HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BLADET "FOR ARBEIDSKLASSEN"
Morgenbladet 3. jan. 1845.

   Da Gud lader mig leve ind i det ny Aar, maa jeg tænke paa
at klare Hvad jeg kan af Hvad der i dettes Løb vilde paahvile
mig. Dertil hører en Aargang af ovennævnte Blad og Abon-
nenterne underrettes herved om, at denne vil udkomme paa
eengang i Løbet af denne Vinter, bestaaende af en Samling af
korte egne Prækener i Tidsfølge Aaret rundt, saa at Aargangen
vil udgjøre en liden Fattigmands Postille", hvilken Titel den
ogsaa skal føre. Den virkelig fattige Klasse kjøber ikke de
store kostbare Postiller; en liden til 32 &bmskilling; indb. turde maaske
trænge ind i Hytterne, og idetmindste udfylde lidt af det Savn
af Gudsord, som der finder Sted.
2den Januar.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE