HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL AKERSHUS AMT
Eidsvold Præstegaard 12te Dec. 1830.
Til det høje Agershuus-Amt.
   Iblandt Gaardermoesagens Papirer findes en Skrivelse fra Pro-
curator Praem til Lensmanden i Eidsvold, hvori han siger sig
"anmodet om at foranledige en Undersøgelse i Anledning af en-
deel Budstikker med Underskrift H.Wergeland". Jeg tillader mig
derfor at spørge det høje Amt om Procuratoren fra det har er-
holdt en saadan Anmodning, som da formodentlig er foranlediget
ved usandfærdige Denunciationer fra samme slette Menneske,
der ikke veed paa hvad Maade han skal faa mættet sin For-
bittrelse imod mig, og ikke foragter noget Middel forat skade
mig. Jeg kan dog ikke faae i mit Hoved, at denne slette Borger
d.V,b.2,s.387   er bleven authoriseret til at forfølge mig og standse mig i at op-
muntre Bønderne baade her og andetsteds (hvilket ogsaa er skeet
med Held) til at oprette Bogsamlinger og Sogneselskaber -- en
Hensigt, som Skrifter for Almuen og Tidender og iblandt dem
Selskabet for Norges Vels og endmere de ved mit Nærvær, Tale
og Medvirkning virkeligen oprettede Bogsamlinger og Sognesel-
skaber vidne om med al Sandhedens Eenfold, og derfor ikke
kunde troes nogen Authoritet ubekjendt. Ialfald troer jeg, at
burde underrettes
om, at saadanne Undersøgelser vare igjære om
eller imod saadanne offentlige Handlinger af mig, eller om de
ere det endnu, efteraf ovenanførte Skrifter ogsaa tydeligere have
lagt for Dagen deres uskyldige, gavnlige Tendenz og Følger. Lige-
ledes tillader jeg mig at anmelde, at, hvis Forbud ikke skeer,
agter jeg baade her i Eidsvold -- hvor omhandlede Budstikker
dengang vare frugtesløse -- og i andre Sogne i Amtet at foran-
stalte ved Præsterne, hvor de dertil ere villige, Møder ved Bud-
stikker forat faae hine Indretninger istand som Forgreninger af
Selskabet for Norges Vel.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.
cand. theol.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET

Eidsvold Præstegaard 6te Jan. 1831.
[Trykt V: 1 s. 428 f.]  
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE