HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
[Eidsvoll 7de September 1835.]
Til
den høje Direction for det Kongelige Norske Videnskabers
Selskab.
   Dersom den Forudsætning er rigtig, at det er efter det Kon-
gelige Videnskabers-Selskabs Statuter, eller i dets Tendenz, ved
Bidrag at fremme Udgivelsen af Norske Værker, enten de have
det blot Nyttige og Videnskabelige, eller hovedsagelig det Skjønne,
som Forfatteren selv ikke har Evne til at skaffe under Pressen
og vel derfra: saa andrager Undertegnede ærbødigst om, at en
saadan Godhed maa vorde ham tildeel, saaledes at det Konge-
lige Norske Videnskabers Selskab enten med den hele udfor-
drendes Sum, -- Femti Spdlr. -- eller saameget derunder, som
ellers gunstigst maatte bestemmes, fremhjælper Udgivelsen af et
af Undertegnede forfattet Sørgespil af original Composition, mod
at Selskabets Casse, saavidt muligt refunderes af Udsalget, i
hvilken Henseende tilstrækkelige Arrangements med Boghandlerne
skulle vorde trufne.

   At et Stykke der anbefales saadan Gunst, ikke i nogen Maade
vedrører politiske og polemiske Interesser, behøver ei at forsik-
kres.

   Hvorvidt Undertegnede ellers skulde fortjene den, faar de
høje Vedkommendes Bekjendtskab, jeg har den ære at henvende
mig til, til mine foregaaende Skrivter, og navnlig til det sidst, i
Juni d. A. udkomne dramatiske, afgjøre. Undertegnede er villig
d.V,b.2,s.401   til at underkaste Arbeidet nogle opgivne Videnskabersselskabs-
medlemmers Videtur i Christiania.
   Indtil Octobers Begyndelse kan Svar behageligen addresseres
efter Nedenstaaende.

   Eidsvoll 7de September 1835.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE