HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
Eidsvold 10. Aug. 1833.
S. T. Directionen for det kongl. Selskab for Norges Vel.
   For den Opmærksomhed, den ærede Direction har viist endeel
Forslag, jeg ivaar tog mig den Frihed at fremsætte om Krølhaar,
officinelle Planter osv., og hvorpaa et i f. M. modtaget Svar er et
hædrende Beviis, aflægger jeg ærbødig min Tak.

   Jeg troer dog ikke at spilde den ærede Directions Godhed
eller at opfordre denne til andet end hvad billigt og overens-
stemmende med Selskabets Meed er, om jeg paany indstændigen
fremsætter Anmodning om at faa Forslaget om en Arbeidsanstalt
for Øvre Romerige indtaget i Budstikken. Den ærede Direction
vil behage at erindre baade at den paatænkte Indretning, skjøndt
anlagt i et enkelt Distrikt, dog skulde være en Prøveindretning
for hele Norge, for alle dettes Districter, som tiltrænge lignende,
men ikke vove Forsøget; samt at det, uden Bekjendtgjørelse i
Budstikken -- som det eneste hertil passende og aabne Blad --
vil være mig som Enhver, der med mig vil lægge Haand paa
Ideens Realisation, umuligt at faae Forslaget saa alment og fore-
løbigen bekjendt som nødvendigt er før man gjør Alvor af Sagen.
Gjenstanden er unegtelig almeenvigtig og landoekonomisk, saa den
hører hjemme i Budstikken -- et Blad, som drivtige Medlemmer
af S.f.N.V., saasom Sorenskriver Borchsenius og Procurator Hauge
m. fl. Embedsmænd i denne Egn opmuntrede Forslagets Forfatter
til at søge.

   Jeg inhærerer saaledes min Anmodning, forventende Svar, i
Tilfælde at den atter skulde negtes, i hvilket Fald en Idee, som
Mænd med Vilje og Kraft vilde lægge Haand paa at virkeliggjøre,
kun er bleven et Luftcastel -- det den ikke fortjente.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

RANDNOTER I ADVOKAT THESENS "QVADRUPLIK"
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE