HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL AUDITØR JACOB AALL
Grønlien 25. Februar 1839.
S. T. Hrr Auditør Aall.
   Da De er underrettet om hvilke extraordinære Følger,
Lieut-

nant Gamborgs Sag, formedelst min Stilling, vil kunne have for
mig, og Forhørene nu ere sluttede, haaber jeg De ikke vil negte
d.V,b.2,s.404   mig herpaategnet Deres attesterende Erklæring, om at disse op-
lyse følgende undskyldende Omstændigheder ved mit Forhold.
   1) Jeg kom og gik med mit Selskab roligt til og fra Vagten.
2) Jeg besøgte Lieutenanten efterat have erholdt Skildtvagternes
   Tilladelse, og blev der paa Indbydelse af denne.
3) Besøget skede kun i Forbigaaende; og de medhavte Drikke-
   varer vare ikke bestemte til at nydes der. Den umiddelbare
   Anledning til at dette for en ringe Deel dog skede var Lieute-
   nantens af mig refuserede Anbud af en stærkere Sort.
4) Der blev kun nydt l à 2 Glas pro Persona. Ligeledes var
   Sangen og Musiceringen ubetydelig, og bestod i at Lieut.
   Bertram sang alene 3 -- 4 Stropher af en tydsk Sang accom-
   pagnerende paa en Guitar.
5) Jeg gjorde Selskabet opmærksom paa Pladsmajorens Nær-
   værelse, og var saa lidet uvillig til at adlyde Opfordringen
   om at gaae, at jeg anvendte Overtalelser paa Lieut. Bertram.
6) Jeg vidste ikke Tiden, men Opholdet i Vagten varede fra
   omtrent Kl. 10 3/4 til noget over 11 1/2, i hvilken Tid Natposterne
   endnu ikke vare udstillede.

   Dersom De er saa god at betragte disse Punkter, troer jeg at
kunne undvære nogen Udskrivt. Saavidt vides, er der intet i
dem, som ikke er beviist i Forhøret.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL DEN CONSTITUTIONELLES EKSPEDISJON
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE