HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.188  
[STORTINGSMANN MJELVAS STOCKHOLMS-REISE]
Statsborgeren 14. aug. 1836.

   Morgenbladet og den Const.nelle har meddelt en Efterret-
ning om Repræsentanten fra Romsdals Amt Ole Mjelva, som,
om den er sand, maa vende den almene Forbitrelse og Foragt
med denne Mand. Deri fortælles nemlig, at Hr. Mjelva i Stock-
holm efter Storthingets Opløsning har ansøgt Hs. Majestæt
Kongen om et Laan af 3000 Spd. med Nedsættelse indtil 800
Spd., og at han, da dette negtedes, maatte blive hjulpen paa
Hjemreisen ved Hs. Majestæts Gavmildhed og Laan af dervæ-
rende norske Embedsmænd. Denne Fortælling siges at skrive
sig fra Overbringeren af Storthingets Svar paa Opløsnings-
dekretet, Kapitain Brandt, der hjemkom som Kammerherre i
den velsignede blaa Uniformen, som pleier at være godt stoppet.
Det er os bekjendt, at Hr. Mjelva, da han reiste herfra emnede
sig hjem efterat have villet opholde sig et Par Dage paa Hede-
marken og Lillehammer. Fra Hedemarken er Afstikkeren skeet
til Stockholm, og maaskee for at reise Ressourcer til et eller
andet industrielt, Fabrik- eller Handelsforetagende, Sverriges
Interesse maaske vedrørende, som han troede kunde fortjene
Hs. Majestæts Opmærksomhed og Understøttelse og overalt
Fremhjælp ihvorfra den hurtigst var at vente. At Hr. Mjelva
i et overspændt Haab herom ikke har beregnet Omkostningerne
rigtigt til den pludselige Reise, er en undskyldende Mulighed,
som vi holde for at burde tænke os idet vi anmode vore Læsere
om at holde Historien for en Forgemakskrøne indtil man bliver
anderledes overtydet. Det høist Ukloge og Upassende i, under
Mjelvas Stilling som Repræsentant og nærværende Forhold til
Kongen, at udsætte sig for en saadan Fremstilling som Bladene
have leveret, er alligevel nok til at berøve ham den gode Mening
om hans Forstand. Den om hans Karakteer faar man lade indtil
videre bero, saalænge det kan forholde sig anderledes. Læn-
gere forsvares han visselig ikke af dette Blad.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE