[BIN: 2629]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter Bendik Felland, Mo, Telemark .

1. Tri saa vare dei Hermos Sjunir
adde ville Hjelmen vinne
og det var Judland' Kongi
han red for dei paa Tengi
- dei kunna sæ' vel dei Jutlands' hestan ùtride.-
2. Ind kjæme Kongens' liten smaa dreng
han trør saa hart imot Tillje
e her nokon af Hermo sønin ?
idag lyster unge gillje.
3. Aa det var Kvikjisprak Hermosòn
han fram iví borèt mon springje
eg vil meg te Jutland iaar
den rike Jomfruga vinde.
4. Til svara Kvikjesprakks' yngste Syster
ho var saa deilig en Kvinde
Det er saa tungt i NAMN>Jutland
aa lata seg fanga og binde.
5. Og det var Kvisprak Hermoson
han sleer sin Nævi ìmot bord
det kaller jeg ingen Hofdreng
som ræddas for Kvindeord.
6. Og det var Kvekjesprak Hermosòn
han tala til Smaadrengen saa
Dù skal vère med til Jutland iaar
og passe min gangare graa.
7. Du klær deg utì Klædningen
den bedste som noken víl slite
uttapaa den brynja bla'
ho glemar som Gulli (--lve) det kvite.
8. Svára det Kvekjespraks' liten Smaadreng
baade med Tugt og Ære:
Det sommær seg injin Hestesvein
ei brynje blaa tìl at bera.
9. Og det var K.Hermosòn
han seg utaf Gare reì
Det var 15 vælske milir
dei høyrde hos hans' Gangarí steíg.
10. Og det var Jomfrui Rosenslùnd
ho ut gjennom Víndauga sáag
no seer eg ein af Hermosøninne
eg kjenner han- Gangare graa
11. Ute sò bind han Hesten sin
det Svordi det ---- han Sjá (--)
saa lyster unge Kvikjesprak
seg ì Stoga indgaae.
12.Og det var unge Kv.
sit ---- kunna han frambera
heve dù inke, Kongi; dotterì eì
som dù lyster Guten gefa
13. Svara det Judlands' kongí
baade med Spot og Haan; (hád)
Gud late meg aldri live den dag
at eg skal faa deg til Mag.
14. Til svara Kv.Hermoson
baade med Spot og Haan (hád)
Gud late meg aldri leva den dag
at eg ber deg óftar om Raad!
15. Sá sètte han seg Jomfrùga nest
som han bedste lyster at tala
han blei sa' snart or Sessen kipt
sa Nakken den smal imot Svela.
16. Sá sette han seg Jomfruga nest
som han bedste lyster at gillje
han blev saa snart or Sessen kipt
saa Nakkjen den smal imot Tillje
17. Up reis' unge Kvikjesprak
han tottes' ì Nakkien kleie (revne?)
Vidste eg kven meg or Sessen kipte
sá saare eg sille det hemne
18. Up reis' ùnge Kv
han tottes i Nakkien svie
vedste eg kven meg or Sessen kipto
has' ærí' deì sille snart lide.
19. Some sá brout han hovuit af
og some sá brau(n)ka enn bein
før han kom af husí' ut
var der einki atte Ein
20. Sóme sá brout han Ryggin af
og some sá gjòre han blinde
some kom af husí' ùt
og some læg atter inne
21. Og det var Kongjens liten Smaadreng
han stend ùnder Kongens' hand
me føre einki han at Mørkestága
om me váre 6000 mann
22. Og det var Kongens liten Smaadreng
var ute med sì falske Raad
Me sleppe ut okkons grumme Løve
ho riv an ì Stykkjer smaa
23. Ut sá kjæme den grùmme Løve
med hvesste Tennar og lange
Det vil eg for Sanning seia
han blev i Hjarte sit bange
24. Og det var K.H
han la seg paa bere Kne
hjelpe meg Gud Fader ì Himerig
ho svelgir meg livandes ned!
25. Saa tok han i den Løvekjeft
med baade sin hende
Snygge saa var hans liten Smaadreng
og hoggi a i Stykkir mange.
26. Og det var Kongens liten Smaadreng
var ute med sì falske Raa
Lyster enki unge Kvekjesprak
seg i Stoga indgaa?
27. Og svára det K.H.
han tos vera treyt og m--
eg vil meg i Stoga ind
og kvilti ho eg vel god.
28. Og det var Kongens liten Smaadreng
han skjendkte den Mjod og bar
alt til han ùnge Kv.
han sovnad i Sessen, han sat.
29. Sá sprette deí Jønboltan om hans Fot
og Handkluvùne om hans' Hand
saa forde dei- han at Mørkstogá
dei gjore han der stor Skám.
30. Og det var Kongens liten Sm-----
han springe paa Golvi 'g dansàr
no heve me fanga den raske Kjempa
som liknes med Olger Danske
31. Høyrer han 'det mìn liten Smaadreng
deì springe pá Gangaren rød
deì helsar han Eivind broder min
deì be at han hevnar min død
32. Og det var Kv. liten Smaadreng
han springe paà Orsi det kvite
sá reid han 14' vælske milir
for han lyster Gangaren kvile.
33. Og det var Kvekjespr. liten Smaadreng
han red saa ræt af gare
Dei kunna einki han med Augo feste
langt mindre med Hendan taka
34. Og det var K. Liten Sm----
han kjæme seg ridands ì Gaard
ute steng Eivind Hermosòn
han var fulla sveip i Maar.
35. Velkomen Kv. liten Smaadreng
og velk. hit til meg
hossi stende der ti Judland ?
mæd dùi eisenadde kjem her.
36. Kv. hev seti i Mørkestoga
vel uti tjuge daga
hans' Gangare spring uti Judland
der fore han eingin taka.
37. Høyre dù Kv. liten Smaadreng
no seie dù meg satt,
kven var saa djerv i Judland
at han unge Kv. batt?
38. Eg helsar deg Eivind H.
dù t--er einki lenje
det var eingin anden i Judland
hel Kongens' liten Smaadrenge.
39. Og det var E.H.
han springe paa Gangaren rød
det vil eg for Sanning seia
han reid liksom Fuglen flø.
40. Og det var Jomfuri Rosenslund
ho utgjennøm Vind. sàag
no seer eg ein af Hermosønine
eg kjenner hans' Gangare no (høg)
41. Om berget det er aller saa blát
sá maatte det sùnder ì stykki
i Hjarta med Soliens' kje vere blaùt
som der utì Søilen for sitje.
42. Og det va E.H.
han kjæme seg ridans i gaar
og alt var Judlands' Kongi
han ute imot han staar.
43. Velk. E.H.
og velk. hit til mei (min)
no heve eg mjø bryggja
og blanda derì god Vin.
44. Eg er einki um den brone Mjød
og einki um din klare Vin
men eg er mæir om brodir min
han sender fast baa etter me (min)
45. Kv. hev seti i Mørkestóga
vel uti tjùge daga
has' Gangari spring utì Judland
her for en slæt engán taka.
46. Svára det E.H.
han tos vera sterk i Honde
eg ska taka Gangare graa
om en gjòre bade beit og spendte.
47. Og tala det E.H.
han drege paa sit Sværd
høyrer dù Jut. Kongi
detti sá er dù verd.
48. Høyrer dù E.H.
hot eg deg seia maa
no hogge dù det fyste Høg
eg veit Bélehugen er braa
49. Svóra det Eivind H.
báde med Tugt og Ære
Nei hòg du Konge det fyste Houg
alt fore din kongeleg Ære
50. Og det var Judl. Konge
han houg, og det gjore eingen Mon
han hog te E.H.
sá Gullì det dreìv pá Ton
51. No heve eg staì deg 18 Hoùg
vel flere og einki færre
dù stat meg eit for alle Dem
alt fore din kongelig Ære
52. Og det var E.H.
han houg og det gjorre vel Mon
han hoùg til Judl. Kongi
saa Odden i Sadelen sto.
53. Og det var Kong. liten Smaaadreng
han la seg paa bare Kne
og høyre dù Eivind Hermoson
Livì sa gjeve dù mæ.
54. Og det var E.H.
svær ville han einki pá han øìde
han slo til han med Næven
saa Heilen den skvat pá Heie
55. Og det var Eivind H.
gjek seg at mørke stoga ned
liver dù Kv. broder min
sá slepper dù meg ind!
56. Her heve eg legi i Mørkestóga
alt ùnder Janni tùnge
det er einki godt at sleppe deg ind
for Hendane mine ere bùndne.
57. Og det var E.H.
han spenne mæd karske Fot
sá spende han den Mørkestogdyn
sá den dreiv pá Tillgemot.
58. Sá brout han Jenbolten af hans' Fot
og Handkluvùn af hans Haand
Sá tok en han otor Mørkestóga
han gjeve dei der stor Skám.
59. Og det var Kvikj.H.
han kom seg af Husi ut
og inøje saa var hans Gangare graa
han var til sin Herri fús`.
60. Sá Hog dem ned i Judland
bade Gamel og Unge
der lòfde einki atte Mennskji eit
bære Jomfrui Rosenslunde
61. Og det var E.H.
han lyfte paá høye Hat
Farvel Kv. Brodér min
hav mange tusèn Godnat!

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 6, s.37-40 Jutlands Visen Utsyn 65