HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDS. T. HR. KAMMERHERRE HOLST
RA.; kammerherre Holsts papirer;
14. jan. 1844.

   Tillad mig at spørge Dem, om De kan skaffe mig -- til Brug
i et No. af Arbeidsmandsbladet -- en Opgivelse paa hvilke Sum-
mer Kongen har skjænket til Indretninger i Norge. Jeg har selv
for et Par Aar siden indrykket en, jeg tænker mangelaktig, For-
tegnelse i Intelligentssedlerne; men nu søger jeg forgjæves baade
efter den og de Materialier jeg dengang havde. Med Tak for
Tilsendte!
14 Januar 1844.
Forbindtligst
Henr. Wergeland.

[Utenpå:] S. T. Hr. Kammerherre Holst.


S. T. HR. KAMMERHERRE HOLST
UNIVERSITETET
RA.; kammerherre Holsts papirer;
udatert; 1844 (?).

   Vi gik om hinanden ved Exerceerhuset; men Kl. 2 skal jeg
komme.
Deres
Henr. Wergeland.S. T. HRR KAMMERHERRE HOLST
RA; kammerherre Holsts papirer;
26. jan. 1844.

   Min forbindtligste Tak for Udlaanet af Skillingmagasinet
samt for Stolen!
26de Januar 1844
Deres
Henr. Wergeland.


d.VI,b.2,s.63  
S. T. HR. CAND. OLE J. BROCH
RA.; O. J. Brochs papirer; mai el.
juni 1844.

   Da jeg til Læsebogen har valgt Stykker af din Fader og din
Onkel Theodor, udbedes tilsendt mig Angivelse af begge Disses
Fødselsaar og Fødested. Jeg ligger syg og ønsker dog at tale
med dig om en Elev, som jeg spekulerer at sætte fra den Skole
hvori han er. Gaaer Du derfor her forbi, saa see ind til mig!
Henr Wergeland
[REDAKSJONELL OPLYSNING TIL
"EN FÆSTNINGSARBEIDERS TAKKESANG TIL SINE
SJELESØRGERE".]
For Arbeidsklassen 12. juli 1844.

   [Wergeland oplyser at sjælesørgerne var:]
   Præsterne Fangen og Dietrichson, afvexlende og midlertidigen
forrettende ved Strafanstalterne i forrige Aar.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE