[BIN: 2961]

Jenta som ville gifte seg

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Væren Breidalen, Nissedal, Telemark .

1. ------ Mann iår
å sova på hånoms arm.
2. Høyrer----
- - den kvie,
Du ska kaupe deg sale å hest
du må te kyrkja rie.
-For enno gjere j. som ho vi-
3. Hav du sjave - din
eg kann te K(yrkja) løpe
men eg vi hava meg m(ann) iår,
um eg ska hånom kjøpe.
4. Høyrer -
--------den harm
for eg teke meg ein årlause båt
å skuvar deg ut ifrå land.
5. Teke du deg ein å(rlause) b(åt)
- meg - land
så set eg upp serkje segle mitt,
å sigler så av ette ein mann.
6. Høyrer -
-----------imot
for eg bli meg så gram å vrei
eg greve deg livandes i jor.
7. Aa du de s(å) g(ram) å v(rei)
du - livands enn,
så kjæm dæ ein riddar riandes
å greve meg uppatt igjen.
8. Jomfruen stander i høieloft
ho sukkar å græt
så kjæm dæ ein riddar riandes,
som haver den Jomfru så kjær.
9. Jomfruen st(ander) i h(øieloft)
ho fiktar upp mæ si hånd,
far no væl du fai min,
no reiser eg av mæ ein mann.
Ekstra opplysninger