HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.239  
LODSENS FORTÆLLING

           Y
achten var forlængst forsvunden,
                      som forbi os fløjen And.
           Alt Southamptons gamle Taarne,
           nærmere i Luftspeil baarne,
           forud skimtedes i Bunden
           hist af Fjordens kløvte Strand.
           Om en Time eller to
           Briggen skulde finde Ro,
           og vor Lods da gaae fraborde;
           da (det er som Afskedsstunden
           aabner Hjerterne og Munden)
           tog den Gamle saa tilorde:
           "Tvende Gange, Gentlemen,
           (
Damnd! det har I maattet mærke)
           Tvende Gange -- to formeget --
           har De seet mig gamle Ulk
           -- fy det er en Skam! -- i Graad:
           først igaar, da i sin Baad
           Drengen herfraborde stødte,
           og nu nys idag igjen,
           da vi denne Lystjagt mødte,
           var i Øjet Taaren steget,
           og mit barske muskelstærke
           Ansigt har, nervøst bevæget,
           kjæmpet med kvindagtig Hulk.


           Nu! for mine Landsmænds Skyld
           at ei Skam paa dem skal falde
           og I Uslinger dem kalde,
           vil jeg Aarsagen berette,
           aabne jer min Kummers Byld.
           Dog, Kaptain, først siig mig dette:
           ejer Selv De Børn derhjemme?
           Naar saa er, da vil det blive
          
d.I,b.3,s.240              idetmindste let for Dem
           mig den Svaghed at tilgive,
           at jeg ikke kunde hemme
           Taaren, som sig trængte frem."


           Vor Kaptain med Nik bekræfter,
           og et Haandtryk fulgte efter,
           langt og varmt, som om deri
           laa et ømt Frimureri,
           som om deri deres Sjele
           kunde vexlende meddele
           samme Følelsens Mystér.           "Agterud -- saa han begyndte --
           agterud en
League omtrent,
           der hvor hine grønne Pynte
           fiint som Traade ud sig spinde,
           en for en mod Fjernet spændt,
           til de i dets Blaa forsvinde
           der hvor Fjorden synes endt,
           Gentlemen, I kunne see
           Cowes, som forbi vi hasted,
           endnu, liig en Stribe Sne,
           liig et Skum paa Bredden kastet.           Der, i mindste Huus i Flekken,
           men det netteste kanskee,
           yderligst i hele Rækken,
           saa det sidste Egetræ,
           som i Norriscastles Parker
           skygged over Byens Marker,
           gav dets ene Side Læ,
           som om Førsterhuus det var,
           mens den anden laae saa nære,
           som en Fiskers, Fjordens Fjære,
           at, naar Floden høit sig skar,
           strøede den med perleskjære
          
d.I,b.3,s.241              Muslingskaller Hyttens toede
           sandbesprængte Trappetrin --
           -- der i dette Huus jeg boede,
           denne Hytte den var min.


           Den var Fred og Lykke lovet
           i min Faders hvide Hoved;
           thi han boede hos mig.
           Hvor jeg Efevranker draget
           havde langshenunder Taget,
           at de kunde flette sig
           trindtom Vindvet under Røstet,
           der den Gamles Kammer var --
           -- o i Huset hvad i Brystet
           Hjertet er og hvad i Kirke
           allerhelligst Sanktuar.
           Der min Fader sig forlysted
           med paa sine gamle Dage
           Fiskenet til mig at virke
           siden Synet blev for svagt
           til at drive om paa Jagt,
           saa han Afsked maatte tage.
           Han som Førster nemlig tjente
           hos Lord Norriscastles Far,
           og med Gamlens Valg det var,
           at hans Kammer didhen vendte,
           hvor han i sit Vindu kunde
           høre paa de gamle Lunde,
           paa den Gamledages Sang
           fra de tusind Blades Munde
           og de kjendte Jagthorns Klang.           "Johnny!" -- havde Gamlen sagt --
           "Jeg er træt af Lordens Jagt.
           Tag din Mary Ann tilægte!
           Hun, saalænge I er' to,
           ikke vil din Fader negte
           dette lille Kammers Ro.
          
d.I,b.3,s.242              Og desuden har jeg Grunde
           -- lagde hviskende han til --
           til at skynde, om jeg kunde,
           paa hvad du saa gjerne vil.
           Rygtet om vor unge Lord
           kjender du fra mange Munde;
           han ei har det bedste Ord
           siden han tilbagevendte
           sidst ifra Paris, afbleget,
           saa han lignede sit eget
           Skyggebilled og hans Mor
           knapt sin Førstefødte kjendte.
           Og hvad skulde jeg vel see
           een Gang ei, men hele tre?
           Paa den sidste Uges Jagter
                 har jeg funden
           udenfor din Marys Dør
           Lordens egen Jagthest bunden.
           Hun er smukkere end sagt er
           (kaldes jo af Folket
"Loves
flower, fairy Queen of Cowes?")
           og
Mylord, den unge Herre,
                 han er værre
           end ham onde Rygte gjør.
           Derfor, om jeg raade tør,
           næste Søndag, om du agter. . ."


           Far fik ikke udtalt før,
           jaget som af onde Magter,
           jeg til Mary Ann mig skyndte.
           I Begreb jeg hende fandt
           med sit fagre Haar at pynte.
           "Thi -- saa hun troskyldig sagde --
           Johnny, tænk dig! saa galant
           er Mylord imod min Moder,
           at i sidste Uge trende
           Gange han Visit aflagde . .
          
d.I,b.3,s.243              O, han var en Søn mod hende,
           og mod mig som ømmest Broder!"
           Jeg naturligt lod mig ikke
           mærke med det allermindste,
           talte ei om Hvepsens Sværmen
           rundt den Rose, den vil stikke,
           ei om sølveroverglindste
           Slanges fule sagte Nærmen
           til den Finkes trygge Rede,
           som den vil til Frokost æde.
           Men, som raadet af min Far,
           næste Søndag allerede
           Mary Ann min Hustru var.


           Gud var god: min Salighed
           varte hele Somren ved.
           Morgen jeg og Aften tænkte,
           at til Grund den ene har
           Guds ifra hans Himmel sænkte
           Naade til min gamle Far:
           at min Lykke ikkun var
           uforskyldte Gjenskins Glands
                 ifra Hans,
           paa hans Hoveds hvide Sne
           faldne, Guds Velsignelse.           Og for ret mig fro at gjøre,
           Lorden siden Bryllupsstunden
           lod sig ikke see og høre.
           Liig i Jorden sjunkne Geist,
           liig i Luften stegne Høg,
           var han ganske som forsvunden.
           Rygtet sagde ham for Spøg
           for et Væddemaal forreist
           atter paa sin gamle Viis
           skyndsomst over til Paris
           med en Sværm
Mylords og
Squires.

d.I,b.3,s.244  

           Men, som byttelystne Glente,
                      stegen kun saa høit tilveirs,
           at ei Syn den ind kan hente,
           skjøndt den selv kan alt bespeide,
           lodret svævende, som bunden,
           over Byttet den vil veide,
           kun i Skyerne paa Luur, --
           var han kun paaskrømt forsvunden;
           og kun Hændelsens Behag,
           kun et Slag af Rygtets Tunge,
           kun en Streg af Bonaparte,
           ej Forandring i den unge
           Herres Planer og Natur,
           foraarsaged, at han sparte
           mig en Tid -- et Aar det varte --
           for min Lykkes Nederlag.           Verden veed, en vakker Dag,
           fandt man nemlig tomt og sprængt
                 det forgyldte
           trange Papegøjebuur,
           hvori Frankrigs Ørn var stængt
           og paa Elbas Klippemuur
           frem for Verdens dumme Øine
           ligesom tilskue hængt,
           og at Frankrig den Udfløine,
           som med Skræk Europa fyldte,
           flux paany med Jubel hyldte.
           -- Alle Britter,
Torys mest,
           som til Frankrig vare dragne,
           maatte, forteste som bedst,
           Spurve liig fra Ørnens Rede
           ved dens egen Hjemkomst jagne,
           sig ad alle Kanter sprede:
           De i Norden skyndsomst over,
           hvor der kortest var, til Dover,
           over Rhinen De i Vest,
           De i Syd og De i Øst
          
d.I,b.3,s.245              sprængtes Havet viden om
           hist og her paa Kryds og tvers;
           og Mylord, som i Hière's
           sig opholdt, da Rygtet kom,
           at Uhyret nu var løst,
           var ei seen at gaae ombord.


           Førend Aarets første Høst,
           Løvetandens Foraarssne,
           falden var for Vindens Lee,
           gik i Byen alt det Ord,
           hvisket Huus fra Huus: "den slemme,
           unge Lord skal være hjemme."
           Men saaledes til det gik,
           at vi selve Bonny skyldte,
           at en Frist vi endnu fik
           før den Skurk sin Plan opfyldte.           Sommer, Høst og Vinter gleden
           var saa uforstyrret stille,
           som i Timeglasset ned
           Sandkorn efter Sandkorn trille,
           roligt, i saa dyb en Fred,
           som om alt for Evigheden
           Tidens Puls var reguleret
           af de fromme Slag af Klokken,
           der i Krogen var placeret,
           og som Takten slog til Rokken,
           Mary var saa flittig ved.
           Men da atter Vedbendstokken,
           som var langsmed Væggen dragen,
           friske Grønt paany udsprængte,
           saa den over Døren hængte
           som et lysegrønt Gardin,
           fik den Gamle, som han tænkte,
           at bestille hele Dagen
           Time ud og Time ind,
           med at vugge for en Liden,
           kommen til i Pintsetiden.

d.I,b.3,s.246  

           Tænker da med hvilken Fryd,
                      med hvad liflig Hjertebanken,
           saa jeg hørte selv dens Lyd,
           med hvad Uro sød i Tanken,
           med hvad Slag i Pulsens Bølge,
           jeg hver Aften, som geleidet
           af usynligt, vinget Følge,
           der mig skyndte stedse frem,
           ilte ifra Værftet hjem,
           hvor jeg dagligen arbeided!
           Tænk det Øiekast, hvormed
           jeg i Døren overmaalte
           hele min Lyksalighed!
           Tænk hvor langt og lyst det straalte,
           for i samme Øieblik
           Alt at sluge, Alt at fatte,
           alle mine Hjerteskatte:
           Hende, som mig først imøde
           med udbredte Arme gik,
           Oldingen, hvis Vink betøde,
           naar med Fingeren han tyssed,
           at den Lille sov, han vyssed,
           først og sidst min Francis saa,
           Englen, som i Vuggen laae!
           Men en Kvel -- just Himlen løste
           sine Strømme; ned de øste,
           som naar vældig Bradsjø bryder
           indigjennem aabne Luge,
           saa i Rummet Alting flyder;
           Skyerne sig sænkte lavt,
           som om Alt de vilde knuge,
           kvæle Alt i deres vaade
           Tepper, Alting som begravt,
           saa at Parkens høje Træer,
           syntes langtfra som en Flaade
           fuld af seilbedækte Ræer. . .
           Denne Kvel, skjøndt neppe Aaret
           ind i Junius var baaret,
          
d.I,b.3,s.247              var af Regn og Skodd saa mørk,
           som en Aften vel kan tænkes
           i November, Tidens Ørk,
           hvormed Høst til Vinter lænkes,
           Maaneden da Satan fødtes
           og da Paradiset ødtes. . .
           Denne Kvel til vanlig Tid
           gik jeg hjem fra Dagens Slid;
           langsad Stranden jeg mig skyndte
           -- endnu kunde Dag jeg see;
           men da Stranden var forladt,
           og da Parkens Træer begyndte
           som en Art af en Allee,
           blev det mørkt som Midjenat,
           som at see ind i min Hat,
           og saa stille, at jeg hørte
           hvert et Regndryp, som sig rørte
           faldende fra Blad til Blad.
           Men om Vejen, om den gamle,
           spurgte jeg ei Mørket ad
           ved mig langsomt frem at famle.
           Raskt jeg gik, og snart jeg Glimtet
           alt af Lys derhjemme skimted,
           da medeet en Baadsmandspibe
           tæt forbi mit Øre hveen.
           At som en Staty af Steen
           flux jeg standsed, at jeg lytted,
           Foden flux tilbageflytted,
           Gentlemen, I nok begribe.
           Men saa tyst paany var alt,
           at hver enkelt moden Draabe,
           som i Lønnebladets Kaabe
           ovenover mig nedfaldt,
           næsten som en Klokke klang
           i den hvalte mørke Gang.
           Da medeet før Foden kunde
           atter hæve sig til Skridt,
           mens jeg standsed for at grunde
          
d.I,b.3,s.248              paa en Mistro endnu lidt . .
           Da medeet -- jeg hørte kun
           Løvet rasle ved min Side --
           før Sekundens Dryp fik glide
           i Forgangenhedens Mund
           og den næste atter kunde
           fuld og modnende sig runde . .
           da medeet, før Tankens Gnist
           kunde lysne selvbevidst,
           var jeg pludselig af trende
           Mænd, som sprungne frem af Grunden,
           greben, kastet overende,
           kneblet, bagtil lænkebunden;
           og før en Minut flød væk
           var jeg, klodset som en Sæk,
           paa den ene Kjeltring læsset,
           samt foruden mange Ord
           bragt i en Chalup ombord,
           som laae skjult der bagom Næsset.
           Fluxen blev der halet ud,
           til en stor Orlogger hastet,
           som just havde Anker kastet
           samme Kvel paa Byens Havn.
           Uden meget Hovedbrud,
           skjøndt nok Tanke Tanke jagte,
           under Toften jeg opdagte,
           at den frie Britte presset
           bleven var i Kongens Navn.


           Næste Morgen den Fregat
           havde Kours til Plymouth sat.
           Der laae Ordres, saa befundne,
           at Fregatten skulde, inden
           visse Uger vare svundne,
           naae de Øer under Vinden.           Vi et Døgn tilende rendte,
           og saasnart man agter saae
          
d.I,b.3,s.249              Scilly-Øerne saa smaae,
           at man neppe nok dem kjendte
           fra en Vildandsværm, der sov,
           medens friskt vi skummed væk,
           ud Kanalen, ud mod Vesten,
           fik jeg fra Kaptainen Lov
           til at slippe af Arresten
           under Skibets andet Dæk.


           Men min Smerte og min Vrede,
           bleven rasende dernede,
           rented ind deroppe blot
           liden Trøst, men mere Spot.
           Paa et tvundet Toug man pegte,
           som paa Storemasten legte.
           "Lidt af den, om meer du stønner,
           og paany saa i Kaschot!"
           Unge Midshipmænd, selv Sønner,
           trak paa Skuldren kun til Svar
           ad min Tale om min Fa'r.
           Nævnte jeg mit Barn, min Viv,
           saae de op i Masten bare,
           sagde: "Kulingen er stiv,"
           pegte, uden meer at svare,
           paa i Nord en liden Prik.
           Det var Landsend, som forgik.           Forud kun naturligviis,
           blandt Matroser og de Unge,
           turde jeg med sluppen Tunge
           give Klagerne til Priis.
           Men fra Skandsen var alt Chefen
           paa min Støi opmærksom bleven.
           "Manne hid! Hvad? Flæber han?
           Nu, for tusinde Ulykker!
           Skoen, som saa haardt ham trykker,
           her ombord med Kat man smører.
          
d.I,b.3,s.250              Han har tjent som Orlogsmand,
           været fangen, som jeg hører?
           Slige Sjøfolk Engelland
           just behøver altsombedst
           snart i Øst og snart i Vest.
           Og saa meget kan jeg sige:
           hvert af mine Mærker spaaer,
           at, hvad dig, min Mand, angaaer,
           nok Du før isyne faaer
           Helved eller Himmerige,
           end du Gammel-England atter
           efter dine Togter naaer.
           Derfor siig det kun Farvel
           for -- lad see! -- en halv Snees Aar."


           Fløitende Kaptainen vendte
           raskt sig paa den ene Hæl;
           og medeet af den Maneer
           og af Tonen i hans Latter,
           af hans Røst, hans Blik og Miner,
           Haar og Holdning, Gang med meer,
           jeg grandgiveligen kjendte,
           med et Blik, som ei bedrog,
           skjøndt det zittrede og brændte,
           med Forfærdelse igjen
           flux den værste Libertiner
           mellem de
Mylords Bekjendte,
           som med ham i Parken jog
           og ifjor til Frankrig tog,
           netop just hans bedste Ven;
                 og en Gisning,
           med en grufuld Gjennemiisning,
           ved hans Syn min Sjel betog,
           som om klammen kolden Snog
           pludseligen frem sit stygge
           Hoved i mit Hjerte stak,
           gjennem Hjernen sine Rygge,
           for min Sjel at gjennemslingre,
          
d.I,b.3,s.251              bugtende i Kramper trak;
                 thi medeet
           jeg den unge Herres Fingre
           saae i Alt hvad der var skeet.
           Sandt Kaptainen havde spaaet;
           sandt, ja endnu meer end det:
           først da fulde atten Aar
           havde graanet mine Haar,
           rindende, skjøndt hvert var gaaet
           med til Orlogs, langsomt hen,
           saae jeg Engelland igjen.           Som fra lukket Haand til Haand
           snelt i Pantelegen Ringen
           løber paa det skjulte Baand,
           saa den greben blier hos Ingen,
           saa fra Skib i Skib ombord,
           rundt den hele vide Jord
           blev jeg paa Kommando stukket.
           Jeg forsvunden var i hine
           atten fulde Aar for Mine,
           som en Steen til Bunden dukket,
           mens en Albatross paa sine
           hvileløse Vinger ei
           er i saa bestandig Fart
           paa den brede vaade Vei,
           hvor hvert Spoer forgaaer saa snart,
           som jeg svæved ovenover
           Æthioperhavets Vover.
           Men hvorledes Alt fortælle,
           som i disse Aar er hændt?
           Jeg har lidet kun at melde,
           Jeg, som stræbte kun at glemme,
           havde kun magnetisk vendt
           Tanken imod dem derhjemme.
           Som idrømme blev jeg ført
          
d.I,b.3,s.252              fra Vestindien til Ostindien,
           hundred Gange over Linien.
           Derfor lad de Aar kun gaae,
           skjøndt den gamle Sjømand prater
           gjerne om hvor han var med.
                 Om I fritte,
           mindes jeg dog ikke heller
           meget af de hede Kampe,
           i hvis Flammers tætte Dampe
           jeg er bleven tidlig graa,
           og det sømmer ei en Britte
           (som en Franskmand og Soldater)
           at han som Bedrifter mindes
           og med mange Ord fortæller
           slige rene Bagateller.
           Bagateller? Ja hvad mere
           for den Sorg mon Slag vel ere,
           som kun vil, at Døden vindes?
           Sorgens Balsam, Glemsomhed,
           tæret har paa Sjelens Kræfter,
           saa jeg knapt kan huske efter,
           Jeg, som overalt var med:
           med Lord Exmouth mod Algier;
           derifra til Sankt Helena;
           saa for Simon, den Befrier,
           paa Station ved Chartagena;
           med Mac-Kenzie flux til China,
           Handelsvenskab at beskjærme;
           mod Piraterne, som sværme
           ud og ind om Amboina
           tættere end sultne Flok
           vilde soloptændte Bier
           rundtomkring sin Honningstok;
           derfra fluxen til Bourbon;
           saa med Edvard Codrington,
           da ved Navarin han slog;
           saa mod Birma da vi tog
           Irawaddys By, Rangoon;
          
d.I,b.3,s.253              snart i Øst imod Avaner,
           snart i Vest mod Mexikaner --
           korteligen, Gentlemen,
           Jeg, som har ved Leilighed
           maalt malayiske Monsoon
           med vestindiske Orkaner,
           Jeg, som overalt var med
           husker Stumper kun igjen,
           veed om lidet kun Besked.
           Dog et Eventyr har brændt
           ind sig i min gamle Pande --
           et som aldrig jeg kan blande
           med de tusind, som er hændt.


           Engang under Cuba prajer
           vor Fregat en Brigantin
           just som den vil løbe ind
           i en skjult af Øens Bajer.
           Intet Svar og intet Flag;
           men saa klart som Sommerdag
           var at see af Skabelonen,
           at den Slavehandler var.
           Da vi sendte den en Kugle,
           hørtes det da og af Tonen
           i de spanske Skurkes Svar,
           hvad det var for vakkre Fugle.           Men til Uheld fast laae Vi
           i et Havbliks Trylleringe;
           Brigantinen længer inde,
           drivende, ja næsten klods
           langsmed Land i Læ af Os.
           Da, som om, for at staae bi
           Englands og Alverdens Fiende,
           Satan havde af sin Vinge
           hviftet med en enkelt Fjer,
           Havets Perlemoderskjær
           sortned af en Briis just der
          
d.I,b.3,s.254              hvor den Slaveskibspirat
           vilde ind ad Bajens Gat.
           Og da Brisen netop strakte
           sig saalangt dens Ræer rakte,
           havde vi den Skam og Spe,
           Lykke med dens Puds at see.


           Men hvad skulde ikke skee?
           Knap er Brigantinen borte
           bag den sikkre Bais Entree,
           snever, som en Fæstnings Porte,
           før vi høre Skud paa Skud,
           og imellem dem vort eget
           Gammel-Englands Entringsskrig.
           . . Hurra, boys! Chaluppen ud!
           fuld af Folk, som havde leget
           med Pirater før om Livet:
           Mand mod Mand, paa Kniven Krig,
           Krig hvor ei Pardon blier givet!
           Røveren paa aaben Sjø
           veed, at, vindes ei Bataljen,
           venter ham paa Stranden Galjen -- ,
           derfor seire eller dø!           Ganske rigtigt, -- En af Vore!
           Skonnerten the Albatross,
           ubemærket af den store
           Brigantine og af Os,
           havde faaet det paa Lugten:
           mærkende hvorhen det pegte,
           at Piraten lumskt bevægte
           sig saa stille imod Bugten,
           som et Aadsel af en Hai,
           der med Bug iveiret driver
           ind paa Kysten hvor det bliver,
           havde af en Sky den vristet
           sig en Briis, og forud listet
           ind sig i den samme Bai:
           saa, da Brigantinen ind,
          
d.I,b.3,s.255              snigende sig lægervals,
           under Jubel var laveret,
           var det som naar Grævling graa,
           der paa Rov var udspadseret
           i det klare Maaneskin,
           i sin Hules trange Hals
           pludseligen træffer paa
           liden ildsindt Hermelin.


           Himlens Gud! hvad rædsomt Skue,
           da Chaluppen kom tilstede!
           Albatrossen allerede
           havde entret; Hug paa Hug,
           Nebbet den i Fienden borte.
           Brigantinen stod i Lue,
           og fra Dybet af dens Bug
           hylte indestængte Sorte.           Forud, agter, alt som Røgen
           væk tilfældigviis var strøgen,
           Kampen rundt sin Scene flytted.
           Men saa kjækt jeg Ingen saae,
           som en engelsk Yngling slaae.
           Pludseligen holdt han inde;
           stirred op og ned og lytted
           som af noget Rædsomt skrækket,
           der var kommet ham isinde.
           Flux, da Hyl og Jamren trænger
           tydeligen op til Dækket,
           over Lugen han sig slænger
           forsvarsløs og ubeskyttet,
           bruger Daggert, Huggert, Tænder,
           blodige og revne Hænder,
           for at frelse dem dernede,
           kvalte fast af Røg og Hede.
           Røgen deltes og nu saae
           jeg en Spaniol med løftet
           Bile over ham at staae,
          
d.I,b.3,s.256              bagfra Ynglingen at myrde.
           Men et lynsnart Slag af min --
           og Piraten laae og snøfted
           Blod og Hjerne ud og ind.
           Gutten saae sig raskt omkring,
           hvad det var dog for en Byrde,
           for en tung og fremmed Ting,
           som ham i Arbeidet hindred.


           Ei var Tid til at forklare;
           Liget bort blev væltet bare;
           Lugen vi tilsammen splintred. . .
           Da medeet, saa rapt, saa rapt,
           som om Helvedes Fordømte
           op ifra dets Dybder rømte,
           naar dets Vogter engang havde
           sandsløs Nøgleknippet tabt,
           mylred, vrimled, tumled, ravte
           hylende af Flammegruben
           Hundreder af halvforbrændte
           næsten kvalte Sorte op.
           Og saasnart de Luft fik draget,
           blæst sig Røgen ud af Struben,
           gjorde Ende de paa Slaget;
           thi som Rasende de rendte
           i en fast og samlet Trop
           Spaniolerne paa Livet.
           Ei de sorte Djævle brugte
           Ild og Staal, men Klo og Tænder,
           og hvad Tanden beed de slugte,
           og hvad Haanden greb blev hivet
           over Rælingens Gelænder,
           for med Hajene at gantes,
           eller slængt som Stykker Veed
           underdæks i Ilden ned.
           Før vi kom til Sands og Ord
           Spaniol ei mere fandtes
           paa det hele Skib ombord.

d.I,b.3,s.257  

           Hjælpen af de stakkels Sorte
                      ei som op fra Helved stegen,
           men som himmelfalden kom;
           thi medeet mod Kampens Ende
           syntes Lykken sig at vende, --
           gamle tappre Englands egen
           Lykke syntes borte,
           og til Uheld skiftet om,
           saa vi maatte være glade
           ved en iilsom Retirade.
           Ei fordi de Djævle sloges
           rasende, fortvivlet, vildt,
           ret som Folk, hvis Liv er spildt;
           men fordi vi slemt betoges
           ved et spanskt Filuteri.
           Thi hvad skulde ikke hænde?
           Et maskeret Batteri
           lod, ved Skud paa Skud at sende
           ind i Albatrossens Side,
           pludselig sit Tilvær vide,
           saa man inden faa Sekunder
           sikkert kunde regne ud,
           naar den, mæt af Vandgangsskud,
           maatte dykke Skroget under.           Synkefærdig flux tilbage
           Albatrossen blev buxert.
           Skyndsomst noget reparert,
           var den snart, som før, parat
           til Piraterne at jage;
           men da den og vor Fregat
           lagde ved Jamaika an,
           laa der Ordre til dem begge,
           at de sammen skulde lægge
           Kours til Gammel-Engelland.           Første Gang ifra hint Møde,
           dengang Lugen op blev sprængt,
          
d.I,b.3,s.258              Ynglingen, forlængst alt tænkt
           mellem Albatrossens Døde,
           i Barkassen traf jeg paa,
           hvori fra St. Hellens begge
           vore Skibes Halvbesætning
           skulde ifra Borde lægge
           og iland i Portsmouth gaae.
           Strax vi kjendtes uden Gjetning.
           "Tak for sidst!" var første Ord,
           som paa eengang Begge foer
           med et Haandtag over Læben,
           fast, som om det var vor Stræben
           at faae første Hilsen kvalt;
           og det næste Ord, som faldt,
           var samtidigen: "hvorhen
           gjælder hjemad det min Ven?"
           "Cowes, Cowes, Cowes!" hørtes
           som fra samme slagne Strenge,
           i det samme Aandedræt;
           og det varte ikke længe
           før vi Begge overførtes
           paa en Snekke maagelet.


           . . "Gamle Ven! fra da min Far
           dengang Du min Frelser var!
           hvorfor holder Du for Øjet
           Hatten snart, snart Haanden bøjet?
           . . Ja ved Gud, ved Gud, jeg troer . . .
           Siig mig hvad du græder for?"           Saa mig Ynglingen tiltalte
           med et venligt Skulderslag,
           da jeg Cowes' hvidtbemalte
           Huse skimted tydeligen
           som et ordnet Muslinglag
           eller Perlesnor, om Vigen
           videre end forhen spændt,
          
d.I,b.3,s.259              og ei kunde lade være
           Alt med Synet at fortære --
           Alt, Bekjendt og Ubekjendt.
           Men, om ikke noget Andet,
           maatte Norriscastle binde
           hvert velsignet hvert forbandet
           af de gamle Tiders Minde.


           Endnu Borgens graa bedagte
           stumpe Taarn fra Højen ragte
           mellem begge Fløjes Mure,
           liig fiirkantede og butte,
           mellem Vingerne opskudte
           Uglehoved, der, imedens
           det kun syntes fromt at sture,
           Bjergets, Slettens, Dalens, Hedens
           vide Grændser, som det truer,
           med sin Blunken overskuer.           Mindre syntes Slottets Park,
           spettet fuld af lysgrøn Mark,
           skjøndt endnu et mægtigt Strøg,
           der i Fjernet dunkelt blaaned
           som en sjunken bølget Røg,
           langstrakt op mod Slottet skraaned;
           men det Selv, det Selv tillod,
           som det uforandret stod,
           Ingen ifra gamle Dage
           Feil af Stederne at tage.           "Stille! Bilidt! Stille!" var
           hvad min unge Kammerat
           kun i Stumper fik til Svar,
           da jeg havde, ved at bide
           ubemærket i min Hat,
           faaet Graaden til at glide,
           som, ved hvert et Blik iland,
           steeg mig kvælende i Munden,
          
d.I,b.3,s.260              liig en Svamp, der skjød fra Bunden
           af mit Indre, fuld af Vand.
           Jeg med alle Øjets Kræfter
           stirrede i Læ kun efter
           Taget paa en liden Hytte
           der, hvor Parkens allersidste
           Træer nærmest Stranden staae,
           skjøndt jeg forud sikkert vidste,
           at det var til ingen Nytte
           jeg saa stivt mod Landet saae.
           Thi forlængst er vist mit Huus
           solgt af Byens Øvrighed
           for at blive revet ned,
           da det, uden Værn og Pleje,
           ubeboet, var paaveje
           selv at synke ned i Gruus.
           Død maa nu den Gamle være,
           og min Hustru, som ei kunde
           i det tomme Huus ernære
           uden Forsorg tvende Munde,
           enten har sig sat som før
           ved sin egen Faders Dør,
           med sin Lille i sit Skjød,
           for at æde Naadsensbrød,
           eller, kanskee bortstødt atter
           som foragtet Betlerkvind
           som en reent forloren Datter,
           Hun i Fattighospitalet
           er paa Byens Kost befalet
           af veldædig Magistrat
           tagen med sin Unge ind.


           Tusind Alen under Dette,
           som jeg mumled i min Hat,
           kjæmpende imod min Graad,
           var imidlertid vor Baad
           nærmere mod Landet gleden,
           saa vi næsten var paa Rheden,
          
d.I,b.3,s.261              før jeg Hovdet turde lette,
           for at see mig om paany.


           "Ha!" -- Jeg skreeg i vilden Sky,
           saa min Kammerat blev bange
           og mit Haandled vilde fange --
           "Ha, der ligger Huset jo,
           hvor min Hustru skulde boe!
           Seer du der ved Byens Ende,
           Stranden nær, dog halvt begravt
           mellem Træer af Slottets Lunde?
           Jeg forglemte det var lavt
           og at Træerne maae groe.
           Det var Grunden, at jeg kunde
           ei i Fjernet strax det kjende
           eller mine Øine troe.
           Og jeg gjør det knapt endnu . .
           Kammerat, se efter du!           "Der! Hvorhenne? Der du peger?
           Der du siger du har hjemme?"
           spurgte Han, men med en Stemme,
           som et Zittrende bevæger,
           mens en Blegnen paa hans Kinder
           over deres Rødmen rinder --
           "Der? det lille hvide hist?
           Een Etage, med en Kvist?"           "Netop det! Javist! javist!"
           svarte jeg saa fort jeg kunde,
           "Netop det, saasandt jeg lever!
           Og -- o Gud! se efter nøje!
           er det Blænden i mit Øje,
           eller virkelig en Stribe
           glemmigeiblaa Røg, som hæver
           venlig sig af Husets Pibe?
           Da kanskee hun endnu lever:
           . . Mary Ann . . kanskee, kanskee?
          
d.I,b.3,s.262              Og ved Himlens Gunst kanhænde
           faaer jeg inden Timens Ende
           Francis med, min Dreng, at see."


           "Fa'r! her er han! Jeg er Francis.
           Du har nævnt min Moders Navn!"
           skreg min unge Kammerat,
           styrtende sig i min Favn
           med saa fyrig Ømhed, at
           vaklende vi Begge vare,
           for at gaae tilbunds, i Fare.           "
Gentlemen!" -- blev Lodsen ved --
           "
Gentlemen, I maae tilgive,
           at jeg ikke kan beskrive
           disse sortnende Sekunder
           af besvimet Salighed,
           hvori Sind og Sandsning blunder,
           Tanken i et Mulm gaaer under,
           hvori selv ei Øjet taaler
           Glædens altfor stærke Straaler,
           men forblændes som af Lynet,
           der i Jord ved Foden slaaer,
           saa at i et Mulm for Synet
           Alting sortner og forgaaer.
           Nok! endnu før Land vi naae'de
           havde Francis mig fortalt
           om sig Selv og Mary Alt,
           skjøndt om Mary kun en Gaade.
           -- Presningen hun rigtig ahnte,
           strax hun hørte, en Fregat
           havde lettet sidste Nat;
           tog til Portsmouth, sporte, bante
           Vei sig frem til Admiralen;
           blev paastedet jagt, som galen,
           af en Adjutant paa Døren.
           Dog af Alt hvad bag sin Pult
           Admiralen brummed huult,
          
d.I,b.3,s.263              fik hun gjemt bag sine Øren,
           at Fregatten hvor jeg var,
           laa i Plymouth seileklar.


           I sin Godtro Mary Ann
           om det store England tænkte,
           at barmhjertigen det skjænkte
           nok igjen en enkelt Mand,
           naar en Far, et Barn, en Viv
           ene levte af hans Liv,
           at det vilde ei blie negtet,
           naar den Stakkel bare mægted
           naae Fregatten med sit Raab,
           selv om den var under Seil.
           I saa ømt og daarligt Haab,
           i saa elskelig en Feil
           -- ak, hun tænkte, en Fregat
           vilde lægge bi sit Roer,
           naar der bag den skreg en Moer;
           tænkte Hjerte hos en Stat:
           at den skulde selv erkjende
           sit forøvte Rov mod Hende . . .
           Med saa kjære gale Tanker
           Hun i Graad paa Kaien vanker,
           til hun seer en Cornwall-Jagt,
           ud mod Kvel for Reise lagt,
           og før Solen vel var nede,
           var tilsjøs hun allerede.           Men saa raskt den skummed frem,
           kom dog Jagten aldrig hjem;
           thi man fik at vide siden,
           at den, drivende med Tiden,
           under Taagen, før det daged,
           paa en Cherbourgkaper raged,
           der benytted til at jage
           Bonnys knappe Frihedsdage.
          
FORRIGE
NESTE