Digitalarkivet | Om Regesta Norvegica | Navne- og sakregister | Søk i Regesta Norvegica | Hjelp | Kontakt

Regesta Norvegica

Brevtyper brukt i RN I - RN VII

A
absolusjonsbrev
absolusjonsfullmakt
adkomstbrev
advarsel
akkreditiv
akt
alliansetraktat
alltingsvedtak
anbefalingsbrev
angivelse
anklageskrift
anmeldelse
anvisning
appell
arrestordre
arvefestebrev
arveforliksbrev
arveskifte
arveskiftebrev
attest
avhendelses(-ings)brev
avhendingsløyve
avkallsbrev
avlatsbrev
avlatsprivilegium
avregning
avsettelsesbrev
avskrift
avsoningsbrev
avståelsesbrev
avtale
B
befaling
benådningsbrev
beretning
betenkning
bevilgning
booppgjør
borgrett
brev om/fra
bud
bulle
bygselbrev
byvedtekt
bønnskrift
C
celebret
D
dedikasjonsepistel
dekretal
delaktighetsbrev
dispensasjon
dispensasjonsbrev
dispensasjonsfullmakt
dom
domsbrev
domskommissorium
duplikat
dødserklæring
E
edsformular
ekskommunikasjonsbrev
ekspektansebrev
eksportlisens
eksporttillatelse
ektepakt
ekteskapsdispensasjon
ekteskapskontrakt
ekteskapstraktat
erklæring
F
feidebrev
forbud
forbudsbrev
forbundsavtale
forbundstraktat
forleningsbrev
forlik
forliksavtale
forliksbrev
forlikstraktat
formaning
formaningsbrev
formular
forordning
forpliktelsesbrev
fortegnelse
framlegg til brev o.l.
fredsavtale
fredstraktat
fribrev
frigivelsesbrev
frihetsbrev
frikjenningsbrev
fritak(ing)sbrev
fullmakt
fullmaktsbrev
fundasjonsbrev
fundasjonstillatelse
følgebrev
følgeseddel
følgeskriv
føresegn
G
garanti
garantibrev
garddelingsbrev
gavebrev
gjeldsbrev
gjenbrev
gjengjerdsbrev
gjenpart
grensegangsbrev
grenseskjell
gridsbrev
H
handelstraktat
hansaordinans
hilsen
hjemsendelsesbrev
hyllingsbrev
hyrdebrev
håndfestning
I
immunitetsbrev
innberetning
inndragingsbrev
inngivelsesbrev
innkallingsbrev
innløsningsbrev
innskrift
instruks (jf. mandat)
inventarium
inventarliste
invitasjon
J
jordebok
jordeboknotis
K
kassasjonsbrev
kausjonsbrev
kjennelse
kjøpebrev
klage
klagebrev
klageskrift
kommissorium
kommutasjonsløyve
kompromissbrev
kongebrev
konsept (jf. utkast)
konstitusjon
kontrakt
kontraktsbrev
kopi
kopiboknotis
kravbrev
kreditiv
kroningsed
kunngjøring
kvittering
kvitteringsbrev
L
lagmannsorskurd
landsvistbrev
leidebrev (jf pass)
lenserklæring
lensrevers
liste
lokalstatutt
lovinnskjerping
lovnadsbrev, se løftebrev
lukket brev
lydighetsløfte
løftebrev
løyve
låneavtale
M
makeskiftebrev
mandat
melding
moratorium
motbrev
motinnlegg
N
notarialinstrument
notat
note
notis
nymæle
O
obligasjon
odelsbrev
ombudsbrev
omsetting (oversettelse)
opptegnelse
ordinans
orskurd
overdragelsesbrev
overenskomst
oversikt
P
pantebrev
pantelensbrev
pantsettingsbrev
partsinnlegg
pass (jf. leidebrev, veibrev)
pavebrev
penneprøve
petisjon
postulasjonsdekret
preliminæravtale
preliminærkontrakt
preliminærtraktat
privatbrev
privilegium
privilegiebrev
privilegstadfesting
proklamasjon
prokura
prosessinnlegg
prosesskrift
protest
protokoll
proventavtale
proventbrev
proventkontrakt
provinsialstatutt
provisjonsbrev
provsbrev
påbud
pålegg (jf. mandat)
R
rapport
ratifikasjon
ratifikasjonsbrev
ratifikasjonsutkast
recess
referat
regest
registratur
regnskap
regnskapsnotis
reiserute
reskript
responsum
restitusjonsbrev
retterbot
rettsavgjørelse
rettsfortolkning
rundbrev
rundskriv
rykkerbrev
S
salgsbrev
salgskontrakt
sjelegavebrev
skatteregister
skiftebrev
skilsdom
skilsdomsbrev
skipan
skjøte
skrifteprivilegium
skyldbrev
stadfesting (-else)
stadfestingsbrev
statutt
stemnebrev
stevning
stevningsbrev
supplikk
supplikkrulle
suspensjonsbrev
svarbrev
synodalstatutt
sysselbrev
søknad
såttmålsbrev
T
taksering
takseringsbrev
takstforretning
testament
testamentsupplement
tilbakekallelsesbrev
tilrådingsbrev
tilvising
tingsvitne
tjenestebrev
tollprivilegium
tollrulle
tollsats
traktat
traktatutkast
transskript
translasjonsdekret
transsumpt
truskapseid
U
underretning
unnskyldningsbrev
utbudsbrev
utdrag
utførselstillatelse
utkast (til brev)
utnevnelse(-ing)sbrev
V
valgbrev
valgdekret
vandelsattest
vedtak
vedtekt
veibrev
vennskapstraktat
vernebrev
vernebrevstadfesting
vidisse
visitasjonsbrev
visitasjonsfullmakt
vitnebrev
vitneopptak
vitnesbyrd
vitnesbyrdbrev
vitnesbyrdopptak
voldgiftsbrev
voldgiftsdom
voldgiftskjennelse
våpenhvileavtale
våpenhviletraktat
våpenstillstand
våpenstillstandstraktat
Å
åpent brev
åtvaring, se advarsel