HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
Eidsvold 10. Decbr. 1833.
Til
Directionen for det kgl. Selskab for Norges Vel.
   I Førstningen af Septbr havde jeg den Ære at tilskrive Di-
rectionen, der var saa opmærksom at underrette mig om at den
vilde tage Indrykkelsen i Budstikken af mit Storthingsforslag an-
gaaende en Arbeidsanstalts Oprettelse i Øvre Romerige i Over-
vejelse, at Afhandlingen stod til at erholde i Storthingets Archi-
var. Da intet videre høres hertil, tør jeg antage at Budstikkens Re-
daction har fundet Indrykkelser af interessante Skildringer af
le
petit cultivateur françois mere passende.

   Imidlertid har jeg arbeidet for meget for den Sag til at lade
den ganske falde; jeg troer at skylde den fornemmelig og de
Embedsmænd, der uleiligede sig med Oplysninger til Fremstil-
lingen, at gjøre Forsøg paa at faae dette Forslag i Folks især i
deres Hænder, som skulle realisere Forslaget efterat det har
gjennemgaaet Offentliggjørelsens Prøver og erholdt dennes mulige
Forbedringer. Henholdende mig til forhen opgivne Grunde hvor-
for denne Sag formenes at angaae den store, som S. f. N. V. har
gjort til sin, og formedelst egen Uformuenhed til at faae Afhand-
lingen trykt, andrager jeg herved ærbødigst om, at det kgl. Sel-
skab for Norges Vel bekoster Trykningen af Undertegnedes
Forslag til en Arbeidsanstalt for Øvre Romerige, og meddeler
mig 200 Explr. frit til Uddeling gjennem Sogneselskaberne der-
steds, om dette ei skulde heller ville paatages af Directionen
gjennem Administrationerne. In subsidio andrages om, at et Bi-
drag indtil 15 Sp. gives til Trykningen, hvorfor Selskabet for
Norges Vel erholder 150 Explr. i Materie. Det Manglende i Om-
kostningerne faaer jeg da see at faae dækket selv.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.398   TIL LARS ROVERUD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE