HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL P. H. BIRCH
[Udatert, 1841 ?]
  
En telle manière j'ai frappé ton cøur.

H. W.

[LISTE OVER RIKSARKIVETS INVENTAR]

[Slutten av 1841 med et par senere tillegg.]

   Nr.                                          Anm.            
Rigsarkivets Inventarium.

            A. I 1ste Kontor-Værelse.
1.      En rød- og sortmalet Pult med 2 laas-
      færdige Skuffer og Reol.
2.      Et do. do. Kontorbord med laasfærdig
      Skuffe.
3.      Et do. do. Skraabord med 6 ulaasfær-
      dige Skuffer.
d.V,b.2,s.409   Nr.                                          Anm.
4.      4 Reoler bedækkende den ene Væg.
5.      Gulvtepper til omtrent det halve Gulv.
6.      En rødmalet Vaskevandsstol med Til-
      behør af 2 Haandklæder etc.
7.      1 Ovnpladeskjærm af Blik.
8.      1 Lysplade af Do. med Sax.
9.      Tre Lygter af Do.
10.      En Lænestol.
11.      En gammeldags Stol.
12.      1 Blækskriin af Blik med Tilbehør.
13.      1 Spytbakke af Træ.
14.      1 Papiirsax med Lineal.
15.      Ildtang og Ildskuffe.
16.      Arkivets Segl.
17.      Arkivets Nøgler etc.
      a)      2 Nøgler til Arkivlokalet i Depar-
            tementsgaarden.
      b)      1 Sæt Nøgler til Arkivlokalet paa            Af disse 3 Dør-
            Fæstningen: 1 til Yderdør
[e]
nes Ta-      nøgle har des-
            skelaas, 1 til den indre Yderdør.            uden enhver af
            1 til den indre Dør, samt 1 til            Personalet sit
            Kontorbordet.                              Sæt.
      c)      2 Nøgler til Kontorpulten liggende
            i Kontorbordet.                        NB. 1 Nøgle til
      d)      1 Nøgle til Arkivets 1ste Afdeling.      Kjelderned-
                                                gangen.
                                          NB. 2 Do. til Ad-
      e)      2 Nøgler til 2den Afdelings 2 Døre.      gangen gjennem
                                                Kirken.
      f)      1 Nøgle til Kjelderen under Kirken.      NB. Doublet.
      g)      1 Do. til Vedlokalet.
      h)      4 store og 3 smaa Nøgler i samme
            Knippe hørende til den Kiste i
            3die Kontorværelse, hvori Unions-
            Rigs- og Grændsetraktat-Akten
            opbevares.
d.V,b.2,s.410   Nr.                                          Anm.
                                          NB. Deponerede
      i)      6 Nøgler til Jerndørene i Arkiv-            hos Budet i
            lokalet i Departementsgaarden.            Departements-
                                                gaarden.
      j)      6 Nøgler af ubekjendt Anvendelse.
18.      Hs. Mt. Kongens Portræt.                  Forærede Ar-
19.      Norges Grundlov en tableau.                  kivet af Per-
20.      En Haandsprøite.                              sonalet.
21.      En Stige.                              Anskaffet i 1842.
22.
23.      Tre Støvkjortler.                              Do. Do.
24.
            B. I 2det Kontor-Værelse.
1.      4 rødmalede Stole.
2.      1 simpel Træ do.
3.      3 sort- og rødmalede lange Borde.
4.      1 liden Trap.
5.      3 store og 2 smaa Reoler.
6.      Blikskjærm for Ovnpladen.
7.      3 Blækhuse, 2 Sandhuse, 1 Papiirsax.
8.      Gulvteppe over største Delen af Gulvet.
            C. I tredie Kontor-Værelse.
1.      Otte store Reoler.
2.      En Trap.
3.      En rødmalet jernbeslaaet Kiste, hvori
      Rigsakten, Grændsetraktaten af 1751
      og et Afrids af Regalierne opbevares.
4.      To smaa umalede Borde.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE