HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
Christiania 29de April 1835.
Til
den høje Direction for det kongelige Selskab for Norges Vel.
   Beskjæftiget med at indsamle Bøger til Brug for Patienterne i
Byens Hospitaler, for de i Arresterne Hensiddende og for Hoved-
vagterne, anholder Undertegnede ærbødigst om til ovenangivne
d.V,b.2,s.400   Meed at maatte vorde skjænket hvad Bøger, det maatte staae i
den høje Directions Raadighed og være efter Selskabets Tendenz
at afgive. Særligen ønskes, om muligt, "Snorro Sturlesøn, Mal-
lings store og gode Handlinger og Graves nationale Fortællinger",
saavel paa Grund af deres Indhold som fordi kun en af dem er
indkommen mellem de samlede Bøger, og jeg ellers er blottet for
Midler til at anskaffe dem.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.
(log. h. Jfr. Schwenke
i Raadhuusgaden).

TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE