HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

RANDNOTER I ADVOKAT THESENS "QVADRUPLIK"
[Aug. 1833]
   [Advokat Thesen bemerker at han ikke kan "finde at denne Procurator P.
er tillagt Forfatterskabet til forskjellige . . . . Afhandlinger". Wergeland
bemerker:]

d.V,b.2,s.396      Havde jeg taget "H." hvad vilde da Hauge sagt? Eller "N."
-- da Gud fri mig for Proc: Nissen! Eller "S." -- hvor mange
Procuratorer vilde da ikke revets om at komme til at rive mig
isønder? Jeg skulde troe det nok, at jeg har givet Praëm en
skriftlig benegtende Erklæring i 1829. Herimod lader sig vel
Intet sige.

Henr. W -- .

   [Advokat Thesen nevner at Wergeland ikke anså "det fornødent at anlægge
noget Søgsmaal" mot Praëm. Wergeland legger til:]

  
Grunde herfor:
                  1. Penge! Penge!
                  2. Tid! Tid!
                  3. Afsky for Processer.
                  4. do. for Praëm.
                  5. Familieforholde osv.
Henr. W -- .

   [Til en bemerkning om bilagene 66 og 67 sier Wergeland:]
   Bil. 67 viser at Gden Lier B. . . . var pantsat P., som kom
deraf i Besiddelse. Bil. 66 gaar kun ud paa 35 Sp. for Gjeld.

   [Til en bemerkning om at det er uforståelig hvorfor P. er kommet "i Harnisk,
naar det ei skulde være Bevidstheden om at have deltaget med Lars Larsen
i en Hevn-action til Hans Svensens Skade", skriver Wergeland:]

   Cfr. Höjesteretsdommen! Herpaa vil jeg døe!
Henr. W.

   [Advokat Thesen skriver: "det forholder sig aldeles ikke saa, at Praëm kunde
vide nogen Besked om hvad der mellem min Part og mig blev talt". Wergeland
tilføier:]

   Det var aldeles umuligt for Praëm, da der kun hvidskedes --
i egentlig og streng Betydning -- imellem mig og min Advokat.
Først bagefter, da Praëm mærkede, hvorvidt han havde forløbet
sig, tog han, -- efter redelig Sæd -- sin Tilflugt til at erklære
'Nederdrægtigheden' mig tilstilet; -- Noget der ikke skulde være
saa farligt. Qvæstionen var i Ordene Thesens og ei

Henr. Wergelands.

d.V,b.2,s.397   TIL H. A. BJERREGAARD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE