                 Mig Guds Naades Soningshilsen:
           at Gud Selv ofre vil for Jorden!
                 (Thi jeg hører i min Sjel
           Hans Bud: dit Blod besegle Ordet!)
                 Sku i Mig, Guds Offerlam!
           Thi, se mit Blod . . fra Golgaths Altar
                 rinder sidste Offerblod!
           Ja, Jeg Messias! Jeg, som Ørknens
                 Slange for de Døende,
           for Jordens Synde-syge vorder
                 Syn til Helbred og Gjenfødsel!
           Ja deres Hjertesaar til Øine
                 aabne sig, og skue Guds
           Miskundhed, som ei Dybet lod
                 over Støvets Børn sig lukke;
           men tændte en Broders springende Blod
                 til en Himmels Sandheds Blus;
           men planted i et blodigt Kors
                 Himlens Kjærligheds Rosenqvist
           blandt Jordens Tornekvas og Bulmer.
                 . . Jeg Messias! Over mig
                 er Helligaanden: Gud ved den
          
d.II,b.2,s.359              mig salved, at kundgjøre Frelsen
                 for de Arme, Frihed for
           de Bundne, Lyset for de Blinde,
                 løfte Synderens Blik til Haabet,
           hans Hjerte binde fast til Troen,
                 blotte Kjærlighedens Smiil,
           og toe saa reent det, at dens himmelske
                 Fader: Naaden, kan deri
           nedskuende sig speile. Ja, ved
                 Troen frelses skulle Alle:
           ved Troen: ved Erkjendelsen
                 af deres eget Guddomsvæsen,
           i Mig, i deres Broder klarnet!
                 . . Jeg Messias! Ja, udvalgt
           af Jorden som af Himlen; thi i
                 Mig (o sære Lykketræf!
           . . ak, Lykketræf? -- vanhellige Navn paa
                 Guds Alviisdoms Tegn og Træk,
           indskrevne i dens eget Dyb!) i
                 Mig jo Oldets Ønsker sandes
           . . Thi Hellas' ei, men Israels Støv,
                 jo kronforgyldt af Davids Blod,
           jeg bærer jo -- som Oldet digted'.
           . . Jeg fristedes -- som Oldet digted;
                 Satan sejerslog jeg da.
           . . I Bethlem jo min Vugge stod; og
                 dette Oldets Sagn var Stjernen,
           som leded did de Østens Vise:
                 De, der liig din Fader og
           min Moder (ja og tusind Mødre)
                 mættede med Drøm og Digt
           nedarvet Længsel efter Frelsen.
                 Se, de kom jo, og tilbad
           og ofred, da de just en Nyfødt
                 funde, idet Moderen
           i Vemods Dug ham døbte "Jesus",
                 og -- mens hendes Modersmiil
           om Barnet, som en Straalkrands, lysned --
                 Hun fortalte dem den Drøm
          
d.II,b.2,s.360              (den, som hun stedse vaagen drømte)
                 der omfavned hendes Sjel i
           Undfangelsens velsignte Time.
                 . . Underdaad -- som Oldet spaaed,
           Messias's Guddomsfinger skulde
                 blive -- ligger i min Haand.
           Thi i min Ørken jeg Naturens
                 Kræfter gjennemskued. Ak,
           det smerter dog, at jeg maa laane
                 himmelsk Sandhed jordisk Kraft!
           . . Og -- hør det sidste Oldets Digt! --
                 fremstaae skulde en Elias
           (saa flux som om ham Hvirvlen gjengav)
                 ryddende med Stormens Kraft
           Messias' Bane, vækkende med
                 Lynets Slag de Sovende,
           at, vaagne, de Messias høre:
                 Se, Johannes, du Elias!
           Som Moses Klippen, slaae du Hjerterne
                  -- ja til Angrens Kilde pibler!
           I den jeg tvetter dem til rene
                 Helligaandens Altre -- Ja
           du (Sukket før min Tale) fremgaae,
                 liig en Engel for mit Aasyn:
           for Gud, som i min Sandheds Seier-
                 smiil for Jorden aabner sig!


           -- -- Gaa! bered mig Veien!(Johannes ved Jordan. Præster. Folk.)Johannes.           Hør Røsten raabende i Ørken:
                 bereder Herren Vei!
           Omvender Eder: Himmeriges
                 Rige alt er nær!
          
d.II,b.2,s.361              Hvis længes I at høre Sandhed,
                 forbander Løgnen da!
           Hvis længes I mod Frihed, løfter
                 Eders Lænker da!
           Hvis væmmes I ved Syndens Smitte,
                 i Angers Dug jer toer!
           Han kommer, som skal Sandhed lære.
           Han kommer, som skal Lænken løse.
           Han kommer, som med Fred (Guds Naade)
                 skal salve Eders Hjerter!
           Alt Dagen vaagner . . hør dens Hane!
                 sov ei længer da!
           Ved Træets Rod alt Øxen ligger,
                 hvert frugtløst Træ omhugges skal
                 og kastes i en Ild!
           (Hver, som sit Hjerte aabner ei
           -- ligt sædfuldt Blomster -- at
           ny Livsensvarme Frelsen i dets
                 Dyb kan straale ind;
           og strækker ikke Armen ud
                  -- liig frugtbetynget Green --
           til Daad, forvises til de gamle
                 Sløvheds, Syndens Aar:
           igjen, som blodbeplettet Minde
                 fra Jamrens Alder, staaer.)
           Ha, troer du frelst dig, Abrams Æt
           fordi du siger: Gud er Een?
           O denne Sandhed Han, som kommer,
           skal give alle Jordens Slægter.
           Se derfor Jeg til hele Jorden
                 (den Jamrens Ørk)
           er Røsten raabende: bereder
           for Herren Vei igjennem Hjerterne!
                 Omvender Eder;
           thi Himlens Rige stunder nær!


Præster.

(afsides)           Essæeren rører Folket. Qvinderne
           alt græde meer for Mandens Ord
          
d.II,b.2,s.362              end for hans sjunkne Kinder. Mændene
           sig slaae for deres Bryst. Han synes
           meer farlig for os end de Andre,
           der, pludselig som Spøgelser, i Bodserk
           fra deres Huler trine frem i Dagslyset;
           og troe at dyppe Hjerterne med Hovdet
           i Daaben; eller, ved det kolde Dyp,
           Fornuften vække i de sløve Hjerner.
           Ja Denne -- ha, mon troer du, ved dit Vandmærke
           at slette ud vort Brændetegn paa Folket?
                             
(til Johannes)

           Hør du (skjøndt latterligt at spørge dig,
           der ligner blot et Omrids til et Menneske,
           og gaaer i Syndens eller Armods Rustning)
           er Du Messias, ham vi Alle vente,
           den Israels Hevner?


Johannes.                 Nei!Præster.                 End da Elias?Johannes.           Nei! nei! I Ørknens Skjul, hvorhen,
           bag Hvirvelvindens sorte Ryg, den blodige
           Prophet undflyede, forlængesiden
           hans Been ufundne raadned.Præster.                       Ha,
           Hvo er du da?Johannes.                 I hørte? hørte Røsten over
           den Jord, I øded til en Ørken, raabende:
                 bereder Herren Vei!
                 Omvender Eder,
          
d.II,b.2,s.363              thi Himlens Rige stunder nær!
           Han kommer: ja dets Konge; men ved Daab
           jeg tvetter Eder rene til at møde ham.


Præster.           Mon mener du Messias? Han skal komme
           i Englenes Hærskarer . .Johannes.                 Sikkerlig
           ham Himlens Aander signende omringe;
           men I ei see dem.Præster.                 . . Ja og med Basuner.Johannes.           Vist! vist! hans Sandhedsrøst, som knuser Eder.Præster.           . . Og Herrens Herlighed skal aabenbares.Johannes.           Ja, i en salig Jord: i Sandhed paa
           de Dødeliges Læber, og i Frihed
           i deres Vandel, Kjærlighed i Hjerterne.Præster.           Hvor stort skal Israel blive! Roma, har
           du Blod nok at betale Israel?
           Naar Hevnens Sværd er mættet, har
           da Gojim Trælle nok igjen for Israel?Johannes.           I ei forstaae? I Blod I skulle døbes!
           -- Gaaer, styrter Templet over Eder

d.II,b.2,s.364  

Præster

(afsides)           Hvem mener denne Sværmer? Ikke vor
                      Messias. Dog -- at ei hans hvasse Tunge,
           som spared selv ei Kongen, skal forhaane
           for Folket os -- vi ville smigre ham.
                             
(høit)

           Ja, vær da hvo du vil, du Hellige!
           Døb os i Haabet om den Israels Frelser!Johannes.
            
(Et Tordenveir viser sig)           Mon ahne I de røde Lyn, som modnes
           i Folkets Hjerter over eders Isser?
           Du Øgleæt, hvo lærte dig at flye
           den Vredestorden, som dig oversortner?
           Mon angre I? Vel! Jeg ei Hjerter kjender.
                                   
(døber dem)

           Men Den, som kjender Hjerterne, vil komme!
           Da vorder Eders Spot (ja, hvis I dækked
           med Daabens Hellighed Forhaanelse)
           Forbandelse med Rædsels aabne Aasyn.
           Jeg døber Eder vel med Vandet til
           Omvendelse; men Den, som kommer efter,
           med Helligaandens Luekraft skal døbe;
           skal tænde i hver Sjel, som ei forhærdedes,
           saa selv den Løgnens aabne Aasyn elsker,
           sin egen Guddom.

(Jesus kommer)

           Hil! Se det Guds Lam der, som bærer ene
           Aljordens Synder:
           (som ene veed, ved Sandhed at befrie
           fra Synd: som frelse vil og døe for Jorden)!
           Ak, da med Frelsen i sin Sjel han vendte
           tilbage fra sin Eensomhed, jeg kjendte
           ham ei; men nu, at han for Israel
           kan aabenbares som Messias, er
           jeg her, og døber.Jesus.                 Døb mig da, Johannes!

d.II,b.2,s.365  

Johannes.                 Ak, Herre, jeg af Dig skal døbes,
                      og Du til mig vil komme? -- Nei!Jesus.                 Du Døber,
           Det bør mig saa, at styrke og indvie
           mig til mit Kald.Johannes.                 Du helliger
           min Daab, du Rene!
                       
(døber Jesus. Et Lyn glimter just ovenover.)

           Ha, saae I? Sløve Øine, ja I sige:
           Vi saae et Lyn. Jeg saae Guds Himle aabnes,
           og Helligaanden, som en skinnende Due,
           neddale over Ham. O var det ei,
           som om Guds Røst fra Himmelen velsigned:
           "Se denne er min Søn, den Elskelige,
           i hvem jeg haver Velbehag!"(Jesus. Folk. Præster.)Jesus.           Vaagn, Aand, du slumrende i disse Hjerter!
           Se, Aand, din Herlighed, jeg maner
           fra Himlen atter ned i Støvet!           Før Jorden blev i Verden: i Begyndelsen
           var du hos Gud i Sandheds, i dit Selvs
           Erkjendelse, saa klar og sand, som om
           du var Guds Ord, udtalet om dig Selv:
                 Du er!
           og alle Himle svarte: Ja, du er!
           Du fryded dig blandt Himlens Aander da
           i Sandhed, Frihed, Kjærlighed:
           dit eget Væsen, Aand, din egen Guddom.
           Thi Gud, ved sin Alviisdoms Sandhed,
          
d.II,b.2,s.366              til Sandhed; ved sin Helligheds
           og Almagts Frihed, til Frihed; og
           ved sin Algodheds Kjærlighed til Kjærlighed
           fremskabte Alt hvad er; og uden Kime
           til dette Aandens Liv er intet Liv.
           Da, Aand, dit Liv var reent og sandt. Men, se,
           for Støvets Farver Himlens Lys du byttede,
           du faldt i Støvet ned og glemte Himlen,
           dit Fædreland, den Herlighed du kom fra,
           endskjøndt dit Liv, du Selv blev Kjødets Lys.
           I Blodets Mulm du skinnede; men Mulmet
           ei Lyset fatted. Kjødets Liv ei parred
           med Aandens Liv sig; men det stred, og Synd
           dets Seier var. Dog Kjødets Seier Aanden
           forbittred med sin Anger, saa sig blanded
           i Syndens Jubel Sorgens Hviin.
           Til Anger (liig en undertvungen Kjæmpe,
           der blot ved Bid i Seierherrens Fod
           sig værne kan) indskrumped Aanden. Ja,
           da Kjødets Seir nedbøied Aandens Kraft,
           der skjød mod Himlens Sandhed op, til Hang
           til Løgn, til Sløvhed, til at bæve for
           et Intets Rædsler: ja, da Aandens Frihed
           blev Last, og Lasten elskede
           sit eget lænkekrandste Billed, Trældom:
           da Egennyttens Gab sig aabnede,
           hvor Kjærligheden sank: da Synden jubled,
           saa Stemmen taug fra Hjertets Baggrund,
           hvor nu, som Dommer, blind Samvittigheden
           (den forhen klare Aandens Sandhed) sad: --
           da tabte Aanden selv det usle Angrens Liv,
           det Krampetræk isøvne, og sank hen
           i en bevidstløs Glemsel . . Vee!


           I nogle Hjerter (skabte til en mildere
           Forening med det Himmelske) sig reiste
           dog Aanden vàk, og mindedes -- o Jubel! --
           Hvad Selv den var, og Hvad -- o Rædsel-vee! --
           Hvad disse Millioner vare. Da
          
d.II,b.2,s.367              lød Skræks og Straffens Tale, men ustandset
           Fordærvelsens Triumf rundt Jorden runged:
           de Vises Ord (i Folkenes sløve Haansmiil,
           før de til Hjertet nedsank qvælte) vare
           i Folkenes evigrullende Syndejubel
           som Psalmens Sela! Sela!
           Saa lød jo nys blandt Hine og hiin Aands
           Johannes' Tale: Hans, der vidnede
           om Aandens sande Liv, om Lyset.
           Dog klarned Aanden reen ei frem i ham.
           Han Menneskheden bød at standse ved
           den Afgrunds Rand, der fører nedimod
           de sjeleløse Skabningsrækkers Egne;
           men ei den nye Vei han aabned dem.
           Han pegede paa Jorden, paa Tilværet:
           hans Daab borttvetted Offerrøgens Sod,
           der lagde gjennem Aldrene sig paa
           de Ord i Hjerterne: "jeg er en Synder!"
           Men Himlen ei han blotted: ei Bestemmelsen.
           Han Haneklappet, Graaningens Godmorgen,
           Han Daggryes Søvneblussen var, men ei
           det vaagne Dagsmiil. Dig, du Støvets Aand,
           fra sløve Glemsels Dynge, hvor du hviled,
           tilbage førte han til Angeren,
           som du forlod ved første Altar:
           til Angerens sorte Grændsekors mod Haabets
           den bugtede Eng med Troens Høi og Fredens
           den stille Dal han førte dig, ei længer.
           Der standsed han, og vidned høit:
           "som, Støvets Aand, fra Uskylds klare Høide
           du gled til Angers snevre Dyb, og ned
           end dybere igjennem dette til
           det Sløvheds Dynd, jeg fandt dig i: ja, som
           af mig fra Sløvhed du er ført tilbage
           til Anger først -- saa skal en Aand fremstaae
           end stærkere end jeg: en Aand, som mægter
           at føre dig fra Angeren tilbage
           til forne Uskyld!"
           Ja, Aanden kommer, klar og høi og stærk,
          
d.II,b.2,s.368              bevidst sit Væsen her som hist i Himlen:
           bevidst, hans Væsen er, du Støvets Aand,
           din sande og oprindelige Guddom!
           Han i et Kjød, som Adams i de første
           uskyldige Øieblikke, mildt og ei
           opsætsigt imod Aanden, aabenbares
           sand Gud, sandt Menneske til Jordens Frelse.
           Blandt sorgnedbøiede, syndbestænkte Brødre
           i eensom Herlighed han staaer paa Jorden
           som var han den Alverdens Guds Eenbaarne.
           Ja nævn ham saa, hvis, Sorg, du er taknemlig,
           hvis, Anger, Glimt af Haab dit Øie er!
           Thi se han er den store Guds Alkjærligheds
           det levende Pant, det eneste paa Jorden!
           med himmelsk Naades og med Sandheds Fylde
           han dækker Jord, din Synds og Jammers Fylde."


           Saa ærer Sønnen, som I ærer Faderen:
           saa ærer Guds Alkjærlighed i min!
           -- Thi Jeg, ja Jeg er Aanden, hvem Johannes
           har vidnet om . . Jeg Frelseren, Messias,
           I bede om, og Seclers Suk paakaldte!
           Ja, Støv, Jeg er din Aand igjen-opklarnet;
           thi jeg har Lys nok i mit Indre til
           at tænde det i alle Jordens Hjerter:
           thi Jeg vil lede dig, du Støvets Aand,
           til Evighedens, Salighedens Port,
           før end dit Muld paa Gravens lave banker;
           thi Jeg (jo eders egen Aand og Blod?)
           saa klart mit eget Væsen kjender, at,
           naar i dets Guddom jeg det aabenbarer,
           da, Millioner, mine Brødre! blotter
           jeg eders eget Væsens Guddoms Glands.
           Men Det at skue denne, Det er Frelsen!
           Min Sjel af Medynk ei (thi Jordens Sorg
           med mine Skridt forsvinder) zittrer; men
           af Styrke; thi min Seier veed jeg . . Ha,
           Du Aand i alle disse morgen- aften-
           og Dag- og midnat- malte Hjerter knæle,
           1  tilbakeJoh. 1,31.
FORRIGE
NESTE