HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDS. T. HERR KAMMERJUNKER HOLST
RA., Kammerherre Holsts papirer;
23. april 1839.

   Den Omstændighed, at jeg agter i denne Uge "at forandre
mig", som man siger, gjør, at jeg anmoder Dem forbindtligst
om at maatte hæve af det af H. M. Kongen mig tilstaaede tem-
porære Annuum efter indlagte Qvittering for April og Mai
Maaned.
   Naar jeg ved 2det Qvartals Slutning henvender mig personlig
til Dem, kan jeg give Qvittering for det Hele.

23. April 1839.
Deres
Henr. Wergeland.

[Utenpå:] S. T. Herr Kammerjunker Chr. Holst
Justitiarius Bergs Gaard Prindsensgade.


[BEKJENTGJØRELSE]
Morgenbladet 7. juni 1839.

   Undertegnede tilbyder sig som Kommissionær gratis for
Almuebogsamlinger ved Auktioner og i Bogladerne. Addresse:
Hjulmager Meyers Gaard i Agersgaden.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE