Søk i Grunnmanuskriptet

Grunnmanuskriptet er eit ordboksmanuskript frå 30-åra (ferdig 1940), som var meint utgitt som den første store nynorske ordboka der både oppslag og forklaring vart gitt på nynorsk etter 1917-normalen. Oppslaga er henta frå ordbøkene til Aasen, Ross, Schøtt, Vidsten, Torp oa., men det er laga nynorske definisjonar. Av ulike årsaker vart manuskriptet aldri utgitt som ferdig ordbok, men Dokumentasjonsprosjektet har no dataført heile manuskriptet (ca 13.500 maskinskrivne A4-sider) og kategorisert og merkt opp dei ulike opplysningane slik at det skal vere lett å finne fram. Ønskjer du å lese meir om prinsippa for kategoriseringa kan du lese meir om dette herSøkekjema

NB

Dette er ei førebels utgåve. Det er framleis feil og manglar i søkjesystemet. Det kan og hende at systemet blir stoppa utan varsel. Kommentarar kan du sende til
Christian-Emil Ore (c.e.ore@dokpro.uio.no)


Sist oppdatert august 2009 av Christian-Emil Ore (c.e.ore@dokpro.uio.no)