HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL PRÆSES I SELSKABET FOR NORGES VEL,
STATSRÅD VOGT
[Utdrag ved O. A. Øverland.]
[Grotten 12. mars 1845].
   Folket har forlidet i sin Brødsæk, derfor tager det til Flasken,
og Kaalrabier og Grønsager tynger godt i Madsækken. De Na-
d.V,b.2,s.425   tioner, som have Mad nok, drikke virkelig mindre Spirituosa.
Hvad udretter ikke Tydskerens idelige "Gemüse" til hans større
Maadeholdenhed end Nordboernes? Hvor mange Flasker Vin
spare ikke Sydfrugterne, Lemonerne, Orangerne, der mætte og
lædske? At vænne vor Bonde til at nyde mere Havesager, fra
Gravenstenen til Næpen, vilde ikke blot i økonomisk Henseende
være nyttigt, men ogsaa i medicinsk og moralsk. Hvad er sun-
dere, mere blodfortyndende, formildende?
   For 25 eller 50 Spd. antager jeg de Distrikter kunde forsynes
med tilstrækkelige Smaaportioner, som det kunde være hensigts-
mæssigt at spendere noget paa. Men Næpen og Kaalrabien, ja
vel flere Sorter taaler jo Høifjeldenes Klimat, altsaa burde selve
Tolgen og Kvikne og Torpen betænkes -- ja netop Egne, hvor
Kornet er uvist. I Aaret 1832 i Juli Maaned saa jeg i Egnen
ligeoverfor Ringsager Præstegaard Børn og Kvinder indsamle og
æde Sløike (Angelica) af Hunger. Man skulde da antage, at
nogle Portioner Haugefrø maatte i det mindste være dem vel-
kommen, som have fristet slige Næringsmidler eller Barken. Jeg
tillader mig da at foreslaa, at en behørig stor Sum anvendes af
Selskabets Midler til strax hos vore Handelsgartnere at rekvirere
til hvert af Stiftets Præstegjælde 50 à 100 Portioner à 1 Skilling
af følgende Frøsorter:
            Hovedkaal            Overjordske Roer
            Kaalrabi            Gulerødder
            Grønkaal            Næper.   Udgjør for 100 Portioner 5 Spd. Præstegjældenes Antal erin-
dres ikke; men for Flerheden var nu vel 50 Portioner nok. Ved
den trykte Veiledning -- et Oktavblad -- maatte ikke forglem-
mes Opmuntring og Anvisning til at avle Frø selv det første Aar.

   En Løgsort burde medfølge i Frø. For ei at overskride de 6
Sk. pr. Portion, kunde man maaske faa nok Næpefrø for 1/2 Skil-
ling. Gartneren burde ogsaa i Rabat give for 1 eller l/2 Skilling
af et eller andet Frø pr. Portion.

   Anbefalet i Hrr. Præsidis og den øvrige Direktions Hænder!
d.V,b.2,s.426   TIL ADOLF TIDEMAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE