HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


NOTER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL
"OM NORDLANDENE"
For Arbeidsklassen 25. februar 1842.

   Mellem Exempler i forrige No. paa Overtro i de Egne an-
giver Forfatteren ogsaa, at man der holder for, at Slagtning bør
foregaae i voxende Maane. Dette er neppe Overtro, men endog
noget meer end en blot "Tro", da man virkelig vil have Erfaring
for, at Kjødet da besidder en større Fylde og Drygsel. Maanen
udøver virkelig en Indflydelse paa alle mindre faste Ting paa
Jorden. At det skeer ved Havet, er der Syn for Sagen for, og
at ogsaa levende Skabninger ere underkastede denne Indvirk-
ning, viser sig især ved Skjældyrene, saasom Hummer, Østers
og Muslinger. Men Udgiveren erindrer, at have i Nordlands-
avisen for et Aars Tid siden læst et Exempel paa Overtro, som
d.VI,b.2,s.59   skulde forbause Os her Søndenfjelds, om der ikke ligeledes
maatte være os i Erindringen nogle heller ikke gamle Historier
fra selve Hovedstaden om den saakaldte "brune Mand", som
skulde vise sig overalt i dens Gader i Skumringen og forlokke
især Piger til sig, som da skulde forsvinde paa en rædsom Maade,
nemlig i Slagtebaljen til Udførsel til "Trynetyrken". I Nord-
landene maatte en særdeles agtet Mand see det Rygte for fuldt
Alvor bestredet i Avisen, at han drev en saadan Handel, ja,
saavidt erindres, fandt han sig, paa Grund af Rygtets Udbredt-
hed, beføjet til selv at sætte Pen til Papiret for saadant Sludder.
Nordlændingerne seilede hans Handelssted med Gysen, og kor-
sende sig, forbi. Men da dette Handelssted var det mest blomst-
rende i Nordlandene og i gammelt Ry for sin Godhed, tør maa-
skee Gaaden, hvorledes en saa taabelig Bagvaskelse kunde
komme ud, lade sig forklare af Næringsnidet. Det har da i det
stedfindende Hang til Overtro fundet en Jordbund, ligesaa frugt-
bar for alt Snak, som Muld for Karse.
   [Innsenderen forteller om stensprengning ved ild. Wergeland legger til:]
   Upaatvivlelig bliver dog denne Sprængningsmaade den kost-
bareste.

Red.
   [Innsenderen sier at Lofoten har mangel på "andre duelige Arbeidsfolk og
Tjenere". Wergeland uttaler i en note:]

   Et godt Udvandringssted altsaa for saadanne Folk. De behøve
da intet Amerika.
Red.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE