HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KONGEN
Kristiania 25 Mai 1841.
Henrik Arnold Werge-
land, Bureauchef ved Rigs-
arkivet, ansøger underda-
nigst Hans Majestæt Kon-
gen om naadigst at maatte
vorde tilstaaet beneficium
processus gratuiti til Sags
Anlæg mod Bladet Gran-
skerens Udgivere, Bog-
trykkerne Krohn & Schib-
sted, i Anledning af inju-
rierende Udtryk i dette
Blads Nr. 13 af Dato 15 Mai
d. A.
   I det, denne underdanigste Ansøgning
hoslagte, Nummer af Bladet Granskeren,
nemlig 3die Heftes Nr. 13 af Dato 15de
d. M., findes nederst paa næstsidste Spalte
Pag.296, i Udtrykket, at Undertegnede har
"omgaaets med en Daad", som har bragt
Folk i et Læseselskab til at negte mig Op-
tagelse, en Imputation, hvis Graverende
netop forstærkes ved den ubestemte og
indirekte Maade, hvorpaa den er fremsat.
Der er Materie og Provoceren for de for-
nærmeligste, min Karakteer og Ære som
Menneske og Embedsmand saarende, Gis-
ninger, som ville kunne erholde et selvpaasat Sanddruhedsstem-
pel, om de ikke standses foran Retsskranken ved der at faae
d.V,b.2,s.407   Vedkommende aftvunget enten en disculperende Fortolkning eller
ilagt Straf for sin Kalumnieren. Forgjæves har jeg, ved at be-
skikke Bladets Redaktør, og ved at indkalde dets Bogtrykker,
til hvem jeg henvistes, søgt at erhverve anden Erklæring end at
man fra Bladets Side ikke fandt Udtrykket fornærmeligt eller
vilde paapege nogen enkelt "Daad", og jeg staaer nu, uden Mid-
ler til at bekoste Sagen ført for Retten, hvortil den er henviist,
som et værnløst Maal for den mest udskejende Bagtalelses Kon-
jekturer, saafremt Deres Majestæt ikke naadigst maatte ville til-
staae mig beneficium processus gratuiti, til Sags Anlæg mod Ud-
giverne af bemeldte Blad, Bogtrykkerne Krohn & Schibsted.
   Da Udtrykket er ligesaa egnet til at vække ugunstige og for-
nærmelige Formeninger om mig som Embedsmand, som om mig
som Menneske og Privatmand, og jeg i sidste Egenskab har for-
søgt mildere Udveje, haaber jeg, at nærværende underdanigste
Andragende ikke vil blive befundet ubeføjet. I Tilfælde af naa-
digst Indrømmelse deraf, antages Stiftsretsprokurator Eger villig
til at varetage mit Tarv.

Underdanigst
Henrik Wergeland.

TIL P. WIESELGREN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE