HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


d.VI,b.2,s.48  
S. T. HERR KAMMERJUNKER HOLST
RA., Kammerherre Holsts papirer;
10. aug. 1839.

   Min Økonomi, og især den Indretning med Universitets-
gageringen, at der aldrig er at tænke paa Noget før sidste Dag
i Maaneden, nøder mig til at falde Dem oftere til Besvær end
jeg havde tænkt og ønsker. Jeg søger for Tiden at afbetale
Noget af denne Æresgjeld ved Udarbeidelsen af en Kultur-
historie -- et Arbeide af Vidløftighed i sine Præparatorier, men
som det forekommer mig burde ophøjes til Skoledisciplin, da
det har at levere Historiens Extrakt og Kjerne.
   Arrideant Minerva Clioque!
10. Aug. 39.
Deres
Henr. Wergeland.

[Utenpå:] S. T. Herr Kammerjunker Holst
Prindsensgade Christiania.

BREV TIL FR. BARFOD
Etter avskrift (1905) ved H. P. B.
Barfod blandt L. L. Daae's papirer i
Drammens folkebibliotek.

Kristiania 2 Sept. 39.
   Jeg sender Dem herved, højstærede Herr Barfod, min Tole-
ranceproposition for Israels Børn, om De maaske skulde have
nogen Interesse for at see en norsk Reformers Forsøg paa at
aftvætte G.loven en Plet, som maa falde det liberale Udland i
Øinene. Vil De være saa artig at convolutere Prop., og faa den
tilstillet efter paaskrevne Adresse.
   Hosfølgende Bidrag tilbydes Brage og Idun og Dem en ven-
skabelig Hilsen fra Deres

Henr. Wergeland.

   P. S. Jeg beskjæftiger mig med Præparatorier og det første
Udkast til en Kulturhistorie, som jeg, om Arbeidet lykkes, agter
at holde Forelæsninger over. --

   P. S. Kan De bruge indlagte, kun for en indskrænket Kreds
i sin Tid aftrykte, Sang til Medicinens Ære, som jeg da stu-
derede?
d.VI,b.2,s.49  
BORTKOMMEN SAG
Morgenbladet 7. sept. 1839.

   Crusenstolpes Skildringer o. s. v., indb., hvori sandsynligviis
Navnet "Vangensteen", samt Ridervolds "Tidsrunor" og "Krigs-
bilder", heft., er bortkommen og ønskes tilbage.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE