HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL PEDER FAUCHALD
Grotten 13 Nov. 44.
   At sende Jødinden til dig, gode Ven, er overflødigt; men da
Du dog maaskee kunde have Moro af at læse den en Kvelstund,
saa lægger jeg herved et til L. J.
[ensen]
bestemt Exemplar forat
Du saa underhaanden kan læse det, sætte saa en Oblat paa og see
d.V,b.1,s.367   at faae det over til Ringsager. Skjær det da peent op og lad
Bogen ei faae Mærker!
   Den engelske Lods er derimod for Dig! Jødinden er bestemt
til igjennem Følelsen at bane Sandheden Vei. Derfor forsøger
jeg at bløde op hos ovennævnte haarde Stivnakke, som jeg tænkte
og gjorde fast Regning paa som en Oplysningens Mand.

   Jeg ligger fremdeles; er kvik i Hovedet og frisk i Maven; men
Brystet er ret daarligt. Idag er jeg ude i Mbldt og trommer imod
Russerne -- egentlig mod noget endnu værre i den Cstnelle,
nemlig et complet rævbælgersk Indförlifningsstykke af Munch
Ræder, Gud veed hvor Mbldt har sine Øine, naar det lader saa-
dant passere. Jeg for mit Vedkommende har da protesteret i
kraftigste Maade.

   Ueland troer jeg er bleven gal. Sligt Projekt har man dog
aldrig seet Magen til som han selv kalder det det er nyt i
Ideen. Jeg gad see hvad Theis vil erklære, om han er af For-
mandskaberne.

   Levvel! Hilsen til Familien fra
venskabeligste
Henr. Wergeland.

TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE