HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JOHAN KROHN
[Kristiania] 20. Juni 1837.
   Under Dags Dato er Bogtrykker Krohn og jeg komne overens
om at jeg overtager Ansvaret med Bladet Statsborgerens Udgi-
velse og Besørgelse af dets Indhold.

Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.403   TIL STUDENTERSAMFUNDETS FØRSTEDIREKTØR
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE