HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL HEINRICH A. THAULOW

Grotten 28 Oct. 44.
   Tak for dit venlige Brev, min kjære Fætter! Deri er ogsaa
Medecin. Apothekets har jeg udtømt. Nogen Bedring med min
Lungeforhærdelse paa Rygsiden siger Conradi han kan spore;
men mit Bryst, mit Bryst! Der er Bronchioloqui som Blæse-
bælgene paa Verket og en Sliimopkastelse, der ikke synes at
ville tage Ende. I mange Maaneder holder ogsaa en profus Natte-
sved ved, hvilken dog synes at være en Afsondringsproces af
Sygdommen eller de syge Dele (høire Lunge) og ikke af Svæk-
kelse. Mine Kræfter i de sidste
3 4
Dage ere dog ikke som for
flere tilbage, saa jeg ikke tør fæste mit Haab ret fast. Og saa
dette Klimat! denne Udsættelse for Forkjølelser! Kommer jeg paa
Benene, da er mit Helsehaab et længere Ophold i Neapel eller
Montpelliers Omegn. I Tanken om en saadan Reise finder jeg
nogen Erstatning for dem over mine tabte Maaneder i Sommer
og dem jeg endnu har tilbage paa Sygelejet.

   Jeg beskjeftiger mig med at omarbeide Skabelsen og Messias;
men ofte anstrenger det mig, saa jeg lægger det hen. Imidlertid
er jeg dog kommen længere frem end jeg tænkte da jeg be-
gyndte. Ingen Anden kunde gjøre noget ved det Arbeide, og
saaledes som det var udgaaet i min tidligere Ungdom kunde det
ikke forblive. Nu skal der blive noget af det. Saaledes mangler
jeg ikke Sysselsættelse for Aanden; men de skrøbelige Kræfter
gjøre Arbeidet saa afbrudt. Det har imidlertid saaledes optaget
mine faa disponible Øjeblikke, at jeg har forsømt at takke dig
for dit Brev før nu. Dertil det hjerteligste Levvel til Dig og
din Kone.

Din
Henr. Wergeland.

TIL PEDER FAUCHALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE