HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KONGEN
Grotten 23. Januar 1845.
Bilag til H. Wergelands
Ansøgning om Begravel-
sessted.
   Da det Offentlige, nemlig Krigshospitals-
kassen, har en betydelig Sum staaende i
Landstedet Grotten, og der maaskee kunde
befrygtes, at Stedets Værdi vilde tabe sig, naar en Servitut af
en Begravelse skulde paabindes en eventuel Kjøber: vil jeg ikke
undlade at meddele at Stedet er solgt med en saadan paahvi-
lende Servitut, uden at Nedslag har fundet Sted i den forlangte
Sum, der er 620 Spd. over Assurancen.

Underdanigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.424   TIL AKERSHUS AMTS LANDHUSHOLDNINGSSELSKAP
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE