HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDTIL DEN HØJE COMMISSION IANLEDNING AF SAGEN
IMELLEM CAND. WERGELAND OG OVERJÆGER LIE
Orig. skrevet av Henr. Wergeland i
Riksarkivet, Oslo, Personalia: Werge-
land. Underskriften er av P. C. Jøn-
dahl. Avskrift i Gardermosakens doms-
akt s. 312 ff.; 23. nov. 1829.

   Som indstevnet, eedfæstet Vidne i denne Sag, troer Under-
tegnede sig det tilladt, til Berigtigelse af mit allerede ved et
Forhør paa Elstadmoen i October afgivne Vidnesbyrd, at anføre
Følgende, som, ved senere Eftertanke, er opfrisket i min
Hukommelse:
   Da Cand. Wergeland i Ole Hillerens Beværtningssted, som
ommeldt, skjænkede en ridende Jæger et Glas Viin, udlod han
sig, idet han saaledes selv præsenterede ham Glasset, med nogle
Ord, henvendte til sit Selskab, i hvilke den Mening laae, skjøndt
det forekommer mig temmelig vist, uden, efter saa langt et Mel-
lemrum af Tid, at turde aldeles bestemt sige dette, at disse endog
ere de samme Ord: "at han (Jægeren) hørte til en Classe, hvem
man skylder en Smule Agtelse, naar de opføre sig honet." --

Eidsvold 23 November 1829
[Poul C. Jøndahl.]


d.VI,b.2,s.38  
[BREV TIL UNIVERSITETET]
Etter Wergelands ms. i Univ. mynt-
kabinett. 9. mars 1830.

   Femogtyve forskjellige Mynter tilbydes herved Universitetets
Myntsamling.
Eidsvold 9/3 30
Henr. Wergeland.[BREV TIL BYRÅCHEF RØST]
RA.: Finansdept. Activcontoiret. Jour-
nalsaker No. 588/31; 18. April 1831.

S:T:
Herr Bureauchef Røst.
   De vil, høistærede Herr Røst, formedelst de Omstændigheder,
jeg har sat mig i, iilsomst at faae mine Beviser mod Proc. Praems
Embedsfærd i Orden, tilgive mig, at jeg beder Dem allerskynd-
somst -- kort, saa øjeblikkelig det skee kan at uleilige Dem med
velvilligen at oplyse mig 1) om Cautionisten Christen Christop-
hersen Dønnum for den her i Eidsvold afdøde Kjøbmand Svend
Larsens Gjæld til Statscassen er erklæret insolvent saaledes at
hans hele Formue alene strak til at afgjøre den forud prioriterede
Gjeld, han havde til en privat Mand; samt 2) om en saadan Er-
klæring gaves af den Sagfører (Praem) der mødte for Staten ved
den Auction, den prioriterede Creditor lod afholde hos nævnte
Cautionist.
   Jeg har nemlig, i Øjeblikket jeg erholder forønsket Oplysning
af Dem, ærede Herre, positiva for et Bedragerie, hvorved Stats-
cassen er den Lidende, idet jeg nemlig har Kjøberens Document
for at der af ham gaves 500 Spdlr mere for Cautionistens Ejende,
end den prioriterede Gjæld, stor med Paaløbende 1300 Spdlr.
fordrede og udgjordes til, af hvilket Overskud Halvten er spad-
seret i Procurators Lomme, men den anden Halvt tjener til at
forskaffe den ødelagte Christen en uvis Existence. Auctionen
holdtes 27 eller 28.

   Jeg har Haab om at faae dette med en Express, med hvem jeg
da haaber et Svar; hvis ei da Post om Post. Skulde min For-
modning være rigtig, vil vel Depart: tage Forholdsregler mod en
saa utro Executor.

Eidsvold Pgd 18 April 1831.
Forbindtligst
Henr. Wergeland.

d.VI,b.2,s.39      P. S: Jeg var ei saa heldig at træffe Dem i Chnia. Derfor
skriver jeg, da Sagen er angelegen.

[Utenpå:] S. T.
Herr Bureauchef Røst, Christiania
Træffes i Finanzdepartementet
fra 10 til 1 Formiddag; fra 4 -- 7 Eftmdd.
ellers hos Jfru Schwencke Raadstugaden!

TIL
DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS FINANZ-
DEPARTEMENT
RA.: F. D. A. C. JNo. 588/31; 23. april 1831.
   Afdøde, forhenværende Kjøbmand af Christiania, men senere
i Eidsvold bosatte Svend Larsen havde, som Statscassens Debitor,
Christen Christophersen Dønnum af Eidsvold til Cautionist. Da
Statscassen, ikke fyldestgjort dengang og indtil denne Stund for-
meentlig heller ikke fyldestgjort i S. Larsens Boe, henvendte sig
med Fordring til Cautionisten, erklæredes af Procurator I. O.
Praëm, som en prioriteret Creditors Executor: at hos Denne Intet
var at faae, saasom det for alt Cautionistens Ejende Udbragte
netop tilstrak at dække den prioriterede private Gjeld med Paa-
løbende.
   Herunder formener jeg at stikke en bedragersk Handling, som
falder bemeldte Procurator til Last, og hvorved Statscassen er
den Lidende.

   Der opgaves nemlig af Denne, at de 1300 Spdlr, hvortil den
prioriterede private Gjeld med Paaløbende gik op, kun udbrag-
tes ved Bud paa Auctionen hos Cautionisten, hvorimod jeg har

   1) en vidnesfast Tilstaaelse af Kjøberen, at han gav 1800 Spdlr
for Cautionistens Gaard;

   2) en ligedan af Samme, hvori det hedder, at Procurator
Praëm, da Kjøbet endeligen afsluttedes, foreslog at ansætte høit
al den paa Gaarden hvilende Smaatold in natura, saaat de i
Skjødet eller i Auctionspapirerne nævnte 1300 Spdlr netop
skulde udkomme "forat Statscassen Intet skulde faae"; samt, at,
uagtet dette gjordes, anslog dog Procuratoren, at Cautionisten
af disse 1300 Spdlr vilde erholde tilbedste 10 -- 12 Spdlr;

   3) et Brev fra Kjøberen Lars Olsen Dønnum: stilet "til Stats-
d.VI,b.2,s.40   cassens Bestyrer", hvori han, da Procurator Praëm atter lyser
Gaarden til Auction, forat udbringe Resten af de 1300 Spdlr,
anmelder, at Han, som givende Saameget for Gaarden, at Sta-
tens Fordring kunde udgjøres, anmelder sig som snarere Dennes
end Praëms Debitor.
   De 500 Spdlr, som gaves over den prioriterede Gjeld, og hvori
Statscassen burde have Udlæg, saafremt dette ikke paa mig ube-
kjendte Maader / f: Ex: godvillig af Larsens Familie / er erholdt,
faaes af Kjøberen til Lars Olsens forrige Gaard Langvæg hersteds
directe, således at de ogsaa ere Procurator Praëm udbetalte, og
den ene Halvpart anvendt til at skaffe Cautionisten Christen
Christophersen et Tilvær -- den anden Halvpart er forsvunden
(som Denne siger) i Praëms Lomme.

   Formoder jeg rigtigt, at Larsen ikke har aldeles kunnet fyldest-
gjøre Statscassen (thi ved Executionen hos Cautionisten 8de
April 1828 fordrede Staten) da vil maaskee det høje De-
partement ved en Erklæring om denne Gjeld er betalt eller
ikke, sætte mig istand til at anføre Hvad der lader sig ud-
lede af Ovenstaaende blandt de Ankeposter og Beviser, hvor-
paa jeg grunder de Beskyldninger, hvorfor jeg venter mig dragen
irette, anrørende bemeldte Praëms forbryderske Færd som Men-
neske og Embedsmand.

Eidsvold 23de April 1831
underdanig
Henr Wergeland
Cand: theol.

[Utenpaa:]
Til Den kongelige norske Regjerings
fr. Departement for Finanz-væsenet, ChristianiaS. T.
HR. CHR. HANEBORG
Ms. i privat eie; 13. mars 1832.
   Deres Underretning er indsendt med Dags-Post. Jeg maa
anmode Dem om til mig at indsende Betalingen for Deres Abon-
nenter i de Egne, hvorfor jeg skal qvittere. Dette ønskes snart.
Alle Abonnenter østen-byes tilhøre mig, og alligevel betale de
fleste inde i Chnia, saaat Pengene i det Bogtrykkerslughul gaae
tabt for Den, der skal have dem, nemlig Deres
venskabeligste
Henr. Wergeland.

E Pgd 13/3 32.
d.VI,b.2,s.41  
BREV TIL CLAUS DAAE.
Av fam. Daaes papirer. Skr. utg. av Ber-
gens hist. forening nr. 24 (1918) s. 35f.

S. T.
Herr Sogneprest Claus Daae.
Afleveres hos Portner Olsen paa Universitetet.
Eidsvoll Pgd. 16 Marz 34.
   Dit Navn, kjære Universitetskammerat, bragtes mig forleden
paa den behageligste Maade i Erindring ved at see din Befor-
dring. Nu, oprigtigt tillykke med Storden! Idag skede det atter,
og atter med Behag, ved at læse din Kritik over de bødtcherske
Smørerier. Saa er det Ret skeer.
   Før du reiser vilde jeg nok vexle Ord med dig -- flere end
det korte Farvel jeg her kun kan sige; -- iblandt andet om en
Idee af den dødjagede Hjelm om et kritisk Institut, som Vidar-
isterne af Racen ere for dovne og ensidige (maaskee) til at reali-
sere tilgagns. Dine og Stenersens Kritiker ere nu fortræffelige,
men -- Honningdryp, Honningdryp ere dog kun Dryp. Hjelm
har Ret i at der gives Emner nok i vort Land (jeg nævner mellem
de geistlige Hesselberg og min Fader) til at oprette Tribunalet;
men den umaadelige Dovenskab, Passivitet -- denne som imel-
lem de Geistlige ogsaa viser sig ved at de fortræffelige, Tilbage-
gang hindrende, Circulationslæseforeninger i Provstierne gaae
ud, den ene efter den anden -- Afsondretheden og endv. en dorsk
Tids alluvies hindrer, har hindret Oprettelsen. En taabelig og
uforsvarlig Beskedenhed har deri ogsaa Skyld. Men -- det er
ikke mundtlig jeg taler med dig. Du faar leve stedse vel, brave
Ven! Ikke til Kritikeren, men som en ubetydelig Erindring til
Vennen hoslægger jeg en Art Præken. Det Expl. gaaer idet-
mindste Urteboden forbi. -- Ellers hvad Prækener betræffer, da
henleder jeg, uden at troe at jeg kan misforstaaes, din Opmærk-
somhed paa "Liigprækener over Bønder af Eidsvold af N. W."
Jeg hader Prækener som en Pest, men disse har jeg ordentlig
fundet Behag i at læse. De ere i Sandhed, og du vil finde det,
i høi Grad veltalende men i al sin1 Simpelhed.

   Nok engang det venligste Levvel!
Din
Henrik Wergeland


d.VI,b.2,s.42  
BREV TIL REKTOR S. B. BUGGE.
Statsarkivet i Oslo, Kristiania stifts-
direksjons arkiv, journalsaker 1835 nr.
1204; 10. sept. 1835.

Høilærde og Velbaarne Herr Professor, Rector Bugge.
   Undertegnede anholder ærbødigst om at maatte erholde et
af de ledigt averterede Stipendier af rostedske Legat paa følgende
Grunde:
1) Af de i 1825 fra Christiania Kathedralskole 13 eller 14 til
   Universitetet afgaaende Disciple erholdt jeg det bedste Lau-
   dabilis; --
2) Jeg har siden den Tid ikke alene absolveret de theologiske
   Examina, den theoretiske med Haud, den practiske med Laud,
   men studerer fra ifjor Høst af et nyt og langvarigt Studium,
   nemlig Medecinens. Foruden disse videnskabelige Idrætter,
   troer jeg, at Rækken af mine Skrivter vidne om min Flid,
   Interesse for Fædrelandets Literatur, og om at jeg ikke har
   forsømt at gjøre den Uddannelse, jeg modtog i Christiania
   Skole saa frugtbringende som muligt, især naar man tager i
   Betragtning de Vanskeligheder, en Skribent hertillands, som
   bekjendt, har at kjæmpe imod; --
3) Min Alder gjør dobbelt Flid for at tilendebringe mit nye
   Studium nødvendigt, men den gjør det ligeledes til Pligt for
   mig at sørge for mig selv. Hver Time, som Arbeidet for min
   Underholdning ved Universitetet saaledes borttager, berøves
   mit Studium. Det bør ogsaa lægges Mærke til, at dette kræver
   flere betydelige Udgivter paa et Bræt, saasom til private Fore-
   læsninger, der ere nødvendige og i Brug mellem Medecinerne,
   Bøger, Instrumenter og forskjellige Apparater; --
4) Da jeg maa sørge for mig selv, og ikke ellers besidder noget,
   kan Ingen være mere trængende.
   Det anmærkes, at jeg tilforn ikke har ansøgt om nogensom-
helst fremmed Hjælp til Fortsættelse af Studeringer. --

   Paa disse Grunde ansøger Undertegnede ærbødigst høje Ved-
kommende om at maatte tilstaaes, til Fortsættelse af sit mede-
d.VI,b.2,s.43   cinske Studium ved Universitetet, en af de til 11te Decbr. først-
kommende ledigblivende Portioner af det rostedske Legat.
Eidsvoll 10de September 1835
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

[Utenpå:] Høilærde, Velbaarne
Herr Professor, Rector Bugge
bet Xania.      Kathedralskolen Christiania.STANZA TIL FORF., SOM SKREV OM AGERSHUUS

(Indsendt.)

Statsborgeren 7. febr. 1836.           Æ
re være Dig, som skrev om2 Agershuus!
           Thi uden Fæstninger vor Frihed vorder Gruus!!1
  tilbakeHer er det rigtigt at bruge sin, Danskerne bruge "deres".

2
  tilbakeI Morgbl. har En modstredet Demoleringen af denne Fæstning og at
bygge for nær indpaa den.
I Morgbl. for 6te Febr. forsvares dette igjen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE