HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

HENRIK WERGELANDS
SKRIFTLIGE SPØRSMÅL TIL VIDNENE I GARDERMOSAKEN
[Fremsatt i Vardal 11. mars 1831.]
  
1.
Til hver af Brødrene Bye
.

A. Har Vidnet seet Ridtmester Glad i Samtale med Overjæger
      Lie eller nogen Anden af Vagtmandskabet ved Oplandske
   Corps før Candidat Wergeland der blev slaaet?
   a. Var Ridtmester Glad dengang i Linien?
   b. Hørte Vidnet noget af eller hele denne Samtale?
   c. Hørte Vidnet saaledes ikke, at Ridtmester Glad i en halv
         befalende Tone opmuntrede eller gav Lie Ordrer til at
         slaae eller paa anden Maade fornærme Candidat Werge-
         land?
B. Har Vidnet hørt nogen udlade sig om, at have hørt Ridt-
   mester Glad enten opmuntre eller paa hvilkensomhelst anden
   Maade antyde for Lie, at han skulde fremfare imod Cand:
   Wergeland som oven berørt i Subq: c.?
   d. Har Vidnet ikke hørt Thomas Steenberg af Ringsager sige,
         at han har hørt dette? eller
   e. Har Vidnet hørt om Thomas Steenberg, at han skulde
         have hørt Ridtmester Glad give Overjæger Lie eller nogen
         Anden af Vagtmandskabet saadan Ordre eller Anmod-
         ning? Og,
   f. Har Vidnet opgivet Thomas Steenberg som den, der skulde
         have hørt Omqvæstionerede, for Wergeland?
C. Har Vidnet hørt Nogen af de, som Vidner i denne Sag af-
   hørte Mandskaber udlade sig med, at de ikke havde holdt
   sig Sandheden efterrettelig i denne Sag, til Skade for Wer-
   geland?
   g. Har Vidnet hørt Sligt sige af Andre om visse militaire
         Vidner? af hvilke og om hvilke?
  
2.
Til Thomas Steenberg
.

D. Har Vidnet hørt Ridtmester Glad give Overjæger Lie (eller
   nogen Anden af Vagtmandskabet) Opmuntring eller Ordre
   til at slaae eller fornærme Wergeland? Samt
   b. og g.
d.V,b.2,s.389     
3.
Til Ridtmester Glad
.

E. Har Vidnet givet Lie en saadan Ordre?
      h. Hvorfor?
   i. Lod Vidnet Lie henkalde til sig? og ved hvem?
  
4.
Til Overjæger Lie
.

F. Hvor var Overjægeren henne i den korte Stund, Overjæger
   Andersen for ham overtog Befalet i Vagten?
G. Vidnet skal endnu engang fortælle den hele Scene i fra at
   Wergeland traadte over Leirlinien med flasken og indtil han
   blev slaget.
   k. Tilbød Wergeland ikke at ville forføie sig bort selv, da
         angjældende Lie havde grebet ham i Kraven, for at føre
         ham bort.
   l. Talte Wergeland da slet ikke Noget? eller truede han
         endogsaa da?
H. Hvem har Angjældende først henvendt sig til om Raad i
   denne Sag? Hvem har conciperet hans første Erklæring?
  
5.
Til Ole Homb
.

I. Holdt Wergeland stille udenfor Linien, eller reed han frem
   og tilbage? Hvor langt udenfor Linien holdt han?
K. Gik Wergeland mod Tilladelse over Linien, da han havde
   faaet Flasken?
L. Talte Wergeland til Lie eller bad for sig, eller tilbød selv
   at ville gaae tilbage da Lie havde grebet ham i Kraven?
M. Var der mange af Tilskuerne indenfor den Linie, Wergeland
   holdt sig udenfor efter Vagtens Forbud?
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE