[BIN: 1637]

Torkel Trundesøn (?) 1 gammal strofe

Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, uten lokalisering .

19. Det wor Dante konning hand
hand slo sinn hand i Bordt
hand sad alt saa Lenge
oc tenckte paa thette ordt
20. Her ær well de dig incker
oc icke forglømme dig
Hør du torckil Trondsønn
thil Island skal du for mig
21. Det wor Torckil trondsønn
sine ord kunde hannd vel wende
I ære min herre ieg eders suend
I huort i wille mig sennde
22. Det wor om ein Søndag
Saa helig daa wor then tiid
Torckil sender sinn suend for siigh
bad prestenn skulde effter ham/ bie
23. Det wor Torckil trondsønn
bad sadel sin ganger med ære
hand Riider thil thenn same kircke
som stolt Adeluts monne inde werre
24. Det wor torckil trondsønn
han ganger ad kirckenn frem
Hilser hand fruer oc stolte jomfruer
saa hederlig helser hand them
25. Hand talede til fruer oc stolte jomfruer
som hannom stode aller nest
Baade først oc sist til stolt Adeluts
hannd wnthe hende aller best
26. Det wor stoltenn Adeluts
hun sporde ad moderen sinn
Huem daa er det sendinge Bud
der skal thil Island Riide
27. Det Suarede (hin)dis kiere Moder
hun Smilede wnder sit skindt
det skall torckil trondsønn
thenn aller kieristen dinn
28. Jeg haffuer icke mere med torckil
end med ein andenn vnger Suend
Herre gud lade mig Leffue den dag
at Torckil komer glader igienn
29. Messen hun wor siungenn
oc folckit thet foer hjiem
Torckil oc stolt Adeluts
de giorde deris tale saa Lang
30.Hør du stolten Adeluts
du skall huerckenn sørge ellr quide
Ein Lidenn stund icke halle Lenge
skall ieg til Island riide
31. Ein stackit Reisse (er) snarlig endt
thiill Island adt riide
den tickis ein stackid tid were lang
som baade skall sørge oc quide
32. Det wor stolten Adeluts
fulde Torckil thil gangerin sin
der hun wendis tiill bage igien
daa rand hende taare paa kind
33. Der wor liidenn glede
di bøde hin anden gode natt
Saa finge de bør hin bilde
De seile thil Island saa brat
34. Fire aff sine suenne
tog hand aff Landit med sig
I andre skulle hjieme were
oc wocte aller kieriste min
36. (!) De wunde the(ri)s silde segel
wnder theris forgilte Raa
Saa seigle the til Islands
? mindre end maanid tho
36. De wunde op theris silcke segel
dennom bleste baade veir oc vind
Ald sad Torckil Trondsønn
med hand wnder huidenn lind
37. Veirit det bleste oc Skipene skrede
oc Bøller Leger for borde
Stille sad Torckil Trondsøn
hand talede aldrig it ord.
38. Det melte her Esbern suare
hand suarede hastelig wnder skind
icke ær her sigle then Siø i dag
at torckil tør blegne om Kindt
39. Jeg wil sigle ein Siø med dig
om tusind gildenn at tære
Jeg wil bride ein stand med dig
i alle Jomfruers ære
40. Saa kaste de deris Acker
alt paa then huide sandt
Torckil oc her Esbern suare
de treu der først paa Landt
41. Mit wdj then Borrig gaard
der a?er the theris skindt
osc saa gaar de wdi hoffue Lofft
for Islands konning indt
42. Hil sidder i Islands konning
all offner eders Brede bord
Konningen udaff Dannemarck
haffuer send eder Breff oc ord
43. Det wor Islands Konning
der hand wdj breffuit Saa
Saa tog hand wd ein Liiden Kniff
oc skar thennom udj sticker smaa.
46. Det melte Islands Konningi
Hannom kom saa møgit i hug
Før haffuer mandt hørt saa fattig suend
faar saa viger Jomfru
46(!) Det Suarede torckil Trondsønn
hand stod kongenn aller nest
icke wor Breffuit saa ilde screffuid
at i motte det io før hafft lest
47. Hører du torckil Trondsønn
ful wel kiender ieg dig
Ein tønner aff th? huide sølff
dem skattede din fader for mig.
48. Ein Tønnder aff th(et) huide Sølff
dem skattede din fader for mig
otte tinnder aff Røde guldt
wil ieg icke haffue for digh
49. Det Suarede Torckil trondsønn,
det neste der hand torde
Fuld Liidet kunde ieg ther wdj
wolde, at huad min fader giorde.
50. Hører du Torckil trondsønn
haffuer du det icke hørt
det skal grisenn gielde
det gamble Suin haffuer giort
51. Det suarede torckil Trondsønn
det beste at ther hand kunde
op daa worer denn lille griss
med huasse tender i munde.
52. Alle daa finge (d)i kongens mendt
orloff hiem at fare
for wthenn Trockil trondsønn
hannd monne der ene were
53. Alle daner kongenns Menndt
faare hiem thil deris møer
for wthenn torckil trondsønn
hand skulde wthj tornit dø
53. Toge de torckil tronndsønn
Lode hannom wdj tornit indt
hannd grundede for fruer oc stolte jomfruer
oc mest for kierist wenn sinn
54. Alle thaa stode de danske hofmendt
de saae saa ilde wid
toge de torckil trondsønn
wunde hannom i tornit indt
55. Det Suarede Torck(ild?) liden smaa dreng
wor kleder wdj kiortil rødt
Enthen ieg skal følge torckil hiem
eller ieg skal med hannom dø
56. Hør du nu Her Esbern suare
ein bønn saa beder ieg digh
Sig stoltenn Adeluts tusin gode nat
bed hennde icke forglemme mig
57. Du bed hennde dan??? oc quæde
oc were baade glade oc fro
ieg wil indenn aar oc dagh
med hende baade bygge oc bo.
58. De wunde op deres silcke segel
wnder theris forgylte Raa
Saa seigle de thill Danmarck
mindre end maanid tho
59. Haste the theris Acker
alt paa denn huide sand
det wor her Esbern Suare
hand trenn der først i Landt
60. Det wor her Esbern Suare
hand trenn der først i Land
det wor stolten Adeluts
hun recker ham Huidenn hand
61.Wel kommenn Her Esbern Suare
oc wil du siige migh
Huor er torckil Trondsøn
aff Landit foer med digh
62. Torckil hand tiener wdj Islandt
baade for guld oc ære
hand sennde eder tusinde gode nat
i ære hans hiertenns kiere
63. Hand Bad eder huercken sørge ellr quide
i skulle were baade glad oc fro
Hand vil inden aar oc dagh
med eder bygge oc bo
64. Daa Suarede stoltenn Abeluts
oc hende runde taare paa kindt
det raade gud fader i himmerig
at Trockil bliffr naagen tid min
65. Det suarede daa ein liden smaa dreng
wor kleder wdj kiortil Rødt
Tolckil hand sidder wdj Islandt
i tornit monne hand døde
66. Torckil hand sidder wdj Isalnd
alt indenn de haarde giemme
hand bad eder for then øffuerste gud
i skulle hannom icke forglemme
(Heretter kjem vers 66 uppattskrive med onnor hand).

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Visebøker 2. Trykt i Sigurd Kolsruds artikkel: Ei norsk avskrift av visa om Torkell Trondsson, i Maal og Minne 1919, s.129 ?