HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JOHAN KROHN
[Kristiania] 19de Mars 37.
   Jeg indestaaer Hr. Krohn for at han ikke skal mangle Manu-
skript til Statsborgeren.

Henr. Wergeland.

BEKJENDTGJØRELSE
[Statsborgeren 20. april 1837].

   At det i dette Blads 21 Hefte Nr. 23 indrykkede Dokument,
indeholdende en Erklæring fra to, Undertegnedes Sag med Pro-
kurator Praëm vedkommende, Vidner, under et Thingsvidne den
14de Dennes, har erholdt edelig Bekræftelse, bringes herved til
Kundskab, ligesom og, at den Deel af Sagen, som dermed staar
i Forbindelse, i sin Heelhed skal blive bekjendtgjort.

17de April.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE