[BIN: 2879]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1870-årene av H. Ross etter Olav og Eivind Talleivson, Høgdalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Aa de va no'n Islands Kungje
han tala te sine Menn:
kven vi no av nor i Trollebotn
aa hente mi Systeri1 heim.
-Aa monar inkje2 Dagin? -
1Dotteri
2ingjen
2. "Aa høyrer du de du A(asmund) F(rægdegjeven)
du æ den frekkast3 i Laando
no sko du av nor i Trollebotn
aa løyse mi Dotter av Vaando."
3fregdast (=sterkaste)
3. Aa høyrer du de du Islands Kungjen
hot heve eg mot deg broti
me du vi vise meg so langt aa Lei
alt nor i den Trollebotte.
4. "Hot heve eg mot deg broti
o Kungje der du stend
mæ du vi vise meg so langt av Lei
aa nor i den Trolleheim?
5. Aa Aasmund han gjekk i St. Olavs Skip
aa som dei kallar lange:
"de hissar upp Ankar hissar upp Segl
so Skipe kann koma ti gange."
6. So hissar dei upp deires Silkjesegl
"lat Skipe de koma ti gaa"
dei strouk daa inkje paa Bunkjen ne,
fyrr dei Trollebotten fekk sjaa.
7. So hissar d(ei) u(pp) d(ei) S(egl)
so haagt i forgyllte Raa
so strouk dei inkje paa B(unkjen) ne
fyrr dei T(rollebotten) saag.
8. Kvaare vi de no mine Brøanne tvo
dei va baadi unge aa blauge:
"no fornemme me de av Broren okkos
at han vi vita 'kon doue."
9. A(asmund) kasta den Kufte graa4
tok paa seg ein fillute Flangji
han totte Kufta va hoste go
mæ i Trollehendar aa gange.
4blaa
10. Som han 5 kom seg i den fysste Haddi
der va so undeleg vori
aa Dukanne va i Bloe dregne
aa ormanne spile ette Bore.
5 eg
11. Som han6 kom seg i den are Haddi
der va større Vaae
femten Gaangkjer paa Golve sto
Smaatrolli derivi rodde7.
6 eg
7 "dei raae"
12. Som han8 kom i den tree Haddi
der va endaa større Vande9
der sto femten uppreidde Sengir
Aasmund sprang i ei av dei.
8 "eg"
9 Vaae
13. Aa de va no vel A(asmund) F(rægdegjeven)
han va baadi gretten aa trøytt
so sprang han no i den eine Sengji
der sovna den guten snøggt10
10 snjadde
14. Inn so kjeme de vene Vive
som Aasmund sille faa11
Haare hae ho som12 spunne Gull
aa vippa12 i Silkjetraa13
11 av
12 fletta
13 - band - tvinne
15. "Aa høyre du de du A(asmund) F(rægdegjeven)
du held meg kje i Fang14
inn so kjeme Stukmoi mi15
ho et upp kvær kristen Mann16
um de va av Sant Olavs Menn. "
-De monar inkje Dagjen. -
14 "hot eg segje deg"
15 Skyllmoi
16 kven ho ser
16. "Du kadder henar Skyllmoi di
som du inkje anna veit
men du æ Dotter av Harald Kungjen
- - - - - - heim17
17 Øi?
17. Aa inn so kjeme den Skomegyvri
ho gjere baade gruttar aa griner:
"hot æ de fyr eit Ekjubaan18
som ligge mæ de vene Vive?"19
18 "Ekubaan" Laardal og Moland
19 helle mi Dotteri vene
18. "Aa den som vi kadde meg Tækjubaan
han maa ette Vaando20 leite21
men kadde meg A(asmund) F(rægdegjeven)
so vi denni guten heite!
20 Baando
21 ette Bonno heile
19. Men høyre du Targjer, du Huskebruri,
Du Vidriks Vive de vene,
hor heve du fengji de breie Belte
som du ber ikringum deg?"
20. "Aa inkji ifjor men i fyrri Aare
daa eg va i Sant Olavs Velle
eg ville Live av Kjungjen taka
so seint ein Joleftas Kvelle.
21. Kungjen tok eg paa mitt Bak
et tenkte eg sill' vera unge
men naar eg kom meg paa Durehedda
saa falt'n meg hoste tunge.
22. Men fram so kom den Vigslekallen
et tottest honom inkje lie
han skvette meg mæ de Viglevatn
eg kjenner de enno hoss di svie.
23. Som eg daa de fornam
at eg kunn' inkji Kungjen faa
so sprette eg Belti av Kungjens Rygg
smoug so i jori ne.
24. Aa høyre du de du A(asmund) F(rægdegjeven)
hot eg vi no segja deg
no hitar du detti jønni heitt
aa sender22 de hit ti meg."
22 rekker
25. Aa de va no væl A(asmund) F(rægdegjeven)
han hitar de jønni mæ Avle
so renner han ti den Skomegyvri
so Odden sto i Navle23.
23 ut att i N(avle)
26. Aa ti so svora den Skomegyvri
fyrr ho falt dø ti jor:
"du sko 'kje koma av Bergje ut
aa inkje livandes ivi Fjor."
27. Aasmund kasta Jønndynni
han rudde den gota fram:
"Her stende meg inkje Myrkestogur
inkje Serklands kongeleg Skaal."
28. A(asmund) han hoggje i Kringlebori
so de skrangla i kvor den Ring
so hoggje han alle Smaatrolli ihel
som han fyr Augo saag.
Ekstra opplysninger