HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL C. A. FOUGSTAD
[Kristiania] 25 Mai 1841. --
Høistærede Hr. Expeditionssekretær Faugstad!
   Jeg giver mig den Frihed at oversende Dem aaben min An-
søgning om benef. proc. grat. imod Granskeren, fordi jeg troer,
at min Superiør bør ikke være uvidende om et Foretagende af
denne Natur, der saa nær vedkommer Embedsmanden og ud-
springer for en stor Deel af hans Forhold. Maaskee skulle og-
saa saadanne Ansøgninger være ledsagede af Ansøgernes Fore-
sattes Betænkning eller Anbefaling, og isaafald udbeder jeg mig
Deres Indflydelse forat jeg kan faae Ret mod en Injuriant, som
forstikker sig selv efterat have udslynget en Kalumnie, som netop
ved sin Ubestemthed er egnet til at vække de mest udskejende
d.V,b.2,s.406   Formeninger. Naar De har havt den Godhed at gjøre Dem be-
kjendt med Indlagte, tør jeg bede Ansøgningen forseglet og over-
sendt.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE