HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SIMON OLAUS WOLFF
Grotten 6 Juni 43.
S. T.
Hr. Simon Olaus Wolff Sogneprest til Seufde
i Nedre Tellemarken.
   Har jeg takket Dem høistærede Hrr Pastor Wolff (heller: har
jeg takket Dig, kjære Simon Olaus) for Bidragene til Bladet?
Jeg vil haabe det, skjøndt det meget Arbeide i Løbet af Vinteren
d.V,b.2,s.417   med Konstitutionshistorien har gjort mig glemsk i min Korrespon-
dence. Men det er umuligt, at jeg har kunnet undlade en saa-
dan Skyldighed. Jeg er nemlig særdeles forbunden derfor baade
for de tilsendte Bidrags egen Skyld og for det folkekjære Navns.
-- Men lad nu Folket faae see det igjen snart! Vore kritikak-
kelske Bullenbeissere ere ikke saa farlige; og jeg har dog, som
jeg troer at have meddelt Dem, hørt af Buch, at De virkelig skal
gjemme en Samling af Frygt eller vel rettere Modbydelighed for
dem. Schwach skriver mig til iforgaars, at han med det første
udgiver et Bind. Jeg er i fast Brevvexling med ham, især som
Konsulent ved Udgivelsen af Samlingen fra mig. -- Imidlertid er
det mig om at gjøre, at see mit betydeligste dramatiske Arbeide
udgivet, især fordi jeg haaber det skal anbefale hint Foretagende,
hvorved jeg vil faa slaaet en Streg over en heel Deel Ungdoms-
skrab. Jeg har dog endnu kun en 80 Subskribenter, men be-
høver 100 -- 120 forat slippe ifra uden direkte Tab. Bisperne har
jeg anbefalet endeel Planer, samt -- som jeg gjør i Indlagte --
leilighedsviis bebyrdet nogle Venner og Bekjendte dermed.
   Jeg sender dette med Margit Randal (ej Branddal?) som jeg
har retledet noget med Hensyn til en Ansøgning og nu i dette
Øjeblik sendt til Maler Tidemand for hendes maleriske Dragts
Skyld. Virkelig ganske fortræffelig med sine mørke Farver og
Skarlagenskautet med det grønne Underklæde i Forgrunden af
et norskt Landskab. -- Troer De hendes Mands Udaad er skeet
i Vrede -- ikke koldt beregnet Snigmord -- saa kunde vel
en god Anbefaling snart være til rette Tid. Han har været der
7 Aar troer jeg; og det kan vel være nok for et Sekund af Op-
bruusning hos en Fjeldbo.

   Hermed en paa Krogkleven improviseret Vise. Jeg listede mig
nemlig fra Jagten og begav mig til Sengs Kl. 2 1/2 om Natten,
vaagnede Kl. 6, vidste der vilde vanke ondt fra de øvrige Jægere,
fik mig en Medicinflaske med Blæk og en Lap Papiir og gik saa
ud paa Udsigten, hvor jeg nedskrev dette mit Forsvar, hvormed
jeg ogsaa afvæbnede Vreden, da de endelig traf Foræderen paa
en Brante noget længere ud paa Dagen.  
Levvel! Behold i venskabelig Erindring

Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.418   TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE