HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


Henrik Wergeland, VI. Supplement, tekstkritisk tillegg: 2det Bind
d.VI,b.2,s.1  
[HENRIK WERGELANDS SVAR
PÅ UNDERSØKELSESKOMMISJONENS SPØRSMÅL
OM PIPEKONSERTEN PÅ STRÖMBERGS TEATER
4. NOVEMBER 1827.]

Efter "Undersøgelses-Commissionens
Forhandlinger" (1828), referat av for-
hør 26. nov. 1827.

   ["Var Deponenten tilstede paa det offentlige Theater den 4de November
sidstleden?"]

   Jo, Deponenten var dengang tilstede, og da der ikke var Billet
at erholde enten til Amphitheatret eller Parterret, saa var han
paa Galleriet og havde Plads paa den næst bageste Bænk.

   ["Erfarede han at der under Opførelsen af det første Stykke, "Foreningen
eller Fredsfesten" kaldet, blev pebet af Tilskuerne?"]

   Ja, der blev under bemeldte Stykkes Opførelse pebet fra for-
skjellige Kanter.

   ["Var Deponenten selv blandt de Pibende?"]
   Nei, Deponenten deeltog aldeles ikke i denne Pibning. Deri-
mod var han blandt dem, der yttrede Bifald ved Klap og Hurra-
raab, da de festlige Skaaler fra Scenen bleve udbragte.

   ["Var der noget Overlæg imellem Deponenten og de andre Pibende, at
saadant skulde skee?"]

   Da Deponenten ikke deeltog i Pibningen, kan han ikke vide om
noget Overlæg havde fundet Sted; dog har han Anledning til
d.VI,b.2,s.2   at antage, paa Grund af hvad han har hørt omtale, at saadant
Overlæg ikke har existeret.
   ["Hvilke vare de Pibende og hvormange?"]
   Blandt de Pibende kjendte Deponenten blot begge Brødre
Schlanbusch. Deponenten antager, at de Pibendes Antal i det
høieste har udgjort 10 a 12.

   ["Hvad var Hensigten med denne Pibning?"]
   Deponenten er saameget mere overbeviist om, at de Pibendes
Hensigt alene har været at yttre sin Misfornøielse med Strøm-
bergs slette Stykke, som han selv fandt, at dette var meget maa-
deligt, og blev udført i Forhold dertil.

   ["Var det enkelte Scener eller Udtryk i Stykket, som Deponenten især
var misfornøiet med?"]

   Saavidt Deponenten kunde fornemme toge de Pibende intet
specielt Hensyn til enkelte Scener eller Udtryk i Stykket, men
lagde alene deres Misfornøielse med Stykket selv, som et æsthe-
tisk Misfoster, for Dagen. Deponenten bestyrkes saameget mere
i denne sin Overbeviisning, som Pibningen vedvarede under hele
Stykket, og han antager, at de enkelte Pauser, som fandt Sted,
alene vare foranledigede derved, at de Pibende vare trætte.

   ["Ved hvilken Leilighed begyndte Pibningen, og naar yttrede den sig
stærkest?"]

   Strax i Begyndelsen af Stykket, da 2de skjevbenede Carrica-
turer (Skuespillerne Løsch og Wang) fremtraadte paa Scenen
som norske Bønder, begyndte Pibningen, og det forekom Depo-
nenten, som den da var stærkest, og som om den derefter lidt
efter lidt blev svagere. Denne Scene, der saaledes paa det stær-
keste blev udpebet, foregik forinden endnu de Skuespillere, der
forestillede Svenske, fremtraadte, og førend de Norske og Sven-
ske hilsede hverandre.

   ["Peb Deponenten alene naar der paa Scenen foregik Noget, der vedrørte
Sverige eller det svenske Folk?"]

   Deponenten formærkede ikke, at de Pibende toge noget Hensyn
til, hvad enten det, der foretoges paa Scenen, vedkom Sverige
eller Norge, og han erindrer bestemt, at der blev pebet, da Skue-
spillerne udbragte Norges Skaal.

   ["Anseer Deponenten det ikke upassende og urigtigt ved Pibing at til-
kjendegive sin Misfornøielse med et Skuespil?"]

d.VI,b.2,s.3      Deponenten har altid hørt, at det er Skik og Brug ved de of-
fentlige Theatere, at Tilskuerne give deres Bifald eller Misfor-
nøielse med Stykket og sammes Udførelse tilkjende, enten ved
Haandklap og Bravoraab eller ved Piben, og det forekommer
ham, at man paa et offentligt Theater, ligesaavel maa have Ret
til det sidste som det første; han kan saaledes for sit Vedkom-
mende ikke finde det enten upassende eller urigtigt, at Strøm-
bergs Stykke her blev udpebet den 4de November.

   ["Fandt Deponenten ikke, at Pibning, om end til anden Tid tilladelig, var
med Hensyn til Dagen og dens Festlighed upassende?"]

   Deponenten troer ikke, at de Pibende, ved at yttre deres Mis-
fornøielse med Stykket, have tænkt sig dette i Forbindelse med
Dagen.

   ["Om Deponenten observerede, at nogen af Tilskuerne og i Særdeleshed
blandt de pibende Personer vare beskjenkede?"]

   Deponenten saae ikke andre berusede end de 2 af ham i Svaret
til 5te Qvæstion nævnte Personer, hvilke imidlertid ingen Ex-
cesser begik, med Undtagelse af den omhandlede Piben, om
denne dertil kan henregnes.

   ["Skedte der ved den omhandlede Leilighed noget Attentat mod Lovene,
det svenske Folks Værdighed og mod Halvøens 2de Kongerigers Regjering,
og hvori bestod dette?"]

   Nei, aldeles ikke.
   ["Kunde den Misfornøielse, som under Forestillingen blev yttret ved den
omforklarede Piben, ansees at være almindelig eller at tilkjendegive det hele
tilstedeværende Publicums Meening?"]

   Forsaavidt som Pibningen alene var et Udtryk af Misfornøielse
med Stykket og Spillet, antager han, at det hele tilstedeværende
Publicum havde samme Mening; skulde denne Piben imidlertid
kunne tillægges nogensomhelst anden især politisk Tendents,
hvilket Deponenten dog, som sagt, paa ingen Maade troer den
kan, saa antager han som aldeles afgjort, at hverken de Pibende
selv og endnu mindre det øvrige tilstedeværende Publicum,
tænkte sig Muligheden af en saadan Udtydning. Forøvrigt er
Deponenten af den Mening, at Pibningen vedvarede saa at sige
under hele Stykket, fordi Hensigten var, at Tæppet skulde gaae
ned, og Stykkets Opførelse standses. Havde man kunnet forud-
see, at dette ikke var bleven opnaaet ved første Pibning, troer
d.VI,b.2,s.4   Deponenten sikkert, at man ikke ved Piben havde givet sit
Misnøie med Stykket tilkjende førend efter at det var ud-
spillet; og hvis dette var blevet Tilfældet, er Deponenten til-
bøielig til at antage, at Pibningen var blevet almindelig.
   ["Deponenten erkjendte sin Forklaring rigtig tilført Protocollen og af-
traadte."]


   BLA VIDERE