HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND[BRUDDSTYKKER AV BREV TIL C. B. V. ROOSEN]
Grotten 2den Dec./42.; sml. 6:1:323,
hvor mindre er lest; her utfylt av Leiv
Amundsen.
   Tak, min gode gamle Ven! for din saa venskabelige Skrivelse,
hvis Forlangende jeg efter Leilighed -- men den er knap -- skal
søge
[at efterkomme . . . . .]
om den sidste Termin
[. . . . . . . . .]

Bogen & c burde sig
[. . . . . . Konstitu-]
tionshistorien & c har
[. . . .] Endelig brød jeg dog overt
[vert . . .]
havde saalænge været
[. . . .] Dokumenter, at jeg b
[. . . . . . . .]
. Jeg tændte Lampe, lagde
d.VI,b.2,s.60   Røgelse paa Ovnen, satte en Flaske Viin og et Champagneglas
foran mig, tændte Piben, strakte Benene ud, og -- Følgen vil du
vel see i den Cst.nelle, da Produktet nødvendigviis efter sin Natur
maa ind i et Blad. Det hedder "Sognefjorden", som jeg lader
tugte de udsugende Prokuratorer
[paa]
dens Bredder, som i den
sidste Tid har tiltrukket sig en saadan Opmærksomhed. --
   Skildringen af Dahl er ganske efter de Relationer, jeg fra for-
skjellige Kanter modtog. F.halds-posten seer jeg ellers aldrig,
uagtet Hr Thane havde lovet at sende mig den.

   Hansen maa Du underrette om, at jeg har opsat at tilskrive
ham fordi jeg hver Dag har ventet at kunne tilmelde ham et
heldigt
[Udfald af min Vir]
ksomhed for ham. Denne
[. . . . . .]
.
Jeg averterede strax for
[. . . .]
-met har ikke forsømt
[. . . . o]
m
en Huuslærer. Dette
[. . . .]
Avertissement fra Cand.
[P. A.
Borchgre]
vink, der var Kommissionær for en Proprietær
S
[ven]
nebye i Soløer, hvor hans Broder netop skulde forlade
Posten. Han gav mig godt Haab, han skulde skrive derop; men
endnu har jeg ikke faaet Svar. Lønnen var 80 Spd. Imidlertid
har der igaar tilbudt sig et andet Engagement, nemlig hos
Lensmand Andersen i Vrengen ved Arendal, der gjennem
Guldberg & Dzwonkowski lader søge om en Huuslærer uden om
Lønnen at udlade sig anderledes end at han derom vil lade det
beroe til nærmere Aftale med Vedkommende selv. Han
[. . .]
t
ikke vil føre til Vanske
[ligheder . . . . . .]
det. Vil Hansen
[. . .]

efter det fra Soløer,
[. . .]
at tilskrive Andersen.
[. . . .]
j
[eg . . . .]

at hilse ham og vær selv venskabeligst hilset fra din

Henr. Wergeland.

   P. S. Da jeg indf
[andt mig i Bogladen]
hos Dahl forat tegne
m
[it Bidrag til Mauritz Hansens]
Minde, fandt jeg O
[praabet
forsynet med en Paategning af]
Munch "For at undgaa
[e yder-
ligere Overhæng."]
"Ud med den Nederdrægt
[iges Navn", ud-
brød jeg til Dahl og strøg]
det over. "Meld Mun
[ch at hans Navn
er strøget,]
og at de 60 Sk ere
[ham tilbagesendte." ]
Jeg til-
meldte Bestyr
[elsen paa Kongsberg Munchs]
lumpne Paategning,
og
[for nogle Dage siden har Steenstrup,]
Tillisch & c. sendt
[mig
en Takkeskrivelse]
med behørig Betydning
[af sin Forargelse
over Munch.]
d.VI,b.2,s.61  
[LÅNEBEVIS]

RA. ad JNo 30/1844; 17. des. 1842.

   Af Hr Rustmester Malmberg har jeg erholdt tillaans til et
Emplacement i Rigsarkivets Lokale
      2 Hellebarder
      4 Spyd
      4 Sabler (2 Grenadeer- og 2 do Husar-sabler med Jernhæfter)
17 Decbr. 1842.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE