[BIN: 2480]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge fra L.M.Lindeman etter ukjent sanger, a) Voss, Hordaland. b) Valdres, Opland .

1. Svend Svane1 han vandrede den Veien saa lang2,
der mødte hannem en liden Vandringsmand.
Hør du lille3 Vandring, hvad jeg dig spørge vil4,
kan du nu løse Spørgsmaal, saa vil jeg spørge dig5.
1[a: Svana]
2[al Verden omkring]
3[v: min liden]
4[v: vil sige dig]
5[b: jeg har nu et Spørgsmaal, som jeg vil, ]
2. "Spørgsmaal haver jeg aldrigen lært6,
men jeg har slaget Israels Konge ihjel."
"Ja har du slaget Israels Konge ihjel,
forvist saa7 har du slaget min Fader ihjel."
6[a: Det Spørgsmaal haver jeg af Vandringen]
7[a: da]
3. Svend Svane han vandrede lidt længer frem,
der mødte der hannem en anden Vandringsmand,
saa spurgte han: "Hør du min liden Vandring, hvad jeg vil sige dig"
jeg har nu et Spørgsmaal, som jeg vil spørge dig.
4. Hvad er rundere end det rundeste Hjul8,
hvad raaber9 høiest af alle Kreatur,
hvad10 er hvidere end Svanen
og hvad raaber11 høiere end Tranen?"
8[a: rundeste Jord]
9[a: hvem sjunger]
10[a: hvem]
11[a: hvem skriger]
5. "Solen er rundere end det rundeste Hjul12,
Mennesken raaber13 høiest af alle Kreatur,
Maanen er hvidere end Svanen,
Torden raaber14 høiere end Tranen."
12[a: rundeste Jord]
13[ a: Englene sjunger]
14[a: skriger]
6. "Hvad pryder bedst udi dybeste Dal,
hvad pryder bedst udi Kongernes Sal,
hvor tager Solen sit Sæde,
hvor hviler døde Mands Bene15?"
15 [b: Sjælen hendes Kjæde]
7. "Løvet16 pryder bedst udi dybeste Dal,
"Solen -, i ÿster -, i Vester - ."
[b: Græsset]
8. Hvem kan nu bygge17 den bredeste Bro,
hvor er nu Fisken som svømmer udi Flod18,
hvor er Veien hin19 brede,
hvor er20 da de Mennesker som lede21?" [a i V. 9: bede]
17 [ b: Hvad er det, som bygger]
18 [b: naar svømmer Fisken i tryggeste Fro]
19 [a: den]
20 [b: findes]
21 [b: græde]
9. "Isen -, derunder -, til Helvedes -, der - ."
[V. 8. 9 i b. foran V. 6. 7.]
10. "Naar du kan dette, saa kan du vel mer."
Svend Svane strøg Ringen af Finger sin ned22.
"Der har du Betaling for Svaret."23
Saa skildtes de saa venlig ad der Parret24.
22 [a: saa tog han en Guldring af sine Fingre]
23 [a: Saa gav han den Vandringen for Svara.]
24 [a: Da sk. fornøieligt de Kara.]
[Her ender l.]
11. Forlad kun den Veien, som du nu har fat
og tænk paa din Frelser, som dig da har skabt;
didhen hvor jeg staar, skal du stige
og vandre saa hen mod Guds Rige.
12. Han vandrede saa sagtelig i Aarene fem,
indtil han kom til et nyt Jerusalem,
der troede han at faa sig et Sæde,
om der var nu Døden tilstede.
13. Svend Svane og Døden de mødtes der to:
Svend Svane han døde men hviler naa i Ro;
Sjælen den vandred mod Norden.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. DFS 52 VII, s. 116 Svein Svane

DgF 18, bv III, s. 786. Over oppskrifta står: Netop har jeg faat fat i nogle optegnelser af Organist Lindeman, fra hvilke jeg da tager følgende:

Til Nr. 18. Denne Vise er omgjort til etslags Legenderim i hvor og naar og af hvem, ved jeg ikke. [Ogsaa andre Omst. synes at vise, at denne har været kjent i Norge] Maaske den svenske Flyvebladstekst paa anden eller tredje Haand ligger til Grund (jvfr. Svend Svane med Sven Svanehvit; Israels Konge med Iselands Konge). - Jeg finder hos Lindeman to Optegnelser: a. fra Voss. b. fra Valders. Etter vers 3 står: [V. 3 ikke i a.]