HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STUDENTERSAMFUNDETS FØRSTEDIREKTØR
[Kristiania] 31. Marz 38. --
Til
Det norske Studentersamfunds første Direktør.
   Jeg vil ikke oftere deeltage i Debatter, hvorunder jeg, som
sidste Gang var Tilfælde, udsættes for personlige Fornærmelser.
Sagen selv indlader jeg til Votering, idet jeg holder al videre
Discussion for overflødig.

   Dersom denne Votering faaer et saadant Udfald, at mit vel-
meente Tilbud forkastes, da antager jeg det for et Tegn til at
jeg ikke kan virke mere for Samfundet, og at jeg ikke, navnlig
ved at skrive Stykker for Samfundet, mere kan vise mig er-
kjendtlig for dets Godhed at have kaldet mig til at være dets
Gjæst. Jeg giver det saaledes med Tak dets Gave tilbage, øn-
skende, at, hvad jeg frygter ikke maa skee, at nemlig en anden
politisk Aand ikke maa blive raadende inden dets Vægge end
den, der altid fandt en trofast Kjæmper i fordums Samfunds-
broderen

Henr. Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE