Digitalarkivet | Om Regesta Norvegica | Navne- og sakregister | Søk i Regesta Norvegica | Kontakt

Regesta Norvegica

Søkeveiledning

Oppdatert 01.12.2020 av Mette G. Ekker

Regestabasen er en Oracle relasjonsdatabase, kodet i et XML-basert kodesystem. Det er mulig å søke i alle 10 bind av det trykte verket. Basen dekker perioden 822-1430 og inneholder ca. 13000 regester. Det er to innfallsporter til oppslag i Regestabasen; søkefeltsiden og registrene.

Denne veiledningen inneholder følgende punkter:

  1. Søkefeltsiden; regesteksempel med søkefeltnavn
  2. Søkefeltsiden; nyttige søketips (logiske operatorer, inkonsistent terminologi m.m.)
  3. Søk i navne- og sakregister
  4. Innstillinger
  5. Kryssreferanser

 

1 Regesteksempel med søkefeltnavn

En typisk regest kan se slik ut. Eksemplet er hentet fra bind 3. Her er de forskjellige kategoriene merket med navnet på det tilsvarende feltet i søkesiden.

 

Tilbake til starten på Søkeveiledning

 

2 Søkefeltsiden; nyttige søketips (logiske operatorer, inkonsistent terminologi m.m.)

På Søkefeltsiden kan du søke på flere måter:

For det første kan du slå opp i basen på samme måte som du kan slå opp i bøkene, direkte på bind og regestnummer eller bind og sidetall.

For det andre kan du søke direkte på de innholdselementene som er kodet; Sted, Dato og Brevtype. For Dato kan det også angis årstallsintervall.

I tillegg kan du gjøre fritekstsøk i hele teksten eller avgrenset til tekstens ulike strukturelle enheter (selve regestteksten, arkiv og litteraturavsnittet, fotnotene). Du kan f.eks. søke etter et stedsnavn bare i regestdelen av teksten, eller etter samme navn i 'hele teksten', hvilket inkluderer overskiften med stedfesting av regesten.

Ved hjelp av Oracles søkespråk (trunkering og logiske operatorer) kan du til en viss grad skreddersy egne søk. Noen eksempler:

 

Logiske operatorer som kan brukes i alle felt:

% = null, ett eller flere vilkårlige tegn, inkl. blanke
_ = ett vilkårlig tegn. Bruk gjerne flere _ etter hverandre.

Søk på Sted lik Bergen gir kun treff på 'Bergen', mens %Bergen% også tar med tilfeller av usikker stedfesting som 'Bergen el. Stavanger' og 'Stavanger el. Bergen'.

 

Operatorer som kan brukes i fritekstsøk:

(Gjelder følgende felt: Regest, Arkiv/Litt. Fotnoter, Hele teksten)

or el. | =  eller Søk etter Bergen or Oslo finner enten 'Bergen' eller 'Oslo', ikke begge ordene i samme tekst
and el. & =  både og Søk etter Bergen and Oslo finner begge ordene i samme tekst
not= ikke Søk etter Bergen not Oslo finner kun 'Bergen', ikke 'Oslo'

Vanlige bindingsregler gjelder (and binder sterkere enn or). Parenteser kan brukes for å overstyre bindingsreglene.

 

Inkonsistenser i terminologi

Regesta Norvegica er et verk som er blitt til over lang tid og under ulike redaktører, og bindene er dels på bokmål, dels på nynorsk. Dette medfører en viss inkonsistens i terminologien. Bruk av trunkering og logiske operatorer ved søk kan i stor grad avhjelpe dette. Vi kan forme søk som dekker flest mulig av variantene til det ideelle søkeordet. Noen eksempler:

Søk på Brevtype = g_vebrev finner både 'gavebrev' og 'gåvebrev'.

Søk på Brevtype = %g_vebrev% finner også sammensatte brevtyper som f.eks. 'stadfestings- og gavebrev'.

Søk på Brevtype = %priv% gir treff på 'privileg', 'privilegium', 'privilegbrev', 'privilegiebrev' 'privilegstadfesting', 'avlatsprivilegium', 'skrifteprivileg', 'privilegie- og fribrev' m.m.

 

For en oversikt over en del mulige brevtyper, klikk her: Brevtypeterminologi

 

Litt om patronymer

Patronymer der farsnavnet ender på vokal er gjengitt dels med enkel s, dels med dobbel s i de ulike bindene av Regesta. For å fange opp alle tilfeller av slike patronymer, søk etter '[navn]s%on'. Søk på Tores%on gir tilslag på både 'Toreson' og 'Toresson'.

Om normalisering av navn, se Om Regesta Norvegica

Tilbake til starten på Søkeveiledning

 

3 Søk i navne- og sakregister

Vi har digitalisert navne- og sakregistrene til alle bind av Regesta Norvegica, og disse utgjør en annen innfallsport til basen. Registrene for alle 7 bind er slått sammen. Her kan man dels bla seg gjennom registrene til ønsket oppslagsord, eller man kan søke direkte på oppslagsord. Under er markert hvilke ord i eksempelregesten som er fanget opp av hhv. navneregisteret (blått) og sakregisteret (rødt).

 

Litt om trunkering i registersøk

Registersøket søker fra begynnelsen av oppslagsordet. Et søk på Gaut vil få treff på alle strenger som begynner med 'Gaut', dvs. både 'Gaut', 'Gaute', 'Gauterud' m.fl. Det er dermed unødvendig å trunkere etter søkestrengen. Derimot kan det være nødvendig å trunkere foran søkestrengen. Registrene er alfabetisert på fornavn. Ved søk etter patronymer, sett % først i søkestrengen. Søk etter oppslagsordet Gautsson gir ingen tilslag i registrene. Søk etter %Gautsson gir tilslag på alle oppslag som inneholder dette patronymet i registeret, - men også på sammensatte former som 'Asgautsson', 'Torgautsson' o.l.

Tilbake til starten på Søkeveiledning

 

4 Innstillinger

Etter at du har fylt ut søkekriteriene, får du opp en liste over aktuelle regester. Herfra velger du hvilke regester du vil se. Standard utforming av denne listen viser følgende felt: Bind, Regestnr., Dato, Sted og Brevtype, og sorteres etter den rekkefølgen de er trykket i bindene.

I følgende eksempel er det søkt på 'Sted' = 'Avaldsnes'.

 

Under Innstillinger i Søkefeltbildet kan du selv endre sorteringskriteriene og velge hvilke felt som skal vises eller ikke i denne trefflisten. I tillegg til de nevnte feltene, kan du velge å vise feltet Regest. Da får du se selve regestteksten allerede i trefflisten.

 

Tilbake til starten på Søkeveiledning

 

5 Kryssreferanser/Linking

I visningen av den enkelte regest finnes to typer kryssreferanser:
For brev trykt i Diplomatarium Norvegicum linkes det til
Dokumentasjonsprosjektets Diplomatariebase, og man får tilgang til den originale brevteksten.
For referanser til andre regestnummer i Regesta Norvegica linkes det til aktuell regest i Regestabasen.

Tilbake til starten på Søkeveiledning