HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DET JURIDISKE FACULTET
Christiania 31. Januar 1835. --
Til
det juridiske Facultet
ved det kongelige norske Frederiks-Universitet.
   Tvingende Velfærdsanliggende bringer Undertegnede til herved
ærbødigst at anholde om det høje juridiske Facultets Besvarelse,
saa snart som nogenledes skee kan, paa følgende Spørgsmaal:

d.V,b.2,s.399      "Kan privat Mands blotte Paastand om ærerørig Straf
ilagt Modparten for formentlig verbal Injurieren have til-
følge Suspension af Dennes Adkomster som Supplicant,
medens Hiin hensidder i uforstyrret Nydelse af Embede,
hvis forbryderske Anvendelse var paaanket i de injurie-
rende Udtryk, og efterat der gives Underretsdom for at
Paastanden ei kan blive tagen Tilfølge?"   Det er overflødigt at paapege videre det Umulige for alle
Magter i Himmel og paa Jord, i Tilfælde af fuldstændigste Fri-
findelse, at erstatte kun en Time af den sløifede Tid, som sær-
egne Omstændigheder kunne tillægge dobbelt Værd, -- at Staten,
under alle Tilfælde har Regres; at en saadan Suspension er en
Straf før og uden Dom, saavelsom Enkelthederne ved den Sag,
som har givet Anledning til at jeg uleiliger med en Facultets-
quæstion.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE