[BIN: 1482]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va Tiarmann i Stokkholmen
han heve dei bonne tvo
Erland å Ellbjør fruva
å nevnest så ere dei båe.
2. So vukse dei Tiarmanns bonne
uti månar två
som dei are småbonne
vuks uti åtte år.
3. So voks [dei Tiarmanns] bonne
[uti månar] ni
som are [små] bonn
[voks] adde aldren di.
4. De va unge Erland
han uti nasanne kvein
eg vi meg på fremminde land
eg vi min ungdomen røyne.
5. De va' då dei frie feggane
dei fygdest der mitte på lei
å de vi no eg for sanningjen seia
dei fannst alli att'e mei.
6. De va Danerkonungjen
han site for brede bor
so tikje eg Tiarmannsdottere
somm dei renner roue gull uti sylvarskål.
7. Ti svora då dei greivane
dei svara kje verr'e hell so
å veiest du slikt bondebån
slikt monne du æ få.
8. De va då dei greivane
dei kom seg riands i går
de va Tiarmann i Stokkholmen
han uti fyr dei står.
9. Du tar inkje Tiarmann i Stokkholmen
å fagne okkon so blitt
me have 'æ Ellbjør mæ valli tekji
å Tiarmannen sko låte sitt liv.
10. De va' T[iarmannen] i St[okkholmen]
han renner tårir på kinn
de æ vondt å misse sitt viv
å sia låte sitt liv.
11. De va då dei greivane
dei let'e sitt sværi brå
so hoggje dei T[iarmannen] i St[okkholmen]
han falt i lytinne två.
12. De va då dei greivanne
dei leidde æ Ellbjør ne etti stetti
dei akta kje hoss ho let.
13. De va då ho E[llbjør] fruva
renner ho tårir på kinn
de æ hastigt av gari reise
må kji tala mæ kjære faeren sin.
14. De va då ho E[llbjør] fruva
ropar ho so hågt
attafyri hedderen
der ligge mi' lyklar små.
15. De va då ho E[llbjør] fr[uva]
ho glåper seg att ivi hær
kvi rie du no greiven
mæ ditt bloutte svær.
16. Å høyrer du de du E[llbjør] fr[uva]
du tek'e deg ingjo sut
eg va i din faers går
eg slakta so feit ein stut.
17. De va då ho E[llbjør] fr[uva]
renner ho tårir på kinn
de va væl ingjen stuten den
men sæle faeren min.
18. De va då dei grevane
dei kom seg riande i går
de va Danerkonungjen
han fagnar no dei so brått.
19. Du tar inkji Danerkonungjen-
å fagne okkon so blitt
me hava 'æ mæ valli tekji
å Tiarmann låti liv.
20. Eg sendte dikkon 'kji so heimati
at de si' fara so
Gud å so Maria møy
dei såre bøtanne hevne.
21. Der liver kji atte etti Tiarmannen
hot ei lite møy
ho kann både hevne seg
å hevne seg ei.
22. De va unge Erland
han rister på frosen fell
å høyrer du de du Spakji bondi
du låner meg hus i kvell.
23. De va då Spakji bondi
lest en gjera seg go
gakk du deg ti kungens går
å der æ mat'e nog.
24. De va då unge Erland
han rister på frosen fing
å høyrer du de du vene viv
du låner meg hus i kvell.
25. De va då ho Ellbjør fruva
renner 'o tårir på kinn
du sko få både øl å mat
etti sæle faeren min.
26. No hev eg vitt ikring låndi fari
å mei ri'i hell gjengji
å alli hev eg sett veni viv
mæ sviko hev vori fengji.
27. No [hev eg vitt ikring lånde] fari
så mykji hev eg forsøkt
men [alli hev eg sett veni] viv
[mæ sviko hev vori] fødd.
28. Hev du vitt ikring lånde fari
å mykje hev du forsøkt
såg du noko ti drengjen den
som unge Erland het.
29. Hot ha' du no mæ drengjen den
somm unge E[rland] het.
30. Eg hae kji mei mæ dr[engjen] d[en]
s[om] u[nge] E[ralnd] h[et]
hell me va tvo syskjen for sant.
31. Han tok hatten av hovde se
å hanskjen utav si hånd
de vi no eg for sanningjen seia
me æ tvo syskjen for sant.
32. Å høyrer du de du Erland unge
å hot eg bea deg må
du let'e inkji di' bjøddunne ringle
fori de greivelofti.
33. De va unge Erland
han va inkji guten rædde
so let han si bjøddur ringle
alt fori de greivelofti.
34. De va unge E[rland]
han let'e sitt sværi brå
so hoggji han greivanne
dei falt i lytir två.
35. De va u[nge] E[rland]
han rister på syllbudde kniv
å ektar du 'kje kungen syste mi
de sko koste ditt liv.
36. Å høyrer du de du E[rland] u[nge]
du still din syllbudde kniv
du gjeve meg E[llbjør] fr[uva]
ho æ no so vent eit viv.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge n, s. 3-13. (Jvfr. Reinskrift NFS. S. Bugge VI, 102ff)

Merknader og rettingar: Over oppskrifta står Jorunn; strofe 12: her manglar ei line; 13.4 må eg kji er retta til må kji; 26.3: over veni står vendri; det er uvisst om strofene 29 og 30 er meint å vera i 1 eller 2 strofer; 34.4: over ir i lytir står -inne; 35.1: over u i syllbudde står o; 35.2: over i i mi står e; 36.2: over still står stidd.